lørdag 7. april 2018

Nr. 115: Det hevdes at kirkefedrene trodde på en treenig Gud – men det hevder ikke Jesus eller Jødene!

Nr. 115:
Det hevdes at kirkefedrene trodde på en treenig Gud – men det hevder ikke Jesus eller Jødene!

Tro på flerguderi er hedenskap – tro på èn Gud er bibelsk.

Bilde av Indisk TriadeGud – som er så nær opp til treenighetslæren det er mulig å komme.Treenighetslæren eller Trinitys finner en ikke nevnt i Guds ord, dette er fra gammelt av en Egyptisk og hellenistisk lære om tre Guder i èn Gud.

Dette var som sagt en lære som var helt motstridene til Jødenes og Israel tro, som trodde utelukkende på èn Gud, Faderen, ingen andre.

Shema

Shema (Hør) er en kjent jødisk bønn, som innledes med ordene «Hør, Israel! Adonaj (Herren) er vår Gud, Adonai er én». Shema er strengt tatt ikke en vanlig bønn, men en bekjennelse av Guds enhet og det jødiske folkets plikt til å overholde Guds lov. Den oppfattes derfor ofte som jødedommens trosbekjennelse.

Shema er en gammel bønn som var en del av liturgien i tempelet i Jerusalem. Bønnen er satt sammen av tre bibelske skriftsteder (5. Mosebok 6, 4–9 og 11, 13–21 samt 4. Mosebok 15, 37–41). Bønnens andre linje, en innskutt lovprisning til Gud, står ikke i bibelteksten, men kommer fra tempeltjenesten. Bønnen innledes og avsluttes med spesielle velsignelser.

Resitasjonen av Shema Israel er fremdeles en viktig del av synagogens liturgi. Hele bønnen bes (resiteres) i forbindelse med morgen- og kveldsgudstjenesten, og innledningsordene leses også ved flere andre anledninger. Å resitere Shema morgen og kveld  regnes som en plikt pålagt i bibelteksten selv (5. Mosebok 6, 4–9).

Bønnen kan bes i et bønnefellesskap, minyan, eller alene i hjemmet. Shema skal bes tydelig og med innlevelse. Det første verset regnes som spesielt viktig, og mange ortodokse jøder lukker og dekker til øynene mens de sier disse ordene. Askenasiske og sefardiske jøder har ulike tradisjoner for hvorvidt bønnen skal fremsies høyt eller stille og for hvorvidt man skal stå eller sitte.

Plikten til å be den fulle Shema to ganger om dagen overholdes i stor grad blant ortodokse menn, mens den overholdes i varierende grad innenfor de ikke-ortodokse retningene. Den første linjen av Shema resiteres tradisjonelt også før man legger seg om kvelden. Shema inngår også i bønnene jøder ber på dødsleiet. Den var også en viktig bønn for jødiske martyrer opp gjennom tidene.

I henhold til jødisk religiøs lov, halakha, er kvinner fritatt fra påbudet om å resitere den fulle Shema fordi dette er en tidsbestemt forpliktelse. I tradisjonell og ortodoks jødedom er kvinner fritatt fra slike forpliktelser. Ifølge rabbinsk tradisjon bør kvinner likevel lære denne bønnen, eller i alle fall kunne fremsi den viktige innledningen. Mange ortodokse kvinner ber i dag likevel den fulle Shema.

Innenfor både reformjødedom, konservativ jødedom og rekonstruksjonisme kan kvinner nå delta på like linje med menn i gjennomføringen av gudstjenesten i synagogen. De ber da også den fulle Shema. I reformjødiske menigheter er det vanlig å utelate de delene av Shema som ikke er i overensstemmelse med reformjødedommens tro og praksis (delen som omhandler straff og den som omhandler bønneremmer), men både innledningen og avslutningen er den samme.

Sluttkommentar:

Jesus og de første kristne trodde ikke på flerguderier de heller. Hør bare her.

Jakob 2.19 Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det – og skjelver! Good news: at det er bare en eneste Gud.

5.Mosebok 6.  4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.

De onde åndene skjelver ikke ved troen på en treenig Gud fordi det var flerguderi som var en av de alvorligste syndene i Israel. Men ved å gjøre rangen til Gud stridig. Gud sier om seg selv i Jesaja 44.  6 Så sier Herren,

        Israels konge og forløser,

        Herren, Allhærs Gud:

        Jeg er den første, og jeg er den siste,

        foruten meg er det ingen Gud.

Videre i 43. 10 Men dere er mine vitner, sier Herren,

        og min tjener som jeg har utvalgt,

        for at dere skal kjenne meg og tro på meg

        og innse at jeg er Gud.

        Før meg er ingen gud blitt til,

        og etter meg skal ingen komme.

At de aller fleste kristne ber og tror på en treenig Gud som etter bibelens eget vitnesbyrd ikke er gud er tragisk og katastrofalt. Gud er èn. Det er ingen ved siden av ham. Vi finner ingen plasser i Guds ord at det er 3 sidestilte Guddomsperson, langt mindre å tilbe og ære dem. Kun Gud skal æres, da som Fader, skaper og han som var villig og i stand til å skape en gjenløsning for oss.

Når vi leser i Jesaja 14 og Esekiel 28 når Satan og ca. 1\3 av englehæren ville gjøre Gud og hans trone stridig, ble de styrtet ut og får aldri muligheten til å prøve å gjøre det igjen. Vi leser også om det samme i Åpenbaringen flere steder, bl.a. det 12 Kap.

I Jesaja 14. 14 Jeg vil stige opp over de høye skyer

        og gjøre meg lik Den Høyeste.» Står det om Satan at han ville gjøre Guds trone stridig og bli Gud lik, derfor ble han kastet ut med sine allierte. Når Satan og de onde åndsmakter tenker og vet om dette, da skjelver de. Ingen kan gjøre Guds troene stridig. Selv ikke den falske treenighetslæren med 3 sidestilte Guder. Faderen er og forblir den eneste sanne Gud og han fra evighet til evighet, han er opphøyet over alt. Fra ham kommer alt og han er opprettholder av alt liv og lys.

Jesus som hans første skapning gjorde ikke hans trone stridig. Derfor Sier Jesus om seg selv i Joh.14. 28 Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg.

Jesus gjorde aldri Guds trone stridig, Faderen er større en jeg sa han.

Det samme møter vi i Fil.2. 6 Han var i Guds skikkelse

          og så det ikke som et rov

            å være Gud lik,

     7 men ga avkall på sitt eget,

          tok på seg tjenerskikkelse

            og ble mennesker lik.

          Da han sto fram som menneske,
     8 fornedret han seg selv

            og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

     9 Derfor har også Gud

          opphøyet ham til det høyeste

            og gitt ham navnet over alle navn
        
    10 I Jesu navn skal derfor

          hvert kne bøye seg,

            i himmelen, på jorden og under jorden,

    11 og hver tunge skal bekjenne

          at Jesus Kristus er Herre,

            Gud vår Far til ære!
Jesus var annerledes, han gjorde ikke Guds troene stridig derfor har også Gud høyt opphøyet ham.
Vi leser i Daniel skulle ble den 3. i rike i Daniel 5. 13 Så ble Daniel ført fram for kongen, og kongen sa til ham: «Du er altså Daniel, en av de bortførte judeere, som min far, kongen, brakte hit fra Juda! 14 Jeg har hørt om deg at gudenes ånd er i deg, og at du har vist deg å ha opplysning, innsikt og usedvanlig visdom. 15 Nå er vismennene og åndemanerne ført inn til meg for å lese denne skriften og tyde den for meg. Men de er ikke i stand til å si meg hva den betyr. 16 Men jeg har hørt om deg at du kan gi tydninger og løse vanskelige spørsmål. Kan du nå lese skriften og si meg hva den betyr, skal du bli kledd i purpur og få gullkjede om halsen og herske som tredjemann i riket.»

Hvorfor skulle ikke han bli 2. mann? Fordi Kongen regjerte i sammen med Sønnen. Det sier også historien. Det er akkurat det samme vi møter i Guds ord. Jesus satte seg ved Faderens side. Hebr.1.1. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene.  2 Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.  3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.  4 Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres.

Jesus er ikke fra evighet som Faderen, men han er den førstefødte. Den første som ble skapt. Kol.1. 15 Han er den usynlige Guds bilde,

          den førstefødte før alt det skapte. Videre i v. 

    17 Han er før alt,

          og i ham blir alt holdt sammen. Det står rett ut at han er den som er før alt. Mika 5.1. Men du, Betlehem, Efrata,

        den ringeste blant ættene i Juda!

        Fra deg lar jeg komme en mann

        som skal være hersker over Israel.

        Han har sitt opphav i gammel tid,

        han er fra eldgamle dager.

Her møter vi det igjen at Jesus har sitt opphav og tilblivelse fra eldgamle dager, ikke fra evighet som Gud Faderen.
Men Jesus var lydig og hengitt til sin oppgave og gjerning her på jorden. Joh.5. 30  Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. 4. 34 Men Jesus sa til dem: «Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk.

Faderen gjorde er legeme til Jesus for å utføre forløsningsverket. Hebr.10.  5 Derfor sier Kristus når han kommer inn i verden:

           Slaktoffer og offergave ville du ikke ha,

           men en kropp gjorde du i stand til meg;
     6 brennoffer og syndoffer har du ingen glede av

     7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg

           for å gjøre din vilje, Gud.

           I bokrullen er det skrevet om meg.

Jesus omtaler også Faderen som sin Gud og Far. Joh.20. 17 Jesus sier til henne: «Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til Far. Men gå til mine søsken og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.»

Men Jesus sier også om seg og Faderen følgende i Joh.10. 30 Jeg og Far er ett.

De er ett i vilje, hensikt og mening. Men Jesus satte seg ikke på Faderens trone men på høyre side da han er underordnet Faderen. Hebr.1.  3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

Når Jesus har regjert i 1000 år og dommen har vært innfor den hvite trone vil han overgi all makt tilbake til Faderen

1.Kor.15. 24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fiende som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.
Vil avslutte med et ord av Paulus som setter alt på plass. Da må vi forkaste både Jesus alene bevegelsen, treenighetslæren og mange andre ubibelsk og falske lærer. Da det ikke stemmer med Guds ord.

1.Kor.8. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer.

     6 Men for oss er det én Gud, vår Far.

          Alt er fra ham, og til ham er vi skapt.

          Og det er én Herre, Jesus Kristus.

          Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.