onsdag 24. februar 2016

Nr. 92: Jesu blod fjerner all synd!

Nr. 92:
Jesu blod fjerner all synd!
 
Be om blodets beskyttelse ut i fra nye pakts lære er ubibelsk, da blodet fjerner all synd, og vi kan se Gud uten å rødme av skam!

Jesus på korset, der de stikker et spyd i hans side. Blodet virket slik at Satan skjelver og flykter. Mens vi som syndige mennesker kan komme nær Gud, og se opp til ham, uten å rødme av skam, men ståle av glede!


Det er ganger vi blander den gamle og den nye pakt. La meg si det med en gang, den gamle pakt var herlig, vidunderlig og storslagen. Paulus sier bl.a.

Romerbrevet. 7. 12 Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. 14a For vi vet at loven er åndelig.

Her leser vi at loven – eller den gamle pakt – er åndelig, hellig og god. Stort sett bedre enn dette kan ting vel ikke være? Jo, faktisk, den nye pakt – og dets løfter er enda herligere, rikere og større. Dette er det utrolig mye å si om, men jeg vi først sitere noen ord fra Apostelen Paulus.

2 Kor. 3. 2 I er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker, 3 idet det blir vitterlig at I er Kristi brev, tilblitt ved vår tjeneste, innskrevet ikke med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på stentavler, men på hjertets kjødtavler. 4 Men en sådan tillit har vi til Gud ved Kristus, 5 ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud, 6 som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.  7 Dersom da dødens tjeneste, som med bokstaver var innhugget i stener, fremtrådte i herlighet, så at Israels barn ikke tålte å se på Mose åsyn for hans åsyns herlighets skyld, som dog svant, 8 hvor skal da ikke Åndens tjeneste enn mere være i herlighet!  9 For dersom fordømmelsens tjeneste er herlighet, da er rettferdighetens tjeneste ennu langt mere rik på herlighet; 10 for det herlige har i dette stykke ingen herlighet mot hin overvettes rike herlighet. 11 For når det som svinner, var i herlighet, da skal meget mere det som blir, være i herlighet. 12 Eftersom vi da har et sådant håp, går vi frem med stor frimodighet, 13 og gjør ikke som Moses, som la et dekke over sitt åsyn, forat Israels barn ikke skulde skue enden av det som svant. 14 Men deres sinn er blitt forherdet; for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbaret at den opheves i Kristus. 15 Men til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses leses; 16 men når det omvender sig til Herren, blir dekket tatt bort.

Her ser vi en del av de store kontrastene mellom den gamle og den nye pakt. Den gamle pakt er begrenset, ikke evigvarende og pila peker aldri oppover. Mens den nye pakt er ubegrenset, evigvarende og pila peker alltid oppover.

Det med å be om blodets beskyttelse er noe som vi finner omtalt i GT, men ikke i NT. I GT måtte ypperstepresten bære frem et offer hvert år, både for folket og for seg selv. Se her for undervisning om dette emne:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-store-forsoningsdagen

Mens i NT så er Jesu offer godt nok, en gang for alltid. Se mine bibelkommentarer Hebreerbrevet her:
Vi lever i den nye pakt, der Jesu blod fjerner synden, syndens virkninger og vi kan se opp til Gud uten å rødme av skam.

1 Joh. b. 1. 7 men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.
9 dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Salme 34,6 De så opp til Ham og deres ansikt strålte av glede, og deres ansikt rødmet ikke av skam.

I det nye testamente er vi «fri» for synd og plassert med Kristus i himmelen. Der sitter vi ved Faderens høyre hånd i sammen med Jesus. Vi finner bilder på dette i gamle testamente. Et av de sterkeste og fineste er Josva, ypperstepresten, som stod for Herrens engels åsyn.

Sakarja 3. 2 Men Herren sa til Satan: Herren refse dig, Satan! Herren refse dig, han som har utvalg Jerusalem! Er ikke denne mann her en rykende brand, revet ut av ilden?  3 Men Josva var klædd i skitne klær der han stod for engelens åsyn.  4 Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham: Ta de skitne klær av ham! Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din misgjerning bort fra dig og klær dig i høitidsklær.  5 Da sa jeg: Sett en ren hue på hans hode! Og de satte den rene hue på hans hode og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der.

Her ser vi den totale forvandlingen, som det også skjedde med oss da vi tok imot frelsen i Kristus Jesus.

2 Kor. 5. 17 Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!

Sluttkommentar:

Vi kunne tatt så mange skriftsteder, men vi trenger ikke blodets beskyttelse etc.
Hvorfor treger vi ikke «blodets beskyttelse»? Fordi Jesu blod har fjernet alt, og Satan har ingen tilgang til våre liv, så sant vi ikke gir han anledning!

Blodet er så «sterkt», da Jesu blod at Satan ikke kan stå i nærheten av det. Men Gud Fader kan da «tåle» oss mennesker. I GT så var blodet av kalver og bukker, så «svakt». At det var bare hele tiden en midlertidig løsning som ble «fornyet» hvert år ved at ypperstepresten bar frem et offer først for seg selv, så for folket. Dette var svakt, jordisk og forbigående. Mens Jesu blod var et Himmelsk og fullkomment blod. Det var sterkt, Guddommelig og evigvarende! Dette nyter vi til fulle i dag ved at vi hver dag kan tre innforbi Gud, fremfor Nådens trone. Og der få nåde, miskunn og evig liv.

Fra minebibelkommentarer Hebrerbrevet 4. 14 Da vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!

Prestene og Ypperstepresten virket i templet og i Jerusalem på en periode av ca. 1500 år. Preste tjenesten begynte i Siloa og etter Kong David inntog Jerusalem ca. 1000 år f.kr ble tjenesten i Jerusalem til år 70 e.kr da Templet ble jevnet med jorden. Men Jesus gjør tjeneste i selve himmelen for vår skyld.

15 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.

At Jesus ble menneske fullt ut gjør at han forstår oss også fullt ut og er i stand til være vår talsmann og forbeder innforbi Faderen. Men grunnen for det var at han var og er uten synd!
 
16 La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

I den gamle pakt var alt beroende på presten og Ypperste presten. Hva de gjorde for deg innforbi Guds ansikt. Men i den nye pakt er alt beroende på hva Jesus gjør innforbi Faderen og at vi ikke skusler bort muligheten vi har i Jesu blod og komme innforbi Faderen med alt og få bønnesvar og hjelp i den rette tid.

Hebr. 10. 19 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar