mandag 23. mai 2016

Nr. 96: Guds folk er underutviklet til ånd, sjel og legeme!

Nr. 96:
Guds folk er underutviklet til ånd, sjel og legeme!

Gud vil at hans standard skal være målet for oss troende, ikke det vi mener er rett, men hva Guds ord sier. Bilde av Guds ord som er rettesnor for liv og lære for oss troende!


 1.    Tess. 5. 23 Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. 24 Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det.

Ser alle disse konfliktene som foregår og er kommet til overflaten. Det forteller meg at vi som troende ikke er på det nivået med våre liv og tjenesten i menigheten som Gud vil, og som en skulle forventet.

Ser f.eks. her er det store familiekonflikter som er kommet frem. Og når de er såpass store, så kan og skal en ikke feie det under et teppe. Slik jeg ser dette, så er det fritt spillerom for den Onde på mange måter i Guds menighet da ting ikke kommer frem i lyset og ting blir satt fingeren på. Det er ikke dermed sagt at alle ting blir løst med en gang. Men at troende mennesker i en familie uansett uenigheter ikke kan møtes, det er en tragedie og dypt ubibelsk. Da trenger en å fokusere på at vi som troende på legge av det gamle menneske, og ikle oss det nye menneske, Kristus.

Guds ord sier vi skal: «ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet». Eller som det står i 1930 oversettelsen: «Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!»

Jeg liker mye bedre 1930 oversettelsen. Den stemmer også med grunnteksten atskillig bedre.

Grunnteksten: «Men han selv, fredens Gud, komplettere dere i alle deler, deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne og ulastelige den dagen vår Herre Jesu Kristi kommer!

Vi leser i Salem 23. 3a Han vederkveger min sjel.

Grunnteksten står det: «Han gjenoppretter min sjel.»

Med andre ord, vi skal bli lik Jesus som han var i alle deler. Ikke bare noen deler, men lik ham i et og alt.

Jesus var intakt til ånd, sjel og legeme. Slik skal vi også være hele til ånd, sjel og legeme.

Hvordan få dette til? Da er det tre ting jeg kort vil nevne.

1.)  La alltid Guds ord være rettesnor for våre liv.
2.)  Alle ting i våre liv må tåle lyset fra Guds ord, og andre menneskers meninger.
3.)  De menneskene rundt oss, må også leve i lyset. Vi er hverandres lemmer, skal vi som troende bli sterke er vi også avhengig av andre rundt oss som står med oss i kampen for det gode!

Sluttkommentar:

Slik jeg ser det, når det nye menneske reiser seg i oss. Da vil ikke bare vi være seirende, men omgivelsen rundt oss vil også få merke det hele.

Her er fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 4. 21 Dere har jo hørt om ham og fått opplæring om ham etter den sannhet som er i Jesus:

 Disipler kommer også i lidelser og trengsler, men i lidelsene preges Mesterens bilde og vesen i oss og vi blir gjort lik med ham. Det er en del av den avtalen som Gud gjør med sine disipler. ”Dette er den pakt jeg vil opprette med dem etter disse dager – så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mer komme i hu.” Heb. 10:16-17. Når vi er tro i fristelsene og prøvelsene og ikke gjør vår egen vilje, skjer dette likedannelsesverk. Det er fantastisk for et menneske å komme inn i en slik utvikling. Jesu sto overfor de samme utfordringen som oss med de samme “hjelpemidler” da han hadde gitt avkall på sin Guddomsprakt og makt og blitt et menneske som oss fullt ut. Han seiret ved bønn og Guds Ånds hjelp!

 22 Dere skal ikke leve som før, men legge av det gamle menneske som blir ødelagt av de forførende lystene.

 Helliggjørelse er ikke å gjøre en rekke handlinger eller ritualer. Ført må du forstå hva gudsfrykt er. Gudsfrykt handler om rett tilbedelse. Tilegne seg Guds ord. Hvis du har en god tilbedelse av Jesus vil du kunne oppleve det gode ved hellighet. Gudsfrykt som fører til rett tilbedelse i alt du gjør, dette fører til hellighet. Det er DHÅ som skaper hellighet i deg. Frimodighet og glede i ditt indre. En glede som ikke er grunnet i denne verden.
 Ordspråkene 2, 5 Da skal du skjønne hva gudsfrykt er, og vinne kjennskap til Gud. 6 For det er Herren som gir visdom, kunnskap og innsikt går ut fra hans munn. 7 Han lar de rettsindige ha fremgang.
 Tilbedelse er ikke at jeg føler meg bra hele tiden. Men også at jeg lar Guds ord gjøre noe med meg. Mine tanker, handlinger og holdninger. Trengs det noen ganger litt disiplin av oss. Ja selvsagt. Gudsfrykt av kjærlighet fører til at Guds Ånd helliggjør oss.

 23 Dere må bli fornyet i sjel og sinn

”For slik som han tenker i sin sjel, slik er han…..” (Ordspråkene 23:7)
 Hvorfor tenker du slik som du gjør? Har du noen gang tenkt på hva det er som får deg til å tenke slik du gjør? Hva får deg til å resonnere og ta de avgjørelser du gjør? Alle de ulike tankene som har strømmet gjennom hodet ditt i dag, hva er det som har fått dem til å dukke opp i hodet ditt?
 Vi leste her at du er slik som du tenker! Vi blir altså et produkt av våre tanker. Det er tankelivet vårt som styrer hele vår hverdag. Vi tar bestemmelser og valg, tenker og handler ut fra hva som befinner seg i våre sinn.
 Alle mennesker er mer eller mindre bundet opp i ulike tankemønstre. Gud vil at du skal ha RETT tankemønster. Bibelen sier at vi derfor må igjennom en prosess som kalles for ”Sinnets fornyelse”. Mennesket er en todelt skapning der ånd og sjel hører sammen. Og legeme er det ytre menneske men ånd og sjel er det indre menneske lærer Guds ord. Sette i legemet er hjerte, slik er det også med det indre menneske. Dette hjerte har Herren byttet ut fra å ha et stenhjerte til å få et kjødhjerte som han kan forme, danne og la sitt liv strømme i og gjennom!

 24 og kle dere i det nye menneske, det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten.
    
 Det nye menneske er Kristus, og han skal vi ikle oss. Dåpen hører med, men det er noe langt mer. En daglig vandring der vi blir mer og mer lik Jesus. Det nye livet vokser, trives i det som er rett, sant og helliget. Akkurat som en blomst eller en plante trives i den rette atmosfære med riktig mengde sollys trives det nye menneske i Guds lys og under påvirkning fra Kristus.
Hemmeligheten til seier, virkelig seier i kristenlivet er de gode vanene. Og hvorfor lider vi nederlag, selv som “gamle” kristne? Vi bryter med vanene og det straffer seg. Kong David drog hver vår ut i krigen men det året han brøt den vanen ble også det året katastrofen rammet ham og hans hus. Det er tobakksvarer, alkohol vaner, spille vaner, TV vaner og mange andre vaner som til slutt vil lede oss bort i fra Kristus og i den store tilintelsgjørelsen. Mens gode vaner vil lede oss nærmere Kristus og hverandre. Vaner er dannede og forbyggende!

mandag 9. mai 2016

Nr. 95: Hva er bibelsk? Å ha leder råd eller eldsteråd? Er det ut i fra Guds ord rett med kvinnelige Pastorer?

Nr. 95:
Hva er bibelsk? Å ha leder råd eller eldsteråd? Er det ut i fra Guds ord rett med kvinnelige Pastorer?

Jeg er glad at jeg har en hustru som aldri har ønsket å bli en kvinnelig hyrde eller Pastor!
Berit Nyland Christensen, min hustru til høyre.


Svar:

Her er skriften klar; eldsteråd med menn var normen blant de første kristne, kan ikke finn et eneste skriftsted som taler om noe annet!

Paulus og Guds ord er meget klar på dette punktet: 1. Tim. 2. 12:
Norsk (1930)
men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet.
Svenska (1917)
Däremot kan jag icke tillstädja en kvinna att själv uppträda såsom lärare, ej heller att råda över sin man; fastmer må hon leva i stillhet.
Dansk (1917 / 1931)
men at være Lærer tilsteder jeg ikke en Kvinde, ikke heller at byde over Manden, men at være i Stilhed.

Her er skriften klinkende klar, som også bl.a. de første pinsevenner var. Traff for en tid siden en av de som er med å leder i dag Filadelfia Oslo og spurte vedkommende ut om dette. Han hadde mange svar, men ingen fra Guds ord. Det eneste han hadde fra Guds ord var at Gud ikke gjør forskjell på mann eller kvinne som det står i Galatererbrevet 3. 28 men det taler om vårt forhold til frelsen i Kristus og rettigheter som vi alle har gjennom Jesu blod, ikke tjenestegavene. Hvilken løgnere og bedragere vi møter, hvordan kan disse menneskene unngå helvetes dom? Når de i åpen trass som Terje Hegertun går direkte imot Guds ord og hva de første pinsevenner trodde og lærte. Det er ekstra ille at pinsevenner og andre frikirkelige går imot Herren, da det er ingen som er betrodd så mye åndsåpenbaring i fra Guds ord!

Her fra mine bibelkommentarer Galaterbrevet. 3. 27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus.
Vi blir døpt i Jesu navn, hvorfor? For å identifisere oss ved ham i alle deler. Vi døde med ham, blir begravet med ham og står opp med ham. Dette symboliserer dåpen.
28 Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle én, i Kristus Jesus.
I frelsen i Kristus Jesus er det ingen forskjell. Men i ordninger i menigheten og ekteskapet er det forskjell. Gud ser alle mennesker likt i Kristus Jesus.

Her er noe utdrag i fra boka til Gilbrandt om dette emnet:

”Her er ikke mann og kvinne”
Kap. 1: Skapt til mann og kvinne
- Mennesket er skapt i Guds bilde til mann og kvinne - og de er skapt tilpasset hverandre
Kap. 2: Kvinnelig tjeneste i menigheten
- Akkurat som det er / var mange trær i Guds hage, er mange tjenester åpne for kvinnene / begge kjønn
- Lærertjenesten er det de færreste som har, mens alle skal lære / la seg belære
Kap. 3: Kvinnelige profeter
- Profetier kan være så mye: forutsigelse, domsprofeti, frelsesbudskap, oppbyggelse, formaning, trøst
- Vi finner mange kvinnelige profeter i GT
- NT: Guds ånd utgytes over alt kjød, og profetisk tale har en sentral plass i menigheten (inkl. kvinner)
Kap. 4: Diakoner - menighetstjenere
- NT: Flere kvinnelige diakoner - respekterte, innflytelsesrike, kvalifiserte - men ikke med læreransvar og styring av menighet
Kap. 5: "Jeg tillater ikke en kvinne..."
- 1. Tim. 2, 12 - det autoritative lærerembetet og tilsynsembetet i menigheten er forbeholdt menn - bokforfatteren kaller dette punktet som en test på bibeltroskap i menigheten
- 1. Tim. 3, 1-2 - det stilles store krav til disse menn
- Apostelvalget - Jesus valgte 12 menn
- Aposteltjeneste (den universale menighet) og eldstetjeneste (den lokale menighet) er nært knyttet
- Eldstetjenesten er et lærer- og hyrdeansvar, som kvinner bør fritas fra (ansvar m/ tilhørende byrder, særlig i forfølgelsestider), bl.a. på grunn av kvinners morskall
Kap. 6: En viktig sak
- Gud er tidspreget (dvs ekte), men ikke tidsbetinget - det gjelder til alle tider - han er tidløs, og budskapet er det samme til alle tider
- Innsettelse av kvinnelige eldste / forstander får innflytelse på forkynnelsen - deler av Guds ord gjøres ugyldig
- Debatten / tiden - de bibeltro presses ut gjennom liberal teologi (jfr yrkesforbud bl. svenske prester)
- Ulike syn innad i bevegelser / kristenhet, gjør at enheten ruineres (splittelse)- i bevegelsen, i menigheten, i familien?
- Frafallets glideskala
Kap. 7: Stridens feministiske bakgrunn
- Radikalt skille mellom den første kvinnebevegelse og dagens nyfeminisme
- Feminisme - et endetidstegn - omkalfatre hjem og samfunn - omskape mennesket, det mennesket som Gud skapte til mann og kvinne
Kap. 8: Bibelske begrunnelser
- Guds skaperordning - derfor også mannen som lærer og åndelig leder i menigheten
- Syndefallet - en kvinne ikke være lærer eller mannens herre
- "Hode" - autoritet, myndighet, underordningsprinsipp - likevel likeverd
- Urkristen menighet: ikke tidstilpasset, men lydighet mot Guds ord - i dag: tilpasset til nåtiden, ulydighet mot Guds ord?
- Apostolisk forordning / myndighet - vi skal ikke legge til eller trekke fra - Guds ord til Kristi menighet til alle tider
Kap. 9: Ikke mann og kvinne
- Enhet til tross for alle forskjeller og alt mangfold (Gal. 3, 24-29)
- Likeverd på tross av alle ulikheter
- Ulikhetene skaper helhet og enhet - lemmer på legemet
- Alle har adgang til Gud / samme stilling overfor Gud som rettferdiggjort av tro
Kap. 10: Taleforbud og læreforbud
- Taleforbud i 1. Kor. 14, 34-38 - kan ikke være alminnelig taleforbud (summen av Guds ord er sannhet)
- forstyrrende prat - neppe?
- men trolig forbud mot autoritativ læreforkynnelse / delta i off. lærediskusjoner

