søndag 7. juni 2020

Nr. 138: Den Onde har en strategi, hensikt og mål med alle mennesker!


Nr. 138:
Den Onde har en strategi, hensikt og mål med alle mennesker!

Satan elsker middelmådighet, derfor er det så om å gjøre for oss troende at vi lever brennende i Ånden. Tjener Herren med Glede, og avstår i fra synd i alle dets former og skikkelse.
Reis deg Guds Menighet · John-Inge Rolfsnes hør den fine sangen, den er virkelig bibelsk. Det er det som må og skal skje, at vi troende reiser oss, ikler oss Kristus i denne tiden.
Joh. e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

2 Kor. 2. 10 Men den som I tilgir noget, ham tilgir og jeg; for det jeg har tilgitt - om jeg har hatt noget å tilgi - det har jeg gjort for eders skyld, for Kristi åsyn, forat vi ikke skal dåres av Satan; 11 for ikke er vi uvitende om hans tanker.

Satan – den gamle slange har et mål med oss mennesker

Det er å få oss alle i ildsjøen i sammen med seg selv, Antikrist, den falske profet, alle falne engler og demoner.
Der vil disse bli tilintetgjort, det er også hans mål med oss mennesker!

På mange måter kan en si at Satan behandler oss mennesker i «kategorier», der han har som sagt et hovedmål, og et delmål.
Hovedmålet er alltid å holde menneskene borte ifra frelsen i Kristus Jesus.
Dernest er hans delmål å holde Guds folk borte fra herligheten i Kristus Jesus.

Vi leser i fra apostelen Johannes evangeliet 14. 5 Tomas sier til ham: Herre! vi vet ikke hvor du går hen; hvorledes skulde vi da vite veien?  6 Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

Det er Jesus som er veien til Gud, ingen andre

Derfor å holde menneskene borte ifra frelsen i Kristus Jesus, det er Satan – den onde sitt største og viktigste anliggende.

Han har et viktig delmål, derfor sier Apostelen Paulus at vi ikke er uvitende om Satans tanker.
I grunnteksten står det fritt oversatt følgende: Vi er ikke uvitne eller neglisjerende til hans ordninger.

Det er med andre ord, en ordning i den Sataniske verden som det er i Guds verden.

Der Satans mål nr. 1 er å holde menneskene borte ifra Kristus Jesus.
Og for de som har fått del i frelsen, så er Satans mål og ha oss som «dverg-kristne» der vi ikke inntar vår posisjon og fylde i Kristus Jesus.

På mange måter er Jesu gjenkomst, 1000 årsriket og alt det vi kristne gjør. Knyttet opp til oppfyllelsen av disse tingene og Guds ord, derfor er det så om å gjøre for den Onde at vi som troende ikke går Guds vei og brer ut evangeliet.
Skriften sier følgende:

Rom. 11. 25 For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet - forat I ikke skal tykkes eder selv kloke - at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn,

Menighetens store oppgave er å evangelisere og spre ut budskapet over hele verden. Derfor sa Jesus følgende:

Markus 16. 15 Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!

Før Jesus kommer igjen, så skulle vi som troende utføre vårt oppdrag.
Det er dette som den Onde vil hindre oss i å gjøre. Derfor drøyer Herren, skriften sier også følgende:

Markus 13. 10 Og først må evangeliet forkynnes for alle folkeslag.

I grunnteksten står det fritt oversatt følgende:
Først må evangeliet proklameres for alle folkeslag og nasjoner.


Markus 13. 10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.

Legg merke til ordlyden, her nevner Markus evangeliet. I Matt 24. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Jødene, spesielt de 144.000 som Åpenbaringsboka taler om skal i endetiden forkynne evangeliet om riket – 1000 årsriket. Men vi som troende hedninger men også Jesus troende Jøder har forkynnelsen om evangeliet og korset i sentrum. 1.Kor.1. 18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

11 Men når de fører dere bort og overgir dere til myndighetene, skal dere ikke være bekymret for hva dere skal si. Si det som blir gitt dere i samme stund! For det er ikke dere som taler, men Den Hellige Ånd.

Vi skal ikke gå rundt å være bekymret for noe eller noen, men våke og be. Alle utfordringer og vanskeligheter som kommer i vår vei har Gud gitt oss en ressurs til dispensasjon. Sin egen Ånd, den Hellige Ånd som skal gi oss de rette ordene i rette tid i enhver anledning.
(sitat slutt.).

Konklusjon eller sluttkommentar:

Apostelen Paulus sier så klart at vi er ikke ukjent eller fremmed for Satans tanker og ordninger.
Det er klart at han vil at menneskene skal leve og vandre borte fra Gud, og i synd.
Men selve løsningen, som er Jesus.
Det er det som den Onde fremfor alt vil holde menneskene borte ifra.
Det er kun en vei som fører frem, og i et navn som det finnes frelse.
Det er i Jesu navn!

