tirsdag 23. september 2014

Nr. 11: Gud er “to enig”!

Nr. 11:


Gud er “to enig”!

Ap.gj.17. 29 Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke.

Kol. 2. 9 For i ham bor hele guddommens fylde legemlig.

Disse skriftsteder er så langt jeg vet det eneste som nevner guddommen i bibelen. Hvem er så det? Og hvilket vitnesbyrd gir Gud selv om seg selv?

Bilde av Jesus som er Faderens utrykte vilje og gjennom og ved ham så får vi del i Guddommen eller Gud. Vi blir faktisk en del av Gud, igjen lærer skriften:
Joh.e. 17. 20 Men jeg beder ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på mig, 21 at de alle må være ett, likesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, at også de må være ett i oss, forat verden skal tro at du har utsendt mig. 22 Og den herlighet som du har gitt mig, den har jeg gitt dem, forat de skal være ett, likesom vi er ett, 23 Jeg i dem, og du i mig, forat de skal være fullkommet til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt mig og elsket dem, likesom du har elsket mig. 24 Fader! jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt mig, være hos mig, forat de skal se min herlighet, som du har gitt mig, fordi du har elsket mig før verdens grunnvoll blev lagt. 25 Rettferdige Fader! verden har ikke kjent dig; men jeg har kjent dig, og disse har kjent at du har utsendt mig, 26 og jeg har kunngjort dem ditt navn, og jeg vil kunngjøre dem det, forat den kjærlighet hvormed du har elsket mig, skal være i dem, og jeg i dem.
Etter å ha vært personlig kristen i 34 år så forstår jeg at veldig mye med det vi bedriver med er kirkepolitikk og mye annet som ikke har med å bringe oss fremover på det åndelige område. Men slik er også mye annet i livet.

Husker når jeg var liten gutt og sparket fotball med kamerater time etter time var mange ganger den fineste tiden som fotball sparker. Etter hvert når en skulle drive det organisert så ble alt så strømlinjeformet og kontrollert.

Men slik er utviklingen og det må en bare akseptere.

Slik er det også med utviklingen av “læren” om guddommen der treenighetslæren står sterkest, men Jesus alene læren tror også mange på.

Når vi prøver å få et innblikk på dette også rent historisk så forstår en at dette “dogme” er kommet til over tid, vi finner ikke ordet treenighet i bibelen en eneste gang. For mange er dette er sjokk å høre, men det er fakta.

Mye av dagens kristendom er resultat av flere kirkemøter (en forsamling av representanter fra kirken). Det første ble holdt i Nikea i 325. Etter skillet mellom den vestlige kirken og den ortodokse i 1054 har det ikke vært mulig å avholde møter der hele kristenheten har vært samlet.

Forskjellige kristne "samfunn" (protestanter, katolikker, ortodokse osv.) godtar resultatene fra forskjellige møter, og dermed blir deres tro litt forskjellige fra hverandre.

På slike møter har beslutninger om treenigheten, hvilke evangelier som skal tas med i bibelen osv., blitt tatt (usikker om konsensus eller flertallsbeslutninger var det gjengse). Mulig det var en god del lobbyvirksomhet og trusler også.

På kirkemøtet i Nikea i 325 ble en løsning om en "to enighet" med Gud og Jesus fremmet. Den kristne lære om treenigheten ble utarbeidet først på kirkemøtet i Konstantinopel i 381.

Treenigheten kan man hente helt tilbake til de gamle mytologier som fantes lenge før kristendommen. F.eks. egyptisk. Osiris, Isis og Horus. Mange av elementene i kristendommen er hentet fra tidligere religioner, blant annet i prosessen med å innføre en ny religion ble en del høytider, symboler og lignende "adoptert" for å lette overgangen for dem som ikke helt villig fikk en ny religion.

Det var visstnok også et alternativ å bestemme at treenigheten bestod av Gud, Jesus og Jomfru Maria. Det slo de fort fra seg fordi det ville være for kontroversielt med et kvinnelig medlem av treenigheten.

Men hva er det med treenighetslæren og Jesus alene læren er feil?

Mye!

For det første med å tro på en gud som er enten treenig eller viser seg på forskjellige måter, så var det Gud som døde på korset. Det lærer ikke bibelen, det var menneske Jesus som døde.

Det er kun Faderen som er fra evighet og sønnen har gått ut i fra ham og fikk samme type herlighet i sin preeksistens. Den la han av seg for å bli deg og meg lik og døde ikke som Gud, men som menneske. Derfor ropte han på korset ut. Matt. 27. 45 Fra den sjette time hvilte et mørke over hele landet, helt til den niende time. 46 Ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

Videre så er det helt imot bibelens fremstilling å gjøre den Hellige Ånd til en ekstra gud eller en ekstra person i guddommen.

Den Hellige Ånd er en del av Gud likesom min og din ånd er en del av oss.

Det er her så mange tar feil. Men samtidig så er Jesus etter oppstandelsen i en viss form blitt en del av Gud eller guddommen. Jesus er en egenperson ved siden av Faderen men det er ikke den Hellige Ånd.

La meg nevne tre skriftavsnitt der vi ser Faderen og Sønnen i sammen men allikevel som to adskilte personer som de personene som såg dem også oppfattet det slik.

Du kan selv lese Joh. åp. 5 og Ap.gj. 7 når Stefanus fikk se Faderen og Jesus.

Vi leser i Daniel 7. 9 Videre så jeg:

Tronstoler ble satt fram,

og en som var gammel av dager, tok sete.

Hans klær var hvite som snø

og håret på hans hode som ren ull.

Hans trone var flammende luer,

og dens hjul var luende ild.

10 En strøm av ild fløt fram,

og den gikk ut foran ham.

Tusen på tusen tjente ham,

ti tusen, ja, titusener stod foran ham.

Retten ble satt, og bøker ble åpnet.

11 Mens jeg så på dette, ble dyret drept fordi hornet talte store ord. Kroppen ble ødelagt og kastet på ilden for å brennes. 12 Også de andre dyrene ble fratatt sitt herredømme; tid og stund var fastsatt for deres levetid.

13 Videre så jeg i mine nattsyner:

Se, med himmelens skyer

kom det en som var lik en menneskesønn.

