onsdag 24. februar 2016

Nr. 92: Jesu blod fjerner all synd!

Nr. 92:
Jesu blod fjerner all synd!
 
Be om blodets beskyttelse ut i fra nye pakts lære er ubibelsk, da blodet fjerner all synd, og vi kan se Gud uten å rødme av skam!

Jesus på korset, der de stikker et spyd i hans side. Blodet virket slik at Satan skjelver og flykter. Mens vi som syndige mennesker kan komme nær Gud, og se opp til ham, uten å rødme av skam, men ståle av glede!


Det er ganger vi blander den gamle og den nye pakt. La meg si det med en gang, den gamle pakt var herlig, vidunderlig og storslagen. Paulus sier bl.a.

Romerbrevet. 7. 12 Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. 14a For vi vet at loven er åndelig.

Her leser vi at loven – eller den gamle pakt – er åndelig, hellig og god. Stort sett bedre enn dette kan ting vel ikke være? Jo, faktisk, den nye pakt – og dets løfter er enda herligere, rikere og større. Dette er det utrolig mye å si om, men jeg vi først sitere noen ord fra Apostelen Paulus.

2 Kor. 3. 2 I er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker, 3 idet det blir vitterlig at I er Kristi brev, tilblitt ved vår tjeneste, innskrevet ikke med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på stentavler, men på hjertets kjødtavler. 4 Men en sådan tillit har vi til Gud ved Kristus, 5 ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud, 6 som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.  7 Dersom da dødens tjeneste, som med bokstaver var innhugget i stener, fremtrådte i herlighet, så at Israels barn ikke tålte å se på Mose åsyn for hans åsyns herlighets skyld, som dog svant, 8 hvor skal da ikke Åndens tjeneste enn mere være i herlighet!  9 For dersom fordømmelsens tjeneste er herlighet, da er rettferdighetens tjeneste ennu langt mere rik på herlighet; 10 for det herlige har i dette stykke ingen herlighet mot hin overvettes rike herlighet. 11 For når det som svinner, var i herlighet, da skal meget mere det som blir, være i herlighet. 12 Eftersom vi da har et sådant håp, går vi frem med stor frimodighet, 13 og gjør ikke som Moses, som la et dekke over sitt åsyn, forat Israels barn ikke skulde skue enden av det som svant. 14 Men deres sinn er blitt forherdet; for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbaret at den opheves i Kristus. 15 Men til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses leses; 16 men når det omvender sig til Herren, blir dekket tatt bort.

Her ser vi en del av de store kontrastene mellom den gamle og den nye pakt. Den gamle pakt er begrenset, ikke evigvarende og pila peker aldri oppover. Mens den nye pakt er ubegrenset, evigvarende og pila peker alltid oppover.

Det med å be om blodets beskyttelse er noe som vi finner omtalt i GT, men ikke i NT. I GT måtte ypperstepresten bære frem et offer hvert år, både for folket og for seg selv. Se her for undervisning om dette emne:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-store-forsoningsdagen

Mens i NT så er Jesu offer godt nok, en gang for alltid. Se mine bibelkommentarer Hebreerbrevet her:
Vi lever i den nye pakt, der Jesu blod fjerner synden, syndens virkninger og vi kan se opp til Gud uten å rødme av skam.

1 Joh. b. 1. 7 men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.
9 dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Salme 34,6 De så opp til Ham og deres ansikt strålte av glede, og deres ansikt rødmet ikke av skam.

I det nye testamente er vi «fri» for synd og plassert med Kristus i himmelen. Der sitter vi ved Faderens høyre hånd i sammen med Jesus. Vi finner bilder på dette i gamle testamente. Et av de sterkeste og fineste er Josva, ypperstepresten, som stod for Herrens engels åsyn.