- forbud mot prøving av profetisk tale?
- forbud rettet mot kvinnene i gnostisk vranglære?
- Læreforbudet i 1. Tim. 2, 11-15 - underordning, læreforbud / ikke være mannens herre ved å ha en lærers autoritet over ham
Kap. 11: Innvendinger og utflukter
- Argumenter mot ("Hvorfor bibeltroskap her, når det ikke er det på andre områder?"
- Løfte hellige hender (ikke tvungen bønnestilling)
- Kvinner pynte seg (måtehold)
- Underordne seg i alt? (Nei, summen av Guds ord er sannhet)
- hellige kyss (frivillighet)
- fotvasking (symbolsk handling for tjenersinnet)
- slaver og herrer
Kap. 12: Hvorfor ikke?
- Guds ord avgjør - "Det står skrevet" - det motsatte er liberal teologi
- Det åpner for feminisme
- Det fører til splittelse
- Det etablerer ubibelsk ledeskap
- Det vil være en tung byrde for kvinnen i tillegg til morskallet - dessuten fins det en mengde store og "små" tjenester i Guds menighet som står åpne for kvinner
- Bibeltro kristendom utsettes for angrep gjennom historien
- Et stort ansvar ved valg av nye eldste (sitat slutt).

Det finnes også andre gode bøker som en bør lese om dette emne for å virkelig forstå hva Guds ord lærer om dette. Bl.a. T. B. Barratts bok kvinnens stilling i menigheten er enkel og klar. Nevnte bok til Gilbrandt og andre.

Hvorfor får denne vranglæren slik innpass?

Treenighetslæren er en medvirkende årsak. Når en ser tre likeverdige Guder der alle er Guder og de står i relasjoner til hverandre er det meste tillatt. Skriften lærer at det ikke er tre Guder, men En Gud Faderen, Han bestemmer alt og Sønnen utfører ordrer. Her er det mye å si, vil avslutte med hva skriften lærer om dette underordnings prinsippet. Det er at det er en som står over en annen og den som står under skal ikke stå over, det var akkurat det Satan ville, bli Gud lik. Hvem står da bak treenighetslæren, kvinnelige eldste etc.? Satan, det er hans vesen her som kommer frem gjennom disse ubibelske læren som ikke en finner grunnlag for i Guds ord.

1. Kor. 11. 3 Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud.


Den andre misforståelsen som ofte gjør seg gjeldende, er at underordning og det å tale om "hodet" som myndighet, innebærer et mindreverd for den som skal underordne seg.

Slik blir det jo ofte framstilt i den innflytelse som kommer fra moderne feminisme, nemlig at manglende likestilling innebærer undertrykkelse og mindreverd.

Her er det viktig å ha det klart for seg at likestilling og likeverd i virkeligheten er to helt forskjellige ting. Bibelen understreker gang på gang menneskers likeverd, både som Guds skapninger (jf. Job 33,6) og ikke minst som troende i Kristus (Gal 3,28; Filem 16).

Men som vi allerede har pekt på ovenfor, likestilling i praksis, når det gjelder funksjoner og tjenester, er i virkeligheten utopisk. Det har ingenting å bety for vårt likeverd som mennesker, eller vår åndelige stilling hvilken funksjon eller tjeneste vi har. Tvertimot advarer Bibelen mot å gå ut over det som en er kalt til (Rom 12,3).

Konklusjon: Når kvinner går inn i en eldste eller Pastor tjeneste går hun inn i en stilling og tjeneste hun ikke rettmessig har lov og rett til å ha og Guds dom og mangel på Guds velsignelse vil fylle med. For de som er lydig mot ordet og skriften vil det følge velsignelse og alt godt fra himmelen med.