Han nærmet seg den gamle av dager

og ble ført fram for ham.

14 Han fikk herredømme, ære og rike;

folk og stammer med ulike språk,

alle folkeslag skal tjene ham.

Hans velde er et evig velde,

det skal ikke forgå;

hans rike går aldri til grunne.

Den gamle av dager er Faderen og Menneskesønnen er Jesus. Det er for meg veldig klart og åpenbart både ut i fra Guds ord og min erfaring av vi har med å gjøre med to personer. Det er dette Apostelen Johannes også sier i sitt 1. brev. Og første kap. V. 3 Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans Sønn Jesus Kristus.

Men hva så med den Hellige Ånd? For det første så er dette en Ånd som er Hellig! Hvem er det da realitet til? Gud Fader selv og etter Jesu oppstandelse og himmelfart, også ham selv.

Ap.gj. 2. 33 Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok av Faderen Den Hellige Ånd som var lovt oss, og utøste den. Dette er det dere ser og hører.

Hva står det om Gud? At han er Ånd flere plasser.

Joh.e. 4. 24 Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»

Derfor må vi ikke løsrive den Hellige Ånd fra Gud selv, og langt mindre gjøre ham til en egen person.

Vi som troende har mottatt noe fra Gud selv i våre liv og hjerter. Det er den Hellige Ånd og det er Gud selv som da tar bolig i vårt indre menneske, i vår ånd.

1. Joh.b. 4. 13 At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd.

Men dette sier også Jesus, at den Hellige Ånd skal bli sendt. Men det er han og Faderen som tar bolig i oss.

Joh.e. 14. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal elskes av min Far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» 22 Judas, ikke Iskariot, sier til ham: «Herre, hva kommer det av at du vil åpenbare deg for oss og ikke for verden?» 23 Jesus svarte:

Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. 24 Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Og det ord dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. 25 Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. 26 Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Vi leser flere plasser i Guds ord at det er Faderen ved sin egen Ånd som tar bolig i oss både nå og den samme Ånd skal være i oss til evig tid.

Efes. 4. 6 én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.

1. Kor. 15. 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Gud skal være alt i alle både her i tiden og i evigheten lang.

Men er dette så viktig? Jeg tror at både de som tror på Jesus alene læren og den ubibelske treenighetslæren kan være frelst. Men jeg liker å gå rett frem på veien med Jesus og alltid la hans ord og sannhet får være det avgjørende.

Hebr. 13. 18 Bed for oss! for vi trøster oss til at vi har en god samvittighet, og vil gjerne fare rett frem i alle stykker.

Hvorfor gå og tro og forsvare en lære som er feil og ubibelsk slike lærer som Jesus alene og treenighetslæren?

Jesus var ikke Gud når han gikk omkring på jorden, og han var ikke Gud fra evighet som Faderen.

Jesus har en begynnelse og er gått ut i fra Faderen, og han var 100 % avhengig av den Hellige Ånd når han var menneske på jorden i 33 1\2 år.

Ap.gj. 10. 38 nemlig at Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og at han gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.

Det er en to enigheter men en treenighet på den måten at Faderen og Sønnen har en felles Ånd og kraft. Her står det rett ut at den Hellige Ånd er kraft og ikke en person.

torsdag 18. september 2014

Nr. 10: Den herlige menigheten i Efesus!

Nr. 10:

Den herlige menigheten i Efesus!

Av Jan Kåre Christensen
Smyrna Oslo

Min kone Berit Nyland Christensen på  Amfiteater i Nikosia Kypros.


Jeg har alltid hatt en stor interesse for menighetens fremgang og betydning. Både i dag og når vi ser tilbake på menighetens virke i snart 2000 år.

Til alle tider så har Gud hatt sine redskaper og sine tjenere gjennom 2000 år.

Kanskje en av de herligeste og en av de menigheter med størst betydning, er menigheten i Efesus i det gamle lille Asia, det nåværende Tyrkia.

Her var det ikke bare en eller flere personer som var tent i brann for Gud, men en hel menighet!

Bare det får en sterk begeistring i meg; en hel menighet i brann for Gud!

Hva var det som gjorde at menigheten i Efesus ble et slikt herlig redskap for Gud?

Det er selvfølgelig mange sider ved dette, ikke bare en grunn.

Men vi har noe å lære her. Vil ta med 5 punkter hvorfor menigheten i Efesus ble og var en herlig menighet.
  1. Menigheten skilte seg ut i fra verden og det religiøse.
  2. Menigheten hadde sterke tjenestegaver gjennom lang tid.
  3. Menigheten elsket Guds ord og smeltet sammen med Ordet.
  4. Menigheten tålte og likte alt Guds ord.
  5. Menigheten opplevde en overnaturlig dimensjon.
Det er de 5 mest sentrale punkter i menigheten Efesus historie, hvorfor den ble det den ble. En menighet tent i brann for Gud.

Ser vi på det kristne menighetslivet i Norge, så er nok det veldig mange gjenfødte kristne i Norge frå Sør til Nord og fra Vest til Øst. Men det er så langt jeg vet om det ingen virkelige brennende menigheter som er i nærheten av menigheten i Efesus.

Hvorfor?

Prøv å gå igjennom de 5 punktene jeg har listet opp, så bør en forstår hvorfor. Skal menigheten i Norge komme videre, så kan vi begynne å lære av historien. Det vil skape en langt dypere forståelse av hvorfor ting er som de er.

Vi trenger ikke fare hit og dit for å finne svarene. Alle svarene finner vi i Guds ord og i historien.

Historien forteller oss at hele menigheten i Efesus var i funksjon og de var brennende og tjente Herren med glede!

Dette er veien å gå. Historien gir svar. Guds ord gir et korrekt og bibelsks svar!

Nr. 9: Bileam, Beors sønn.

Nr. 9:

Bileam, Beors sønn.