Sakarja 3. 2 Men Herren sa til Satan: Herren refse dig, Satan! Herren refse dig, han som har utvalg Jerusalem! Er ikke denne mann her en rykende brand, revet ut av ilden?  3 Men Josva var klædd i skitne klær der han stod for engelens åsyn.  4 Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham: Ta de skitne klær av ham! Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din misgjerning bort fra dig og klær dig i høitidsklær.  5 Da sa jeg: Sett en ren hue på hans hode! Og de satte den rene hue på hans hode og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der.

Her ser vi den totale forvandlingen, som det også skjedde med oss da vi tok imot frelsen i Kristus Jesus.

2 Kor. 5. 17 Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!

Sluttkommentar:

Vi kunne tatt så mange skriftsteder, men vi trenger ikke blodets beskyttelse etc.
Hvorfor treger vi ikke «blodets beskyttelse»? Fordi Jesu blod har fjernet alt, og Satan har ingen tilgang til våre liv, så sant vi ikke gir han anledning!

Blodet er så «sterkt», da Jesu blod at Satan ikke kan stå i nærheten av det. Men Gud Fader kan da «tåle» oss mennesker. I GT så var blodet av kalver og bukker, så «svakt». At det var bare hele tiden en midlertidig løsning som ble «fornyet» hvert år ved at ypperstepresten bar frem et offer først for seg selv, så for folket. Dette var svakt, jordisk og forbigående. Mens Jesu blod var et Himmelsk og fullkomment blod. Det var sterkt, Guddommelig og evigvarende! Dette nyter vi til fulle i dag ved at vi hver dag kan tre innforbi Gud, fremfor Nådens trone. Og der få nåde, miskunn og evig liv.

Fra minebibelkommentarer Hebrerbrevet 4. 14 Da vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!

Prestene og Ypperstepresten virket i templet og i Jerusalem på en periode av ca. 1500 år. Preste tjenesten begynte i Siloa og etter Kong David inntog Jerusalem ca. 1000 år f.kr ble tjenesten i Jerusalem til år 70 e.kr da Templet ble jevnet med jorden. Men Jesus gjør tjeneste i selve himmelen for vår skyld.

15 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.

At Jesus ble menneske fullt ut gjør at han forstår oss også fullt ut og er i stand til være vår talsmann og forbeder innforbi Faderen. Men grunnen for det var at han var og er uten synd!
 
16 La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

I den gamle pakt var alt beroende på presten og Ypperste presten. Hva de gjorde for deg innforbi Guds ansikt. Men i den nye pakt er alt beroende på hva Jesus gjør innforbi Faderen og at vi ikke skusler bort muligheten vi har i Jesu blod og komme innforbi Faderen med alt og få bønnesvar og hjelp i den rette tid.

Hebr. 10. 19 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen.
 

tirsdag 9. februar 2016

Nr. 91: Bønn er et hjertespråk!

Nr. 91:
Bønn er et hjertespråk!

Bilde av Nehemias (Nehemiah) som besøkte Jerusalem oppbrente porter, som igjen virket slik på ham at han både ba, og begynte å arbeide. Når tjeneste og bønn går hånd i hånd skjer de største og herligste ting!


Joh. e. 15. 7 Dersom I blir i mig, og mine ord blir i eder, da bed om hvad I vil, og I skal få det.
Rom. 14. 17 Guds rike består jo ikke i å ete og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den Hellige Ånd.

Min erfaring er at vi som troende enten «satser» for høyt eller for «lavt»!

Fra de dagen vi kommer til tro, så er vi en ny skapning og Guds «timetabell» begynner med oss. Alt vi har gjort før vi kommer til tro, er under blodet.
Vi blir da stilt ansvarlige overfor alt som skjer med oss fra den dagen vi tar imot Jesus.
Det ligger det både et ansvar og privilegier. Et at de største privilegier som troende har, er å be, og forvente å få bønnesvar. Men Gud som vår Far, han vil samtidig bruke alle ting for å oppdra oss som sine ektefødte barn, der vi alle skal ligne mer og mer på Jesus!

Vi skal be, men hvordan be «rett»?!

Her er det veldig mye å si, men jeg tror en «tommelfinger» regel er å be slik en kjører i trafikken, ikke minst bykjøring med grønt/oransje/rødt lys.
Med det mener jeg at vi skal be, og forvente å få bønnesvar, men ha øyne og ører åpne for å lytte like mye som vi ber og begjærer. La meg ta et eksempel.

Du trenger 100.000,- kr. men de pengene har du ikke. Hvordan be? Da er det F, eks. tre alternativer som er mulige her. Vi kan be om å få det eksakte beløpet, enda mer eller mindre. Hvis vi får hjelp av Gud med 50.000,- kr, så kan en selv f.eks. enten jobbe overtid eller spare for å få de resterende pengene. Eller en får det eksakte beløpet. Og en kan be om å få litt ekstra, slik at når en selv blir velsignet, kan en velsigne andre med det ekstra en får.

Hvordan vite hva som er Guds eksakte vilje? Det er veldig ofte, for å ikke si alltid det en kjenner fred, glede og begeistring for. Vi leste hva Guds rike består i. Det består i følgende:

Rom. 14. 17 Guds rike består jo ikke i å ete og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den Hellige Ånd.

Gud leder oss gjennom fred, glede og begeistring i vårt indre menneske.

Dette kan også feiltolkes og misforstås. Men slik jeg har erfart det i mitt liv mange ganger, tror jeg er i tråd med skriften og hvordan erfare Guddommelige bønnesvar. Det gjelder å ta seg tid, den tiden som trengs. Og legge saken frem for Gud i bønn, og med takk sier skriften.

Fra mine bibelkommentarer Filipenserbrevet 4. 6 Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!

Å være bekymret er menneskelig, men det er synd. Gud har omsorg for oss. Legge alt innfor Gud, skriv det gjerne ned (Jesaja 37). Jeg kan vitne om tusener bønnesvar, store som små. Men jeg har fremdeles mange behov og også uforløste bønnesvar. Hvorfor svarer Gud enkelte ganger og andre ganger ikke? Ved å be åpner en opp for Gud i livet sitt og til andre. Derfor be regelmessig og vær velholden, ikke gi opp så lett. Bønnesvaret er på vei, hold bare ut en liten tid til.

7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

En himmels glede og en himmels fred skal senke seg ned over og i oss. Vi trenger ikke å mase på Gud hver gang vi henvender oss til ham. Han vil lytte og gi oss det vi ber om. Det er bevarende å be og være aktiv som kristen. Åndelig lathet skaper mye frustrasjon og aggresjon. Be, lese Guds ord og være en aktiv møtegjenger skaper fred og glede, så sant en gjør det for Herren.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

For at det ikke skal bli for mye i denne artikkel, så stopper jeg her. Det som er viktig med å be, det er å være åpen for Guds tiltale like mye som en legger frem sine behov for Herren.
Begge deler er rett og godt. Og vi kan be om alt, men det er ikke dermed sagt at vi får det vi ber om er alltid det aller beste. Det er enda bedre å finne ut hva som er Guds vilje, be over det.

Da kan det være likeså riktig at vi gjør litt, og Gud gjør resten. Jeg nevnte dette med hvis en f.eks. trenger 100.000,- kr. Jeg har erfart at jeg har fått Guddommelig hjelp med en del av summen, og så må jeg selv også være innstilt på å yte litt for at en skal komme i mål. Enkelte ganger har jeg faktisk bedt, og Gud har velsignet meg med et enda større beløp, hvorfor? Fordi at jeg ikke bare selv skulle bli velsignet, men jeg skulle være til hjelp for andre enn bare meg selv. Det å be, handler med andre ord om å være i Guds nærhet, og samtid la Guds ord veilede oss inn i Guds fullkomne vilje, og hva som er det beste for oss og andre!