torsdag 18. september 2014

Nr. 8: Himmelsk Salvelse!

Nr. 8:


Himmelsk Salvelse!

Hva Salvelse, og hva er «Himmelsk Salvelse!»? Dette skal jeg prøve å gi et svar på her i denne artikkelen.

Et personlig vitnesbyrd først!

På Maranta stevnet Seljord i 1984 hadde Evangelist Curt Johansson noen spesielle møter, det som var også så spesielt, var fruktene av dette gjennombruddet for Gud. Det var en åndsutgytelse og salvelse fra himmelen, der jeg tror at veldig mange ble møtt av Gud til ånd, sjel og legeme. Det var bl.a. flere som ikke hadde fått sovet natta igjennom da flere hadde gått igjennom til Åndsdåp. Spesialt blant ungdommen, ja faktisk barn også. De holdt det gående til morgenen med å tale for første gang i nye tunger. Jo, Gud er mektig bare vi slipper ham til!
Bilde av Curt Johansson Sverige
Vil dele artikkelen inn i tre deler.

1.)  Hvordan få del i salvelsen.
2.)  Hvorfor vi trenger salvelse.
3.)  Og bevares i salvelsen

Dette går selvfølgelig inn i hverandre, men det er også tre sider av samme sak.

1.)  Hvordan få del i salvelsen.

Salvelsen er for alle troende. Det er Guds salvelse over og i våre liv som gjør en forskjell. For Jesus, før han ble innviet til tjeneste så ble han salvet. Det skjedde i dåpen i Jordan da Guds ånd kom ned over ham, og den ble over ham.

Matt. 3. 13 Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. 14 Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» 15 Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. 16 Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. 17 Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»

Dette skjedde ved Jordan, hvorfor der? Israels barn gikk inn i landet over Jordan. Jordan står for ny begynnelse.

Joh. e. 1. 28 Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes var og døpte.
    29 Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! 30 Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg. 31 Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann.» 32 Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. 33 Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd. 34 Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.»

Legg merke til at alt skjedde på den åttende dagen, dagen for omskjærelse og en ny begynnelse. (Åtte tallet i skriften står for ny begynnelse eller en ny epoke).

Salvelsen over Jesus indikerer i ny æra

Ap.gj. 10. 38 Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.

Hvordan fikk Jesu da del i denne salvelsen? Skriften gir svar:

Hebr. 1. 8 Men om Sønnen:
           Din trone, Gud, står til evig tid,
           din herskerstav er rettferdighetens septer.
         
     9  Du har elsket rettferd og hatet urett.
           Derfor har Gud, din Gud, salvet deg og ikke dine venner
           med gledens olje.

Det var gjennom Jesus fullkomne hat til synden og hans fullkomne kjærlighet til Guds ord at Salvelsen ble et med ham.

Jesus hadde en himmelsk salvelse da han var fullkommen i hat, og fullkommen i kjærlighet!

Dessverre så blir vi alle mer eller mindre misledet her. Nåden er for alle, og salvelsen likeså. Men skriften sier at Guds nåde forblir over oss, selv om vi feiler. Men salvelsen, den forsvinner hvis vi feiler. Her er det mange som misforstår, går vill og skjønner ikke de betingelsen som ligger til grunn.
Salvelsen har med renhet, god samvittighet og Guds «gunst».
Mens nåden er der konstant!
 Nå er vi egentlig over i punkt 3.

3.)       Og bevares i salvelsen

Det er først og fremst å leve i renhet med våre liv, og ikke gi etter for kjødet vårt at vi bevares i salvelsen. Hele NT er full av formaninger, hvorfor? Fordi vi skal bevares i salvelsen. På mange måter er vår helliggjørelse den sikreste måten å bevares i salvelsen. Jeg hadde som tittel på denne undervisningen følgende:

Himmelsk Salvelse!

Hvordan leve i den himmelske salvelse? Det gjør vi med å leve våre liv i samsvar med Guds ord fremfor noe annet. Der å leve i moralsk og etisk hellighet er en livsnerve, og alfa og omega for å erfare og leve i den salvelsen som er fra Himmelen. Derfor også overskriften på denne artikkelen: «Himmelsk Salvelse!».

La oss til slutt ta med det punktet vi ikke har tatt med til nå:

2.)       Hvorfor vi trenger salvelse?

La meg kort nevne tre grunner fordi vi trenger salvelsen.

1.)  Den markerer at vi går inn i en ny oppgave, en tjeneste.
2.)  Den gir oss et Guddommelig tilslag.
3.)  Uten salvelsen, så kommer ikke Kristus og det Guddommelige frem i oss!

1.)       Den markerer at vi går inn i en ny oppgave, en tjeneste.

Vi leser i GT at da prestene og spesielt yppersteprestene skulle gå in i tjenesten. Ble de salvet til det. Likeså da f.eks. Kong David ble utvalgt, ble han salvet til tjeneste. Og det var ved salvelsen han sto frem. Men selv etter han ble salvet, så måtte det en modning til.

1 Sam.b. 16. 1. Herren sa til Samuel: «Hvor lenge vil du sørge over Saul? Jeg har forkastet ham som konge over Israel. Fyll hornet ditt med olje og gå! Jeg sender deg til Isai i Betlehem, for jeg har sett meg ut en av hans sønner til konge.»  2 Samuel svarte: «Hvordan kan jeg gå dit? Får Saul høre det, dreper han meg.» Da sa Herren: «Ta med deg en kvige og si at du kommer for å ofre til Herren.  3 Be så Isai komme til ofringen! Jeg skal fortelle deg hva du siden skal gjøre. Ham jeg viser deg, skal du salve for meg.»
     4 Samuel gjorde som Herren hadde sagt. Da han kom til Betlehem, gikk byens eldste skjelvende imot ham og spurte: «Kommer du i fredelig ærend?»  5 Han svarte: «Ja, jeg har kommet for å ofre til Herren. Gjør dere rene og hellige og kom med meg til ofringen.» Så helliget han Isai og sønnene hans og innbød dem til ofringen.
     6 Da de så kom og han fikk se Eliab, sa han til seg selv: «Her foran Herren står nå hans salvede.»  7 Men Herren sa til Samuel: «Se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Her gjelder ikke det som mennesker ser. For mennesker ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet.»  8 Da ropte Isai på Abinadab og lot ham tre fram for Samuel. Men Samuel sa: «Heller ikke ham har Herren utvalgt.»  9 Så lot Isai Sjamma tre fram; men Samuel sa: «Heller ikke ham har Herren utvalgt.» 10 Slik lot Isai de sju sønnene tre fram for Samuel. Men Samuel sa til Isai: « Herren har ikke utvalgt noen av disse.»
    11 Da spurte Samuel: «Var dette alle guttene dine?» «Nei», svarte Isai, «det er enda en igjen, den yngste. Han er ute og gjeter småfeet.» «Send bud etter ham!» sa Samuel. «Vi setter oss ikke til bords før han kommer.» 12 Så sendte Isai bud etter ham. Han var rødkinnet, hadde vakre øyne og et godt utseende. Herren sa: «Reis deg og salv ham! For han er det.» 13 Da tok Samuel hornet med olje og salvet ham midt blant brødrene hans. Fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med ham siden. Så brøt Samuel opp og dro tilbake til Rama.

Salvingen var en markering på en ny start. Slik er det også for oss, vi mottar Guds salvelse da gjerne gjennom håndspåleggelse. Og på den måten går vi inn i en tjeneste Salvet av Gud.

Hebr. 6. 2 med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom.

Legg merke til at dette hører med til de første grunner i Guds ord å motta Guds salvelse til tjeneste for ham. Dette skjer først og fremst ved håndspåleggelse, dernest gjennom forkynnelse og forbønn.

2 Tim. 1. 6 Derfor vil jeg minne deg om dette: La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg!

Vi ser at dette skjedde gjennom håndspåleggelse, og det var som en «overføring» av salvelse og kraft.

2.)       Den gir oss et Guddommelig tilslag.

Vi har en naturlig utrustning som Gud vil hellige. Men vi kan også få et overnaturlig og Gudgitt innslag i våre liv. Der det som ikke ligger oss naturlig for hånde, kan vi allikevel innta! Det er f.eks. de som ikke har kunne spilt og sunget, som gjennom Guds salvelse har fått gaven til å både spille og synge. Vi kan nevne andre eksempler. At den som aldri har f.eks. interessert seg for et område, blir kjempe interessert i det område.

Eller for å si det på en annen måte. Vi gjør litt arbeid, så gjør Gud resten. For å forklare det på en annen måte. Vi jobber med en sak noen timer, og det føles ut som alt er bortkastet når vi mislykkes. Mens når Gud er med, og han salver oss. Så evner vi å gjøre mer på noen få minutter, timer eller dager. Enn det vi ellers hadde brukt år og dager på. Gud er en ubegrenset ressurs bare han får komme til. Hvordan skjer det? Salvelsen!

3.)       Uten salvelsen, så kommer ikke Kristus og det Guddommelige frem i oss!

Akkurat som vi må ha smør eller olje på steke panna for at maten ikke skal bli brent. Slik trenger vi Guds salvelse slik at vi ikke bare har en ren bokstavtro, men lever i en Guddommelig åpenbaring og salvelse med våre liv!

Den første menighet forstod dette faktum og fikk del i overnaturlige resultater. Det samme er mulig for oss. Johannes minner oss om: ”Men dere er alle salvet av Den hellige og kjenner sannheten” (1 Joh 2:20). Legg merke til at det står ikke at du trenger salvelsen, men at du har fått den. Han fortsetter med å si: ”Men salven dere har fått fra ham, blir værende i dere (2:27). Med det menes det at den fortsetter å være tilstedeværende og at den ikke forsvinner.

Sluttkommentar:

Har nå tatt for oss dette med salvelse. Men for å si som sant er, det å erfare Guds nærvær eller Guds salvelse er det flere innfallsvinkler på. Men hvorfor er det så lite av Guds salvelse i dag? Og var det mer før? Jeg tror det!

Hvorfor? Fordi da levde Guds folk mer i renhet med sine liv, og hvis noen syndet. Så måtte de stå til rette for det. Og hadde egentlig to valgmuligheter. Enten omvende seg, eller forlate det kristen felleskapet. I dag er så går verden og Guds menighet hånd i hånd. Og kjødet og Åndens liv kan ikke forenes likeså lite som snø og ild kan forenes. I dag prøver en på å la synden bli oversett og det høres så fromt ut at Gud skal dømme. Men vi skal innad i menigheten dømme, vi skal t.o.m. dømme engler. Hvor mye mer da innad i menigheten i dag? Nei, la oss vende tilbake til skriften, og Gud selv vil salve og utruste oss til tjeneste og oppgaver for han og Guds menighet!

Har ikke tatt med så mye at det er også måter å oppnå denne salvelsen på. Skriften taler om å søke Guds rike først. Gjennom bønn og faste. Være i et profetisk miljø som de praktiserte i GT etc. Kommer sikkert tilbake til dette emne igjen, får ta det opp da. Dette får være nok for denne leksjon. Kan ikke ta alt på en gang.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar