søndag 16. desember 2018

Nr. 119: Så sender han regn ned til eder, høstregn og vårregn, først!

Nr. 119:
Så sender han regn ned til eder, høstregn og vårregn, først!

Oral Robert ble spurt rett før han døde hva han var mest redd for ville skje med pinsefolket. Han svarte fritt gjengitt,
«Det er at pinsevenner og karismatikere som har erfart å bli døpt i den Hellige Ånd, SLUTTER Å TALE I TUNGER OG BRUKE TUNGEMÅLSGAVEN I DERES DAGLIGE OMGANG MED GUD!»
Så enkelt og godt kan det sier.
Joel 2. 23 Og I, Sions barn, fryd og gled eder i Herren eders Gud! For han gir eder læreren til rettferdighet; og så sender han regn ned til eder, høstregn og vårregn, først. 3. 1. Og derefter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord; eders oldinger skal ha drømmer, eders unge menn skal se syner; 2 ja, endog over trælene og over trælkvinnene vil jeg i de dager utgyde min Ånd. 

Bibelen taler om tre store Åndsutgytelser, som vil markere et tidsskille.
De tre store Åndsutgytelsene skal vi prøve å gå inn på her i denne artikkelen.

Kjennemerke og det som er annerledes med den nye pakt i forhold til den gamle pakt med hensyn til det overnaturlige.
Er at vi i den nye pakt, har fått et nytt språk i forhold til det å ærefare og tro på Gud. Det er som et tegn.

Markus 16. 17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger.

Det er også et tegn for de ikke troende som de ikke kan motsi.

1 Kor. 14. 21 Det er skrevet i loven: Ved folk med fremmed tungemål og ved fremmedes leber vil jeg tale til dette folk, og enda skal de ikke høre på mig, sier Herren. 22a Så er da tungene til et tegn, ikke for de troende, men for de vantro; den profetiske tale derimot er ikke for de vantro, men for de troende.

Dette kom med utgytelsen av den Hellige Ånd på Pinsefestens dag, da var det med at de talte i tunger, som var et ukjent fenomen før dette!

Ap.gj. 2. 1. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.  2 Og med ett kom det en lyd fra himmelen som av et fremfarende veldig vær og fylte hele huset der de satt.  3 Og det viste sig for dem tunger likesom av ild, som skilte sig og satte sig på enhver av dem.  4 Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale.

Dette var uten tvil det vårregnet som Joel taler om. Men leser en nøye igjennom Joels bok, så vil vi se at det tales om tre Åndsutgytelser, der den ene og siste går uten tvil på Israel som vi leser om i kapitel 3.

Men når skjedde eller skal vi forvente et siste Åndens vær kalt høstregnet?

Slik jeg ser det, så skjedde høstregnet ved pinsevekkelsen frembrudd.
Da ble også dette med å tale i tunger «allment» for alle troende.
Før dette var det kun gjennom den mørke middelalderen vært noen enkle personer og grupper som talte i tunger.
Men da pinsevekkelsen brøt frem, så var tungemålsgaven sentral – og for alle troende. Som vi ser i dag der faktisk innforbi hele Kristi legeme – de troende i alle menigheter og kirkesamfunn – taler i dag i tunger. Dette er senregnet eller høstregnet, den siste delen av Joel 2. 23 Og I, Sions barn, fryd og gled eder i Herren eders Gud! For han gir eder læreren til rettferdighet; og så sender han regn ned til eder, høstregn og vårregn, først.

Legg merke til at først vårregnet som kom på pinsefestens dag, og senrgnet som kom i og ved den herlige pinsevekkelsen som T. B. Barratt yndet å si det.

Men det er en siste Åndsutgytelse som gjenstår, det er når Israel som nasjon blir frelst som en mann på en dag. Da sier profeten Joel at Gud skal utgytte ikke bare av sin Ånd, men da vil Gud utgytte Sin Ånd. Med andre ord, da vil vi se til fulle den profetien gå i oppfyllelse.

Sakarja 12. 10 Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue op til mig som de har gjennemstunget; og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte.

13. På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet.  2 Og det skal skje på den dag, sier Herren, hærskarenes Gud, at jeg vil utrydde avgudenes navn av landet, og de skal ikke mere kommes i hu; også profetene og den urene ånd vil jeg få bort av landet.

Sluttkommentar:

Det overnaturlige med å tale i tunger er faktisk en vesentlig del av det kristne livet. Dessverre så er denne tungemålsgaven også misbrukt.
Men bruker enn den på rett måte, er den til stor, stor velsignelse. Ikke minst i vårt bønnespråk. Skriften sier bl.a. følgende.

1 Kor. 14. 2 For den som taler med tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud; for ingen skjønner det, men han taler hemmeligheter i Ånden;

Vil skrive en oppfølgningsartikkel til denne artikkelen om tungemålsgaven, og dens velsignelse og bibelske betydning. Den kommer etter denne artikkelen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar