onsdag 2. september 2020

Nr. 139: Alle Guds løfter, Guds velsignelse er oppfylt i Kristus, og i ham har de fått sitt ja og Amen!

Nr. 139:
Alle Guds løfter, Guds velsignelse er oppfylt i Kristus, og i ham har de fått sitt ja og Amen!

Da Israels barn gikk tørrskodd over Rødehavet, mens hele den Egyptiske hæren druknet.
Viser at det er en positiv forskjell å stole på Gud, og ikke stole på Gud et meget negativt resultat.
Det ble katastrofale følger for den Egyptiske hæren som kun stolte på egen kraft og egen styrke.

2 Mosebok 15. 1. Da sang Moses og Israels barn denne sang for Herren: Jeg vil lovsynge Herren, for han er høit ophøiet; hest og mann styrtet han i havet.  2 Herren er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse; han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil ophøie ham.  3 Herren er en stridsmann, Herren er hans navn.  4 Faraos vogner og hans hær kastet han i havet, og hans utvalgte vognkjempere druknet i det Røde Hav.  5 Avgrunner skjulte dem, de sank som sten i dype vann.  6 Din høire hånd, Herre, er herliggjort i kraft, din høire hånd, Herre, knuser fiender.  7 Og i din høihets velde slår du dine motstandere ned; du slipper din vrede løs, den fortærer dem som strå.  8 Og ved ditt åndepust hopet vannene sig sammen, bølgene stod som voller, dype vann stivnet i havets hjerte.
2 Kor. 1. 20 for så mange som Guds løfter er, i ham har de sitt ja, derfor får de og ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss.

Storheten i Jesus, er slik at det overgår alt det vi kan fatte, begripe og forstå.
Derfor sier skriften følgende:

Efes. 3. 20 Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi beder eller forstår, efter den kraft som ter sig virksom i oss,

Men samtidig for oss, når «havet» er så enormt.
Vi trenger «bare» å få tak idet vi trenger selv til.
Trenger egentlig ikke «alt», bare noen deler av Kristus.
Det er mer enn nok, da rikdommene i Kristus er uendelige!

Vi trenger ikke alltid «hele» himmelens-velsignelse, kun en liten «bit!»

Det er minst to fallgruver å falle i.
Den ene er at vi ber om lite og ingenting. Vi ser ikke de mulighetene vi har i Kristus og den rikdommen,
Den andre, er at vi ber om «for mye!»
Forventer nesten det umulig, både av Gud, oss selv og andre mennesker.
Samt at vi ikke har tålmodighet i forhold til bønnesvaret.
Det er noe av dette Jakob taler om.

Jakob 4. 1. Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden iblandt eder? Er det ikke av eders lyster, som fører krig i eders lemmer?  2 I attrår, og har ikke; I slår ihjel og bærer avind, og kan ikke få; I ligger i strid og ufred. I har ikke, fordi I ikke beder; 3 I beder og får ikke, fordi I beder ille, for å øde det i eders lyster.

Her møter vi det jeg vil kalle for ytterkantene, hvorfor vi ikke får ifra Herren.

Når vi får, at vi ikke tar vare på det. Det er når vi ikke tror, og når vi sløser ting bort. Vi er ikke disiplinerte, takknemlige og er som et kar det leker ifra.

Med andre ord, det er en negativ side og der vi kan komme inn i usunne spor i vår vandring med Herren.

Men hvordan erfare det som har med Gud å gjøre?

Ønsker å nevne ti (10) ting her, da i stikkordsform.

1.)  Alle løftene vi finner både i GT og NT er oppfylt i Kristus eller skal få sin oppfyllelse i Kristus. Derfor hører det oss til, da vi er Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger.

Rom. 8. 17 men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham.

Josva 1. 3 Hvert sted I setter eders fot på, gir jeg eder, som jeg sa til Moses: 

Vi må finne minst et løfte, helst flere, og stå på dem i Jesu navn.
De tilhører oss og er gitt til oss alle som er i Kristus Jesus.

2.)  I Guds verden, for å erfare dette. Så må vi tro Gud, tilegne oss det og leve i tro. Troen er det som «drar» rikdommene som er i Gud og Kristus, til oss og inn i vår virkelighet. Tro er avgjørende for å erfare Gud, uten tro vil vi ikke erfare Gud.
Troen er av avgjørende betydning.

Skriften sier:

Hebr. 11. 6 men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som treder frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

Markus 11. 22 Og Jesus svarte og sa til dem: Ha tro til Gud! 23 Sannelig sier jeg eder at den som sier til dette fjell: Løft deg op og kast dag i havet! og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, ham skal det vederfares. 24 Derfor sier jeg eder: Alt det I beder om og begjærer, tro bare at I har fått det, så skal det vederfares eder.

Vi står da innforbi både muligheter og utfordringer.