Emanuel Minos fremstår som en etterfølger av Bileam, Beors sønn.
Emanuel Minos
Bileam, bibelsk skikkelse, ifølge 4 Mos 22–24 en ikke-israelittisk seer som ble tilkalt av moabitterkongen Balak for å forbanne Israels stammer, men som istedet velsignet dem. Tradisjonene om Bileam har tydeligvis vært meget viktige i det gamle Israel og foreligger i flere, ulike versjoner, ikke bare i Det gamle testamente, men også i Det nye og i den senere jødiske tradisjon (f.eks. hos Filo og Josefus). Under utgravninger ved Tell Deir Alla i det nåværende Jordan ble det i 1967 funnet en innskrift fra ca. 700 f.Kr. som omtaler Bileam, Beors sønn, og som også har andre likheter med den bibelske Bileam-tradisjonen.

Vi befinner oss på slutten av ørkenvandringen. Israelfolket var et sterkt og mektig folk som vant kriger underveis. ”Så sendte Israel bud til Sihon, amorittenes konge, og lot si: La meg få dra gjennom ditt land! Vi skal ikke komme inn på åkrene eller i vingårdene, heller ikke drikke vann av noen brønn. Etter kongeveien vil vi dra, til vi er kommet gjennom ditt land. Men Sihon gav ikke Israel lov til å dra gjennom sitt land. Han samlet alt sitt folk og drog ut i ørkenen mot Israel, og han kom til Jahas og kjempet mot Israel. Men Israel slo ham med sverdets egg og tok hans land fra Arnon til Jabbok, til Ammons barns land. For Ammons barns grense var befestet.
Israel tok alle disse byene. Og Israel bosatte seg i alle amorittenes byer, i Hesbon og i alle byene som hørte under det. 4 M 21,21-25. ”Så brøt Israels barn opp og slo leir på Moabs ødemarker på den andre siden av Jordan midt imot Jeriko. Da Balak, Sippors sønn, så alt det Israel hadde gjort mot amorittene, ble Moab meget redd for dette folket, fordi det var så tallrikt. De gruet seg for Israels barn.” 4M 22,1-3.
Da Balak ble redd for Israelsfolket sendte han bud på Bileam. Han var en hedensk spåmann fra Petor ved Eufrat. (Jos 13,22).
Bileam så i begynnelsen ut til å være en Guds mann, men det skulle vise seg at han var en falsk profet. Han var en underlig blanding av lys og mørke.
Folkeforderven betyr navnet hans.
Balak sendte bud til Bileam for at han skulle forbanne Israel etter at de hadde seiret over de amorittiske kongene Og og Sihon. ”Han sendte bud til Bileam, Beors sønn, i Petor, som ligger ved den store elven, i det landet hvor han bodde blant sitt folk. De skulle be ham komme, og de skulle si til ham: Se, her er kommet et folk fra Egypt. Det fyller hele landet, og har slått leir rett imot meg. Så kom nå og forbann dette folket for meg. Det er for mektig for meg! Kanskje jeg da kunne slå det og drive det ut av landet. For jeg vet at den du velsigner, er velsignet, og den du forbanner, er forbannet.” 4 M 22,5-6.
"Så drog Moabs eldste av sted sammen med Midians eldste og hadde spåmannslønn med seg. Da de kom til Bileam la de fram Balaks ord til ham." 4 M 22,7.
Men det lykkes ikke. Da han ville forbanne Israel, så ble det velsignelse. “Da ble Balaks vrede opptent mot Bileam, og han slo hendene sammen. Og Balak sa til Bileam: Jeg kalte deg hit for å forbanne mine fiender, og nå har du velsignet tre ganger!" 4 M 24,10.
Bileams lære
Så melder spørsmålet seg; Hvordan skal en så vinne over Guds folk? Bileam så at han ikke kunne vinne over Israel i åpen kamp på slagmarken. Så fristes han av lønnen.
”De har forlatt den rette vei, og er faret vill.
6De har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn,” 2 Peter 2,15. Den eneste muligheten var å få Israel til å synde, slik at de fikk Gud i mot seg. Hvordan skulle det gå til? Bileams onde råd bestod nå i at Israelsfolket skulle være litt mer omgjengelig og vise litt mer toleranse og være venner med folk. Dette hørtes fint ut.
Det som derimot skjedde var at de ble innbudt til moabittenes offerfester, og med disse festene fulgte det usedelighet. De begynte å blande seg med hedningene. Så begynner mennene å drive hor med Moabs døtre i Sittim. Da mennene lot seg friste av dem til å ta del i de hedenske offermåltider som førte til utskeielse mot Herrens hellige lov, brakte dette dem under Herrens forbannelse. ”Mens Israel oppholdt seg i Sittim, begynte folket å drive utukt med Moabs døtre, som innbød folket til offermåltidene for sine guder. Og folket åt og tilbad deres guder. Israel holdt seg til Ba'al-Peor. Da ble Herrens vrede opptent mot Israel.” 4 M 25,1-3.
På den måten tok synden deres hjerter, og de nådde ikke løfteslandet.
”Moses sa til dem: Har dere latt alle kvinner leve? Det var jo de som på Bileams råd forførte Israels barn til troløshet mot Herren for Peors skyld, så sotten kom over Herrens menighet.” (4M 31,15f.
”Ve dem! For de har slått inn på Kains vei, har for vinnings skyld kastet seg ut i Bileams villfarelse, og er gått under ved Korahs gjenstridighet.” Jud v.11.
Bileams lære er kompromissets farlige vei. Der skal en stå på god fot med verden, og samtidig vil de høre Gud til. Det er å forene gudsdyrkelse med avgudsdyrkelse. Det er at en har forlatt kjærlighetsforholdet til Gud til fordel for en kjødelig tilpasning.En er som Paulus sier i Fil.brevet: En har buken til gud. (lystene og de kjødelige behov.)det som var så farlig med Bileams lære var at han gjorde kjødelivet til en normal tilstand for Guds folk. Vi kan alle feile , men når vi sier at det er Guds vilje og Guds ord lærer akkurat motsatt, ja, da er vi inne på Bileams vei.
Skillet mellom Herrens folk og hedningene må viskes ut. Og dertil kjenner Bileam et godt middel: kjødets lyster og begjæringer. Kunne han få vekket denne lysten hos de israelitiske menn, visste han at slaget var vunnet. På denne veien kom så avgudsdyrkelsen inn i Israels midte. Den veien fører til evige død og fortapelse.
Vår tids Bileam
En kristen er kalt til å gå en annen vei i denne verden. Det blir fortalt om en gutt som var med sin far på tømmerhogging og tømmerfløting, som er transport av tømmer nedover vassdrag eller over sjøer. Mens faren arbeidet, gikk gutten og så på tømmerstokkene som fløt nedover elven. Så roper han plutselig på sin far og ber han komme å se på laksen i elva. Han spør hvorfor laksen går oppover elva, mens tømmerstokkene går nedover. Det skal jeg si deg, sier faren.
Tømmerstokkene er døde ting, derfor drives de av strømmen nedover. Laksen derimot har liv i seg, derfor kan den gå mot strømmen.
Djevelen sitt råd ”går på at du selvfølgelig ikke skal falle i synden, men bare forsøke hvor nær kanten du kan gå, uten å styrte ned i svelget. Hvis din ånd er frisk og våken forsøker du tvert imot heller å komme så langt som mulig bort fra kanten. Den alminnelige regel her er at den som vil slippe å falle i synden, skal begynne med å holde seg unna fristelsene ved å vende seg bort fra den første tanken”. (Carl O. Rosenius)
Nikolaittene lære og Bileams lære står hverandre nær!