2. Krøn. 26. Og alt Judas folk tok og gjorde Ussias, som da var seksten år gammel, til konge i hans far Amasjas sted.

2 Han gjorde Elot til en fast by og vant det tilbake for Juda, efterat kongen hadde lagt sig til hvile hos sine fedre.

3 Ussias var seksten år gammel da han blev konge, og regjerte to og femti år i Jerusalem; hans mor hette Jekilja og var fra Jerusalem.

4 Han gjorde hvad rett var i Herrens øine, aldeles som hans far Amasja hadde gjort.

5 Og han søkte Gud så lenge Sakarja levde, han som skjønte sig på Guds syner; og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel.

6 Han drog ut og stred mot filistrene og rev ned bymurene i Gat og Jabne og Asdod; og han bygget byer ved Asdod og på andre steder i filistrenes land.

7 Gud hjalp ham mot filistrene og mot de arabere som bodde i Gur-Ba'al, og mot me'unittene.

8 Og ammonittene kom med gaver til Ussias, og hans navn nådde like til Egypten; for han blev overmåte mektig.

9 Ussias bygget tårn i Jerusalem ved Hjørneporten og ved Dalporten og ved Vinkelen* og gjorde således disse steder faste og sterke.
* NEH 3, 19. 24.

10 Han bygget også tårn i ørkenen og hugg ut mange brønner; for han hadde stor buskap både i lavlandet og på høisletten, og han hadde jordbrukere og vingårdsmenn på fjellene og i havene; for jordbruket lå ham på hjerte.

11 Ussias hadde en krigsdyktig hær, som drog ut i strid i flokker, mønstret og tellet av statsskriveren Je'uel og tilsynsmannen Ma'aseja, under ledelse av Hananja, en av kongens høvdinger.

12 To tusen og seks hundre var det fulle tall på de djerve stridsmenn som var familiehoder,

13 og under dem stod en krigshær på tre hundre og syv tusen og fem hundre mann, som gjorde krigstjeneste med kraft og mot og hjalp kongen mot fienden.

14 Hele denne hær forsynte Ussias med skjold og spyd og hjelmer og brynjer og buer og slyngestener.

15 I Jerusalem lot han gjøre kunstig innrettede krigsmaskiner, som skulde stilles op på tårnene og murhjørnene til å skyte ut piler og store stener. Og hans navn nådde vidt omkring; for han blev hjulpet på underfull måte, så han fikk stor makt.

16 Men da han var blitt mektig, blev han overmodig i sitt hjerte, så han forsyndet sig; han var ulydig mot Herren sin Gud og gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkoffer-alteret.

17 Men presten Asarja gikk inn efter ham og med ham åtti av Herrens prester, modige menn.

18 De trådte op mot kong Ussias og sa til ham: Det tilkommer ikke dig, Ussias, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som er vidd til det. Gå ut av helligdommen! For du har vært ulydig, og det blir dig ikke til ære for Gud Herren.

19 Da blev Ussias vred. Han holdt et røkelsekar i hånden og vilde nettop til å brenne røkelse; men da hans vrede brøt løs mot prestene, slo spedalskheten ut i hans panne, som han stod der foran prestene i Herrens hus ved røkoffer-alteret.

20 Og da ypperstepresten Asarja og alle prestene vendte sig mot ham, så de at han var spedalsk på pannen. Da drev de ham i hast bort derfra; og selv skyndte han sig også å komme ut, for Herren hadde slått ham.

21 Siden var kong Ussias spedalsk like til sin dødsdag, og han bodde i et hus for sig selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotam forestod kongens hus og dømte landets folk.

22 Hvad som ellers er å fortelle om Ussias, både i hans første og i hans senere dager, har profeten Esaias, Amos' sønn*, skrevet op.
* JES 1, 1.

23 Og Ussias la sig til hvile hos sine fedre, og de begravde ham hos hans fedre på den begravelsesplass som tilhørte kongene; for de sa: Han er spedalsk. Og hans sønn Jotam blev konge i hans sted.

Hvar Kong Ussias skikket for oppgaven og kalt for oppgaven? Det dreier seg om lydighet fremfor å skikket. Gud tar seg av å bli istand gjort når vi er lydige. Vi må ikke stole på vår forstand og hva andre mennesker mener. Men alene på Guds ord, der finner vi rettesnor for tro og lære!

mandag 2. mai 2016

Nr. 94: Mennesker på andre planeter?

Nr. 94:
Mennesker på andre planeter?

Illustrasjonsfoto jorden sett utenfra.


Hvis det finnes intelligent liv flere steder ute i universet, hvorledes er deres forhold til vår felles Skaper? Lever de kanskje i synd slik vi mennesker på jorden gjør?