En utfordring som er viktig å ta med seg, det er å finne minst et skriftsted som en må plassere inn i den situasjonen som en står.
Her er det et rikholdig materiale da hele bibelen, alt i både GT og NT er anvendelig for oss.

Hvorfor? Fordi alt er oppfylt i Kristus, og han er det vi er i.

Vi er plassert i Kristus – i alle deler.

Efes. 2. 4 Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, 5 gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser - av nåde er I frelst - 6 og opvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, 7 forat han i de kommende tider kunde vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.

Vi hadde dette skriftsted som et utgangspunkt, og leser vi også sammenhengen. Så ser vi at alt er i Kristus, og da må vi regne med at vi som er i Kristus. Tilhører ham og er hans medarving og Guds arving, at alt er også tilgjengelig for oss som tror på ham, Kristus.

1 Kor. 1. 30 Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, 31 forat, som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig i Herren!

Vi er i Kristus – han er ordet – da må vi «finne» et og helst flere Guds ord som gjelder vår situasjon. Knytte det opp til vårt bønnebegjær eller bønnebehov.

Samtidig, vi gjør dette i tro, da skjer også underne. Jeg vil kort gi noen tips til å bruke Guds ord på rett måte for å oppleve bønnhørelse.

Da må vi finne minst et, helst flere skriftsteder som gjelder for vår bønnhørelse.
Erfare bønnesvar er fremfor alt knyttet opp til løftene, og at vi evner og tror Gud for hva han selv sier og taler til oss i sitt eget ord, eget vidunderlige og herlige ord.


2. Tim. 1. 7 For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

2.)  Hvordan vil fremtiden bli? Guds ord og løfter er for deg mange plasser i hele bibelen. Her er et av mange, mange eksempler.

Jeremia 29. 11 For jeg vet de tanker jeg tenker om eder, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi eder fremtid og håp.

3.)  Trenger du visshet om bønnhørelse og bønnesvar? Guds ord og løfter er for deg mange plasser i hele bibelen. Her er et av mange, mange eksempler.

Jeremia 29. 11 For jeg vet de tanker jeg tenker om eder, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi eder fremtid og håp. 12 Og I skal påkalle mig og gå avsted og bede til mig, og jeg vil høre på eder, 13 og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte. 14a Jeg vil la mig finne av eder, sier Herren,


Fil. 4. 6 Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse; 7 og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.


Fil. 2. 9 Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn, 10 så at i Jesu navn skal hvert kne bøie sig, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, 11 Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

Jesu navn er større enn alle andre navn. Det være økonomiske vanskeligheter. Fysiske, psykiske og alle andre vanskeligheter.

6.)  Møte med vanskelige mennesker og andre utfordringer? Uansett hva det er, svaret finnes i Guds ord og hos Herren. Guds ord og løfter er for deg mange plasser i hele bibelen. Her er et av mange, mange eksempler.

Ord. 21. 1. Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd, han bøier det dit han vil.


Jesaja 40. 29 Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. 30 Gutter blir trette og mødige, og unge menn snubler. 31 Men de som venter på Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner; de løper og blir ikke trette, de går og blir ikke mødige.

8.)  Trenger du kraft til å leve som Guds ord? Har du en utfordring på noen som helst område i ditt liv?

Fil. 4. 19 Og min Gud skal efter sin rikdom fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus.

9.)  Trenger du helbredelse til legemet og sjelslivet? Uansett hva det er, svaret finnes i Guds ord og hos Herren. Guds ord og løfter er for deg mange plasser i hele bibelen. Her er et av mange, mange eksempler.

Les f.eks. Jesaja 53 og mange andre plasser i skriften som sier klart at vi er helbredet gjennom Jesu vunder og sår.

1 Pet. 2. 24 han som bar våre synder på sitt legeme op på treet, forat vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår I er lægt.

10.)                     Det aller viktigste spørsmålet er når det gjelder vår frelse. Dette er spørsmålet som bibelen gir svar på fremfor noe annet spørsmål. Uansett hva det er, svaret finnes i Guds ord og hos Herren. Guds ord og løfter er for deg mange plasser i hele bibelen. Her er et av mange, mange eksempler.

Rom. 10. 13 for hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Ap.gj. 4. 12 Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.Sluttkommentar:

Innfor bønnens verden, er det ikke et eneste område det er mulig å ikke «oppnå» de bønnesvarene en ønsker å oppnå.
Det gjelder bare å ta i bruk Guds ord på rette måten.
Tro Gud, og be og begjære alt den en trenger, ønsker seg og vil ha.
Dette er ikke egoisme eller å sette seg selv i sentrum.
Dette er Gud villet, at Herren er med oss, ikke imot oss!

Rom. 8. 31 Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? 33 Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør; 34 hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hvad mere er, som også er opstanden, som også er ved Guds høire hånd, som også går i forbønn for oss; 35 hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? 36 som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår. 37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt, 39 hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.