I Åp 2,14-15 leser vi at ”jeg har noen få ting imot deg: Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn – å ete avgudsoffer og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved nikolaittenes lære.” Nikolaittenes lære er beslektet med Bileam. Nikolaittene var en sekt som man mener ble oppkalt etter en diakon som heter Nikolaus. De lærte en falsk kristen frihet, der en ikke var så nøye med avgudsoffer og hor, og som hadde en falsk lære om kristent fellesskap. Dette begynte å gjøre seg gjeldende i Pergamum. Det var ikke bare eiendommer de skulle ha felles, men alt skulle de ha felles. De gikk så langt at de lærte at man kunne ha felles hustruer. Dette førte til hor, til synd mot det sjette bud. De hadde et vrangt syn på seg selv, der de så ånden som feilfri, kroppen derimot kunne de bruke som de ville da den enda ikke var underlagt Kristus og fått herlighetslegeme. I mellomtiden var det fritt fram for kjødets lyster. Dette er reinspikka villfarelse fra avgrunnen.Paulus sier til Korinterne at kroppen er et tempel for den hellige ånd.
”Tal derfor med dem og si til dem: Så sier Herren Herren: Hver den av Israels hus som gir sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte og setter det som er ham en fristelse til synd, for sine øyne, og så kommer til profeten, ham vil jeg, Herren, selv svare for hans mange motbydelige avguders skyld.” Esek 14-4. Her tales det om det som er ”fristelse til synd, for sine øyne”
Vi skal merke oss at det som vi ser på har en veldig makt over oss, det er farlig når dette inntar vårt hjerte, så en begynner å leve som de andre både i tanker og handlinger.
Medskyldig
”Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.” 2 Joh v.9-11. Kan en gjøre seg medskyldig i andres synder og dermed også i straffen? Ja, når en synes godt om andres synder, sier seg enig i dem, og ikke hindrer eller straffer dem, hvis en kan.
”Vær ikke snar til å legge hendene på noen! Gjør deg ikke medskyldig i andres synder! Hold deg selv ren!” 1Tim 5,22. (Jfr. 3 M 19,17 – Åpb.18,4).
Lærdom av Bileam
Bileam var ikke i seg selv ond, forført eller noe slikt. Han kom med usedvanlige herlige Kristus profetier. Som noen sjelden kom med i gjennom hele GT.Han var en pinsekarismatiker på sin hals.
4. Mosebok 24. 15 Og han tok til å kvede og sa: Så sier Bileam, Beors sønn, så sier mannen hvis øie er lukket, 16 så sier han som hører ord fra Gud og har fått kunnskap fra den Høieste, han som skuer syner fra den Allmektige, segnet til jorden med oplatt øie: 17 Jeg ser ham, men ikke nu, jeg skuer ham, men ikke nær; en stjerne stiger op av Jakob, et spir løfter sig fra Israel; han knuser Moabs tinninger og utrydder ufreds-ætten. 18 Edom blir ham underlagt, og Se'ir, hans fiende, blir ham underlagt; stort velde vinner Israel. 19 En hersker går ut fra Jakob, han utrydder av byene dem som har reddet sig dit.
Bileam fikk Israel til å drive hor og ut i fra Peters brevet er han en prototype på en Falsk profet. Tenk det, han levde “rent” selv og var “salvet”. Mens hans holdninger overfor andre var perverterte og villedende, det gjorde han til en Falsk profet.
I dag er det dem som heller vil rekke broderhånd til vilfarne Katolikker og Lutheranere enn til de som står på Guds ord osv.
Norvald Yri, Lise Karlsen, Arvid Bentsen, Emanuel Minos, David Østby og mange flere stiller opp på Visjon Norge som blir drevet av en Falsk Profet og etter hva Guds ord lærer, en horebukk og vranglærer; Jan Hanvold. Er da disse Falske Profeter? Hør hva Peter sier om Bileam.
2. Pet. 2. 15 De har forlatt den bene vei og faret vill, idet de har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn 16 og blev refset for sin egen brøde: et umælende trældyr talte med et menneskes mæle og hindret profetens dårskap. 17 Disse er vannløse brønner, skodde som drives av stormvind; mørkets natt er rede for dem.
De har forlatt den rette vei og elsket å komme i rampelyset selv, men de sto ikke for sannheten. Passer det ikke perfekt dette på disse? 100 %, dessverre.
Tenk bare på Emanuel Minos, er ikke han en Falsk Profet så vet ikke jeg? Her er noe av hva han står for og de holdningene han har:
Han samarbeider med “Pastor” Jan Hanvold som lever i åpenbar synd.
Han profeterer over “Pastor” Jan Åge Torp at han skulle få en Mega menighet.
Han samarbeidet med Ludvik Karlsen og Evangeliesenteret, men taler dem aldri til rette som godtar alt omtrent i dag.
Han samarbeidet med forføreren og villederen Ulf Ekman, som igjen da gjør Emanuel Minos til hans samarbeidspartner. Minos var for ikke lenge siden å talte guds ord i Uppsala.
Aril Edvardsen godtok han igjen selv om Edvardsen gikk fra vondt til verre.
Er Emanuel Minos en Falsk profet? Var Bileam, Beor sønn en Falsk profet? Ja!
Da må også Minos være det eller på grensen til å være det!
Vi ser hvor langt Guds menighet her i Norge og Skandinavia er kommet bort i fra Gud, der skjøgekirken som vi møter i Åpenbaringsboken 17-18 er i ferd med å tre mer og mer frem. Det hjellper ikke å være pinsevenn, lutheraner, katolikk osv. dersom en ikke er tro mot Guds ord.Det er troskapen i mot Guds ord vi skal bli dømt på.
Bileam, Beors sønns lære var i seg selv ikke så ille, men det var hans holdninger eller feilaktige holdninger som var så ille. Han kunne glatt gå på kompromiss med Guds ord når det gjaldt han ømme punkt, nemlig penger, da var han ikke nøye, mens på andre punkt kunne han være prikkfri. Slik ser det ut til at også Emanuel Minos og dessverre de aller fleste andre kristne forkynnere og ledere i dag holder på i Guds menighet her i Skandinavia.
Det hjelper f.eks ikke å være imot homoseksualitat når en godtar gjengifte over en lav sko!
Bileam fikk Israel barn til å drive hor og mangfoldige av Israel barn gikk fortapt og ble forført p.g.a. Bileams fremgangsmåte da han innledet et samarbeid mellom dem og Moabs døtre som han fikk egget opp til å villede de unge menn i Israel bare p.g.a at han selv skulle få komme ut med sitt “budskap” og være i rampelyset. Det ble også hans bane da han elsket rampelyset og være i glaningen på folk, istedenfor å gå inn i lønnkammeret og stole på Herren, og han alene!
Er Emanuel Minos og likesinnede de som står for Bileams lære i dag?
Det er jeg helt overbevist om at slik er tilfelle. La oss alle be for hverandre, fordi de Antikristelige krefter og den Antikristelige Ånd er så sterk i dag. Den har slått rot langt inn i de troendes rekker. Men de som står for Guds ord blir mer og mer skviset ut og uglesett. Så er løpebanen lett og enkel for de som går på akkord med Guds ord og synden. Dette er ståa blitt, tragisk! Derfor støtt opp om de forkynnerne som står på barrikadene og som holder sin egen sti ren. Og som ikke åpner opp for de som farer med villfarelse og fremmed lære!
Ledertog – livsfarlig for det åndelige livet
Alt er mer eller mindre et STORT HUMBUG blitt i dag!
Det som er så alarmerende i dag er også disse åndelige lenkene vi ser.