I år 1600 ble den italienske filosofen Giordano Bruno dømt til døden som kjetter og henrettet på et brennende bål. Det var Den katolske kirke som stod bak dommen, fordi Bruno hadde formulert en teori om at det eksisterte andre verdener ved siden av den verden vi mennesker bor i. Den katolske kirke har senere beklaget henrettelsen!

For i dag vet vi at Guds skaperverk er uendelig mye større og mer omfattende enn menneskene i tidligere tider ante. For eksempel vet vi at alle de stjernene vi ser på natthimmelen, i virkeligheten er soler. Vår egen sol, Helios, er bare en av flere milliarder stjerner i vår egen galakse, som kalles Melkeveien. Og astronomene har lenge vært klar over at Melkeveien bare er en av milliarder andre galakser ute i universet. For eksempel har vi lenge visst at den lille lysflekken på natthimmelen like nedenfor stjernebildet Cassiopeia er lys fra en nabogalakse med navnet Andromeda.

Når det gjelder de åtte planetene i vårt eget solsystem, så er det foreløpig lite eller ingenting som tyder på noe liv utenom jordkloden. Den innerste planeten, Merkur, er en liten steinklode som er nesten glødende av varme på grunn av solens nærhet. Den neste planeten, Venus, er av omtrent samme størrelse som jorden, men den er dekket av et tett skylag som hindrer varmen i å slippe ut. Resultatet er en overflatetemperatur på oppimot 460 grader! Så her er ikke gode muligheter for noe liv.

Neste planet heter Tellus og er den som vi mennesker bor på, og så vidt vi vet, er dette den eneste kloden i vårt solsystem som har liv. Etter jorden følger planeten Mars, som er litt mindre enn jorden, men her er tegn som tyder på vann under jordskorpen. Dessuten har planeten et tynt luftlag. Videre ser vi i landskapet spor etter uttørkede elveløp og fossefall. Og Mars har to isbelagte polkalotter, og med sommer på den ene polen så utvider kalotten seg, samtidig som vinter på den andre polen får kalotten til å minke. Dessuten er Mars ledsaget av to måner. Men noe tegn til liv har vi ennå ikke observert. Men det utelukker ikke at her kan ha vært liv i tidligere tider!

Etter Mars følger de fire store gassplanetene: Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Muligheten for liv på noen av disse er lik null. Men alle fire har flere måner kretsende rundt seg – Jupiter alene har hele 67 måner! Og her finnes vårt solsystems største måne, Ganymedes, som utgjør nesten 75 prosent av Mars´ størrelse, og den rommer et enormt underjordisk hav. De tre neste gassplanetene er også omgitt av flere måner, så alt i alt er her 172 måner i vårt solsystem! Men noe sikkert tegn til liv er foreløpig ikke observert, men det er registrert frossent vann på et par av månene. Dessuten må vi huske at avstanden herfra er lang inn mot solens varme og lys.

Ved hjelp av moderne teknikk har nå forskerne kommet tett innpå fremmede kloder ute i verdensrommet. Mange av disse eksoplanetene, som de kalles, har vist seg å være enda merkeligere enn astronomene hadde forestilt seg. Det som nå trigger forskerne, er hvordan mulighetene for liv er på disse fjerntliggende planetene, som er tusenvis av lysår borte fra oss. Og jo flere resultater som tikker inn, desto mer overrasket blir forskerne. Mulighet for liv utenom jorden kan ikke utelukkes. Her er observert både vann og luft på noen av eksoplanetene! Antall observerte fjerne planeter dreier seg om millionbeløp, og astronomene mener at det reelt sett kan dreie seg om flere milliarder bare innen Melkeveien. I tillegg har vi også observert millionvis av andre melkeveisystemer. Mulighet for levende liv et eller annet sted ute i universet er etter forskernes mening kanskje oppimot hundre prosent?

Og derfor blir mitt spørsmål: 

Hvis det finnes intelligent liv flere steder ute i universet, hvorledes er deres forhold til vår felles Skaper? Lever de kanskje i synd slik vi mennesker på jorden gjør? Hva så med Jesu soningsoffer? Gjelder det også for menneskelignende vesener på fjerne planeter millioner av lysår ute i universet? Har kanskje Jesus besøkt noen av disse klodene?


Noe svar kan vi selvfølgelig ikke gi, men vi vet at ingen ting er umulig for Gud, universets skaper.