Ap.gj. 4. 12 Og det er ikke frelse i nogen annen (Jesu-navn); for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

Samtidig vil jeg si, at Guds folk og Guds menighet er dessverre blitt liggende langt, langt etter. Dette er selvfølgelig i Satan – vår fiende sin interesse.
Apostelen Paulus sier i Hebreerbrevet følgende:


Fra minebibelkommentarer Hebreerbrevet 5. 11 Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare, siden dere er blitt så trege til å høre.

Hele tiden så er det en kamp for at den åndelige utviklingen skal fortsette. Hele tiden så er det hindringer som i bunn og grunn alltid ligger i en selv.

Hosea 4. 6 Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap (1930 overs.).

12 Etter så lang tid burde dere selv være lærere; men dere trenger noen som på ny kan lære dere de første og grunnleggende ting i Guds ord. Dere må ha melk, og ikke fast føde.

Dette her som en blir undervist om var egentlig velkjent stoff som en selv skulle kunne lære og sette hverandre inn i. Dypest sett så trenger vi ikke lærere og andre forkynnere i enn menighet hvis enhver troende utvikler seg etter det potensialet som en har. Men det viser seg gang etter gang at så ikke skjer at en som troende utvikler seg slik muligheten og en skulle. Verden, synden, feil og ubibelsk undervisning er noen av mange grunner. Men makelighet og sløvhet er som regel den virkelige årsaken.

13 For den som får melk, mangler innsikt i budskapet om rettferdighet; han er umoden.

De enkle og viktige sannheter som skal være et springbrett til større og dypere sannheter dveler enn med hele tiden. Det er vidunderlig med at Jesus døde for oss, men den sannheten er bare en inngang til å leve i Guds rike! Stagnasjon fører og leder til frafall og åndelig umodenhet.

14 Men den faste føde er for de modne, for dem som ved å bruke sine sanser har øvd dem opp til å skille mellom godt og ondt.

Den åndelige utviklingen skal aldri stoppe verken i dette eller det kommende liv.

Det er også gjennom prøving, feiling, ydmykelse og ta nye sjanser at den åndelige utviklingen pågår. Det er kampfullt og herlig å gå videre med Gud og vokse opp til han som er hodet – Kristus – i alle deler som er Guds mål for oss.
(Sitat slutt.)

Det samme sier han nesten til Korinterne, vi leser:

1 Kor. 3. 1. Og jeg, brødre, kunde ikke tale til eder som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus.  2 Jeg gav eder melk å drikke og ikke fast føde; for I tålte den enda ikke. Ja, I tåler den ikke ennu, 3 I er jo ennu kjødelige. For når det er avind og trette iblandt eder, er I da ikke kjødelige og vandrer på menneskelig vis?

Får å ta med enda et ord, som taler om det samme. Dette er den vise Kong Salomo som skriver.

Forkynneren 10. 5 Der er et onde som jeg har sett under solen - et misgrep som utgår fra makthaveren: 6 Dårskapen sitter i høie stillinger, mens fornemme folk må sitte lavt.  7 Jeg har sett tjenere ride på hester og fyrster gå til fots som tjenere.

Ønsker ikke å være negativ, men her er det en artikkel på Satan, der artikkelens overskrift er;
«Den Onde har en strategi, hensikt og mål med alle mennesker!»

Jeg mener at Guds folk er veldig, veldig trege til å støtte det som er fra Gud.
De som forkynner Guds ord i sannhet.
Men slår en av litt her og der, da samles Guds folk.
De åndelige vurderingsevnene, de åndelige smaksløkene og forståelse av hva som er fra Gud, og hva som er ikke fra Gud. Det er hos alt for mange troende på bunn.
Det er akkurat dette apostelen Peter sier:

2 Pet. 1. 8 For når disse ting finnes hos eder og får vokse, da viser de at I ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus; 9 for den som ikke har disse ting, han er blind, nærsynt, idet han har glemt renselsen fra sine fordums synder. 10 Derfor, brødre, legg enn mere vinn på å gjøre eders kall og utvelgelse fast! for når I gjør disse ting, da skal I ingensinne snuble; 11 for på denne måte skal det rikelig gis eder inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike. 12 Derfor vil jeg alltid komme til å minne eder om dette, enda I vet det og er grunnfestet i sannheten, som er hos eder; 13 allikevel akter jeg det for riktig, så lenge jeg er i denne hytte, å vekke eder ved påminnelse,

Det er ikke meningen å være så veldig negativ. Men når den åndelige utviklingen stopper opp, ja også går tilbake.
Da er det Satan som har oppnådd sine mål og hensikter, det er noe å være klar over.
Apostelen Peter taler om at en er «blind, nærsynt.»

På mange måter er det en tragedie at vi som troende gjennom 2000 år ikke har klart å evangelisere hele verden og ikke levet et hellig liv.
Dette er selvfølgelig at vi har hatt og har en meget tøffe motstandere og fiender.
Det er Satan og hans åndehær.
De har evnet så mye, og vi som troende har gitt så mye etter.
Det er på tide at Guds menighet reiser seg, atter igjen.
Også her i Norge!