Edvardsen var en falsk profet, og Ludvik Karlsen og mange andre sto i ledetog med ham.
Åge Åleskjær er en falsk profet og Egil Svartdahl og mange andre står i ledetog og samarbeid med ham.
Jan Hanvold er en falsk profet og David Østby og mange andre står i ledetog med ham.
Ulf Ekman er en falsk profet og Emanuel Minos og mange andre står i ledetog med ham.
Paven i Roma er en falsk profet og mange står i ledetog med han og den Katolske Kirka. Slik kunne jeg ha fortsatt. Vi er i ferd med å få en kristenhet der Satan styrer alt mer eller mindre som Paulus skriver til Timoteus.
Skriften er klar, man skal ikke samarbeide med slike, og heller advare og tale rett ut at deres gud er buken og vil føre disse og deres etterfølgere i avgrunnen dersom de ikke omvender seg.
1. Tim. 5. 15 For allerede har somme vendt sig bort efter Satan.
Det er dette som skjer, og er i ferd med å skje mer og mer. At alle er lenket på det samme toget som bærer ned til Rom for der å være forenet i samme tro og sinn. Dette er ikke noe annet en et gedigent Antikristelig bedrag som nå er i ferd med å gå over hele kristenheten, både den protestantiske og den k atolske. Og troen på en treenig Gud er det som binder det hele i sammen, skremmende å være vitne til dette som skjer nå like foran våre øyne. Hva er da budskapet til endetidens kristne? Det er selvfølgelig flere ting og sider. Vil nevne to ting eller sider.
1. ) Hellige oss for Herren.
Hebr. 12. 14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.
Josva 3. 5 Da sa Josva til folket: Hellige eder! For imorgen vil Herren gjøre underfulle ting iblandt eder.
2.) Gå ut fra dette og samles om Guds ord og bønn.
Joh. Åpenb. 18. 4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!
2. Kor. 6. 14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? 15 Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? 16 Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, 18 og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige. 7.1. Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!
Ser vi ikke hvordan alt blir mer og mer knyttet og forenet i sammen? Dette er virkelig et tegn og et varsku hvor langt på natt vi er kommet. Når vi var kommet langt på natt så skulle det være vanskelig å arbeide for Herren. Det er akkurat det vi også ser i dag. Står en ikke inne for disse forkynnerne og kan anbefale dem. Så blir en mer eller mindre skviset ut og boikottet.
Det er dette som Bileams lære fører med seg, disse Sataniske bindingene som setter Herrens tjenere på sidelinjen men Satans tjenere i sentum. Derfor har Emanuel Minos og alle andre ledere og de som har tillitt, så stort ansvar med det de gjør.
Jeg ser det slik at det er en direkte link mot og Bileam slik Minos og de aller fleste opptrer og går frem i dag. Bibelen omtaler slike som de som går i fotsporene til Bileam, og han var som kjent en falsk profet som til slutt døde tragisk under kamp imot Israels barn av et sverd, som er et bilde på Guds ord. Det er kun imot Kristus og Guds ord vi skal være tro, ikke imot noen andre!
4. Mosebok 31. 7 Og de stred mot Midian, som Herren hadde befalt Moses, og de slo alt mannkjønn ihjel. 8 Og blandt dem de slo ihjel, var også Midians konger, Evi og Rekem og Sur og Hur og Reba, Midians fem konger; også Bileam, Beors sønn, slo de ihjel med sverdet.
Denne Bileam er nevnt flere ganger i Guds ord
I det nye testamentet er han nevnt i 2. Pet.2:14-16, Judas brev v. 11 og i Joh.Åp. 2:14.
I disse skriftavsnitt finner vi Bileams vei, forvillelse og lære.
Hvem er dagens Bileam? Mange, ikke minst finner vi dem blant de pinse\karismatiske forkynnerne som både inviterer katolske patere når de skulle markere 100 år siden pinsevekkelsen kom til Norge og nå har også svenske pinsevenner begynt å reise på studietur til Roma. Og Emanuel Minos er blitt den fremste til å forene troende fra alle leire i dag! Dette er Bileams vei og lære, å åpne opp for hva som helst bare en selv “tjener” på det og lurer ved det andre inn i den samme villfarelsen og forførelsen!
Bileam var som en mellommann mellom synden og det han selv representerte akkurat som Emanuel Minos og likesinnede. Bileam ledet Guds folk inn i synd og forførelse selv om han hadde et klart Kristusvitnesbyrd akkurat som Emanuel Minos og likesinnede, tenk på dette! Bileam blir regnet for å være en falsk profet som Jesus sa det skulle komme mange av i endetiden i Matteus 24. 11, tenk og be over dette kjære venn! Er Emanuel Minos og likesinnede falske profeter? Det tør jeg ikke å svare ja på, men at de leder Guds folk, spesielt de frikirkelige i Skandinavia inn imot skjøgekirken som vi møter i Johannes Åpenbaring 17-18 er jeg forvisset om!
1 Timoteus 6:9
men de som vil bli rike, faller i fristelse og snare og mange dårlige og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.
Emanuel Minos og likesinnede er vår tids Bileam!
Fra Norsk leksikon: Bileam, Beors sønn, bibelsk skikkelse, ifølge 4 Mos 22–24 en ikke-israelittisk seer som ble tilkalt av moabitterkongen Balak for å forbanne Israels stammer, men som istedet velsignet dem. Tradisjonene om Bileam har tydeligvis vært meget viktige i det gamle Israel og foreligger i flere, ulike versjoner, ikke bare i Det gamle testamente, men også i Det nye og i den senere jødiske tradisjon (f.eks. hos Filo og Josefus). Under utgravninger ved Tell Deir Alla i det nåværende Jordan ble det i 1967 funnet en innskrift fra ca. 700 f.Kr. som omtaler Bileam, Beors sønn, og som også har andre likheter med den bibelske Bileam-tradisjonen.
Jos 24:9 Da stod Balak, Sippors sønn, Moabs konge, op og stred mot Israel; og han sendte bud efter Bileam, Beors sønn, forat han skulde forbanne eder.
Jos 13:22 Også Bileam, Beors sønn, spåmannen, slo Israels barn ihjel med sverdet sammen med de andre som de slo ihjel.
Mika 6:5 Mitt folk! Kom i hu det råd som Balak, Moabs konge, hadde lagt, og det svar som Bileam, Beors sønn, gav ham, det som hendte på veien fra Sittim til Gilgal, så du kan forstå Herrens rettferdige gjerninger!
5Mos 23:4 fordi de ikke kom eder i møte med brød og vann på veien, da I drog ut av Egypten, og fordi han leide Bileam, Beors sønn, fra Petor i Mesopotamia imot dig til å forbanne dig.
2. Pet. 2. 15 For de har forlatt den rette vei og gått seg vill. De følger i samme spor som Bileam, Bosors sønn, han som elsket urettmessig vinning. 16 Men han ble vist til rette for sin misgjerning; et stumt esel talte med menneskestemme og stanset profeten i hans galskap.
Bileam er det mye godt å si om, som det er om Emanul Minos. Men han går i Bileams fotspor med å ikke gå frem på den bene vei da han går god for så mange vranglærer og falske profeter i tiden.
Han stiller opp på Visjon Norge en dag, neste dag er han hos den falske profeten Ulf Ekman og Livets Ord i Sverige og preker der, tragisk! Jo, Emanuel Minos og likesinnede som går god for vranglærere og forføre for selv å skaffe seg litt mer popularitet og anseelse, er vår tids Bileam.
Vi legger merke til at det er nøyaktig samme vei Minos går på som Bileam, alt for å vinne innpass, Herren har aldri hatt brukt for at vi skal gå på kompromiss for å vinne innpass. Vi skal gå hans vei og følge ham og hans ord nøye, det er den bibelske vei som fører frem!
Emanuel Minos taler på Livets Ord fra Korsets Seier (NB! Det heter ikke Korset Seier lengre, men KS).
20. mars står pinsepredikanten Emanuel Minos på talerstolen i menigheten Livets Ord i Sverige.
Emanuel Minos besøker Sverige neste uke og søndag 20. mars står han for første gang på talerstolen i menigheten Livets Ord i Uppsala i Sverige. Besøket er historisk siden avstanden mellom Pinsebevegelsen og Livets Ord har vært større i Sverige enn i Norge. De siste årene har man hatt en prosess som har ført til mer kontakt og samarbeid.
– Jeg fikk en svært hyggelig invitasjon fra Ulf Ekman og ser frem til dette møtet med glede. Jeg tror det vil være et godt og spesielt møte.
– Er det kontroversielt I svensk pinsebevegelse at du stiller opp på Livets Ord?
– Overhode ikke, slik jeg forstår er det heller stor glede over dette fellesarrangementet, og mange forkynnere fra pinsebevegelsen vil være tilstede, forteller Minos som tidlig i sin forkynnertjeneste var mye i Uppsala og hadde Filadelfiakyrkan som en av sine «Hjemmemenigheter».
Møtet i Uppsala er en felles samling for pinsemenigheten Filadelfiakyrkan og Livets Ord i Uppsala. I tillegg til Minos, deltar pastor Dan Salomonsson og pinseveteranen Sverre Larsson. Larsson har vært en foregangsmann i å koble Livets Ord sterkere med Pinsebevegelsen i Sverige (sitat slutt).
Hva var Bileams store synd? Han forledet andre, og det er akkurat det Emanuel Minos gjør, han forleder andre rett inn i Satans garn og klør! Når en går god for slike bedragere og forførere som Jan Hanvold, Ulf Ekman etc. er en virkelig ute å kjøre, og det er ekstra ille med Minos. Hvorfor? Han har en gang gått Herrens vei og forkynt Guds råd til frelse og vunnet manges tillitt, men nå misbruker han den og forleder andre til å tro på løgn fremfor sannhet!
Fra En Levende Bok:
2. Pet. 2. 15 De har forlatt den rette veien og har gått vill, akkurat som Bileam, Beors sønn. Han elsket å tjene penger på å gjøre det som var ondt. 16 Gud stoppet profeten Bileam da han hadde tenkt å bringe fram et falskt budskap i Guds navn. Gud lot et esel snakke til ham med en stemme som et menneske.
Det er et falskt budskap når en forkynner om Jesus og samtidig går god for slike falske profeter som Jan Hanvold, Ulf Ekman etc. som Emanuel Minos og flere andre gjør. Det er særdeles ille når en mann som Emanuel Minos gjør det som en gang var en gudfryktig Herrens tjener og sendebud. At andre gjør det som egentlig aldri har virkelig kjent Jesus, er ikke på samme måten. Emanuel Minos er en av vår tids Bielam som elsket urettferdig vinning foran å gå på den rette vei som er å følge Jesus og Guds ord i et og alt!

Nr. 8: Himmelsk Salvelse!

Nr. 8:


Himmelsk Salvelse!

Hva Salvelse, og hva er «Himmelsk Salvelse!»? Dette skal jeg prøve å gi et svar på her i denne artikkelen.

Et personlig vitnesbyrd først!

På Maranta stevnet Seljord i 1984 hadde Evangelist Curt Johansson noen spesielle møter, det som var også så spesielt, var fruktene av dette gjennombruddet for Gud. Det var en åndsutgytelse og salvelse fra himmelen, der jeg tror at veldig mange ble møtt av Gud til ånd, sjel og legeme. Det var bl.a. flere som ikke hadde fått sovet natta igjennom da flere hadde gått igjennom til Åndsdåp. Spesialt blant ungdommen, ja faktisk barn også. De holdt det gående til morgenen med å tale for første gang i nye tunger. Jo, Gud er mektig bare vi slipper ham til!
Bilde av Curt Johansson Sverige
Vil dele artikkelen inn i tre deler.

1.)  Hvordan få del i salvelsen.
2.)  Hvorfor vi trenger salvelse.
3.)  Og bevares i salvelsen

Dette går selvfølgelig inn i hverandre, men det er også tre sider av samme sak.

1.)  Hvordan få del i salvelsen.

Salvelsen er for alle troende. Det er Guds salvelse over og i våre liv som gjør en forskjell. For Jesus, før han ble innviet til tjeneste så ble han salvet. Det skjedde i dåpen i Jordan da Guds ånd kom ned over ham, og den ble over ham.

Matt. 3. 13 Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. 14 Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» 15 Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. 16 Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. 17 Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»

Dette skjedde ved Jordan, hvorfor der? Israels barn gikk inn i landet over Jordan. Jordan står for ny begynnelse.

Joh. e. 1. 28 Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes var og døpte.
    29 Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! 30 Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg. 31 Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann.» 32 Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. 33 Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd. 34 Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.»

Legg merke til at alt skjedde på den åttende dagen, dagen for omskjærelse og en ny begynnelse. (Åtte tallet i skriften står for ny begynnelse eller en ny epoke).

Salvelsen over Jesus indikerer i ny æra

Ap.gj. 10. 38 Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.

Hvordan fikk Jesu da del i denne salvelsen? Skriften gir svar:

Hebr. 1. 8 Men om Sønnen:
           Din trone, Gud, står til evig tid,
           din herskerstav er rettferdighetens septer.
         
     9  Du har elsket rettferd og hatet urett.
           Derfor har Gud, din Gud, salvet deg og ikke dine venner
           med gledens olje.

Det var gjennom Jesus fullkomne hat til synden og hans fullkomne kjærlighet til Guds ord at Salvelsen ble et med ham.

Jesus hadde en himmelsk salvelse da han var fullkommen i hat, og fullkommen i kjærlighet!

Dessverre så blir vi alle mer eller mindre misledet her. Nåden er for alle, og salvelsen likeså. Men skriften sier at Guds nåde forblir over oss, selv om vi feiler. Men salvelsen, den forsvinner hvis vi feiler. Her er det mange som misforstår, går vill og skjønner ikke de betingelsen som ligger til grunn.
Salvelsen har med renhet, god samvittighet og Guds «gunst».
Mens nåden er der konstant!
 Nå er vi egentlig over i punkt 3.

3.)       Og bevares i salvelsen

Det er først og fremst å leve i renhet med våre liv, og ikke gi etter for kjødet vårt at vi bevares i salvelsen. Hele NT er full av formaninger, hvorfor? Fordi vi skal bevares i salvelsen. På mange måter er vår helliggjørelse den sikreste måten å bevares i salvelsen. Jeg hadde som tittel på denne undervisningen følgende:

Himmelsk Salvelse!

Hvordan leve i den himmelske salvelse? Det gjør vi med å leve våre liv i samsvar med Guds ord fremfor noe annet. Der å leve i moralsk og etisk hellighet er en livsnerve, og alfa og omega for å erfare og leve i den salvelsen som er fra Himmelen. Derfor også overskriften på denne artikkelen: «Himmelsk Salvelse!».

La oss til slutt ta med det punktet vi ikke har tatt med til nå:

2.)       Hvorfor vi trenger salvelse?

La meg kort nevne tre grunner fordi vi trenger salvelsen.

1.)  Den markerer at vi går inn i en ny oppgave, en tjeneste.
2.)  Den gir oss et Guddommelig tilslag.
3.)  Uten salvelsen, så kommer ikke Kristus og det Guddommelige frem i oss!

1.)       Den markerer at vi går inn i en ny oppgave, en tjeneste.

Vi leser i GT at da prestene og spesielt yppersteprestene skulle gå in i tjenesten. Ble de salvet til det. Likeså da f.eks. Kong David ble utvalgt, ble han salvet til tjeneste. Og det var ved salvelsen han sto frem. Men selv etter han ble salvet, så måtte det en modning til.

1 Sam.b. 16. 1. Herren sa til Samuel: «Hvor lenge vil du sørge over Saul? Jeg har forkastet ham som konge over Israel. Fyll hornet ditt med olje og gå! Jeg sender deg til Isai i Betlehem, for jeg har sett meg ut en av hans sønner til konge.»  2 Samuel svarte: «Hvordan kan jeg gå dit? Får Saul høre det, dreper han meg.» Da sa Herren: «Ta med deg en kvige og si at du kommer for å ofre til Herren.  3 Be så Isai komme til ofringen! Jeg skal fortelle deg hva du siden skal gjøre. Ham jeg viser deg, skal du salve for meg.»
     4 Samuel gjorde som Herren hadde sagt. Da han kom til Betlehem, gikk byens eldste skjelvende imot ham og spurte: «Kommer du i fredelig ærend?»  5 Han svarte: «Ja, jeg har kommet for å ofre til Herren. Gjør dere rene og hellige og kom med meg til ofringen.» Så helliget han Isai og sønnene hans og innbød dem til ofringen.
     6 Da de så kom og han fikk se Eliab, sa han til seg selv: «Her foran Herren står nå hans salvede.»  7 Men Herren sa til Samuel: «Se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Her gjelder ikke det som mennesker ser. For mennesker ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet.»  8 Da ropte Isai på Abinadab og lot ham tre fram for Samuel. Men Samuel sa: «Heller ikke ham har Herren utvalgt.»  9 Så lot Isai Sjamma tre fram; men Samuel sa: «Heller ikke ham har Herren utvalgt.» 10 Slik lot Isai de sju sønnene tre fram for Samuel. Men Samuel sa til Isai: « Herren har ikke utvalgt noen av disse.»
    11 Da spurte Samuel: «Var dette alle guttene dine?» «Nei», svarte Isai, «det er enda en igjen, den yngste. Han er ute og gjeter småfeet.» «Send bud etter ham!» sa Samuel. «Vi setter oss ikke til bords før han kommer.» 12 Så sendte Isai bud etter ham. Han var rødkinnet, hadde vakre øyne og et godt utseende. Herren sa: «Reis deg og salv ham! For han er det.» 13 Da tok Samuel hornet med olje og salvet ham midt blant brødrene hans. Fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med ham siden. Så brøt Samuel opp og dro tilbake til Rama.

Salvingen var en markering på en ny start. Slik er det også for oss, vi mottar Guds salvelse da gjerne gjennom håndspåleggelse. Og på den måten går vi inn i en tjeneste Salvet av Gud.

Hebr. 6. 2 med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom.

Legg merke til at dette hører med til de første grunner i Guds ord å motta Guds salvelse til tjeneste for ham. Dette skjer først og fremst ved håndspåleggelse, dernest gjennom forkynnelse og forbønn.

2 Tim. 1. 6 Derfor vil jeg minne deg om dette: La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg!

Vi ser at dette skjedde gjennom håndspåleggelse, og det var som en «overføring» av salvelse og kraft.

2.)       Den gir oss et Guddommelig tilslag.

Vi har en naturlig utrustning som Gud vil hellige. Men vi kan også få et overnaturlig og Gudgitt innslag i våre liv. Der det som ikke ligger oss naturlig for hånde, kan vi allikevel innta! Det er f.eks. de som ikke har kunne spilt og sunget, som gjennom Guds salvelse har fått gaven til å både spille og synge. Vi kan nevne andre eksempler. At den som aldri har f.eks. interessert seg for et område, blir kjempe interessert i det område.

Eller for å si det på en annen måte. Vi gjør litt arbeid, så gjør Gud resten. For å forklare det på en annen måte. Vi jobber med en sak noen timer, og det føles ut som alt er bortkastet når vi mislykkes. Mens når Gud er med, og han salver oss. Så evner vi å gjøre mer på noen få minutter, timer eller dager. Enn det vi ellers hadde brukt år og dager på. Gud er en ubegrenset ressurs bare han får komme til. Hvordan skjer det? Salvelsen!

3.)       Uten salvelsen, så kommer ikke Kristus og det Guddommelige frem i oss!

Akkurat som vi må ha smør eller olje på steke panna for at maten ikke skal bli brent. Slik trenger vi Guds salvelse slik at vi ikke bare har en ren bokstavtro, men lever i en Guddommelig åpenbaring og salvelse med våre liv!

Den første menighet forstod dette faktum og fikk del i overnaturlige resultater. Det samme er mulig for oss. Johannes minner oss om: ”Men dere er alle salvet av Den hellige og kjenner sannheten” (1 Joh 2:20). Legg merke til at det står ikke at du trenger salvelsen, men at du har fått den. Han fortsetter med å si: ”Men salven dere har fått fra ham, blir værende i dere (2:27). Med det menes det at den fortsetter å være tilstedeværende og at den ikke forsvinner.

Sluttkommentar:

Har nå tatt for oss dette med salvelse. Men for å si som sant er, det å erfare Guds nærvær eller Guds salvelse er det flere innfallsvinkler på. Men hvorfor er det så lite av Guds salvelse i dag? Og var det mer før? Jeg tror det!

Hvorfor? Fordi da levde Guds folk mer i renhet med sine liv, og hvis noen syndet. Så måtte de stå til rette for det. Og hadde egentlig to valgmuligheter. Enten omvende seg, eller forlate det kristen felleskapet. I dag er så går verden og Guds menighet hånd i hånd. Og kjødet og Åndens liv kan ikke forenes likeså lite som snø og ild kan forenes. I dag prøver en på å la synden bli oversett og det høres så fromt ut at Gud skal dømme. Men vi skal innad i menigheten dømme, vi skal t.o.m. dømme engler. Hvor mye mer da innad i menigheten i dag? Nei, la oss vende tilbake til skriften, og Gud selv vil salve og utruste oss til tjeneste og oppgaver for han og Guds menighet!

Har ikke tatt med så mye at det er også måter å oppnå denne salvelsen på. Skriften taler om å søke Guds rike først. Gjennom bønn og faste. Være i et profetisk miljø som de praktiserte i GT etc. Kommer sikkert tilbake til dette emne igjen, får ta det opp da. Dette får være nok for denne leksjon. Kan ikke ta alt på en gang.