lørdag 7. april 2018

Nr. 115: Det hevdes at kirkefedrene trodde på en treenig Gud – men det hevder ikke Jesus eller Jødene!

Nr. 115:
Det hevdes at kirkefedrene trodde på en treenig Gud – men det hevder ikke Jesus eller Jødene!

Tro på flerguderi er hedenskap – tro på èn Gud er bibelsk.

Bilde av Indisk TriadeGud – som er så nær opp til treenighetslæren det er mulig å komme.Treenighetslæren eller Trinitys finner en ikke nevnt i Guds ord, dette er fra gammelt av en Egyptisk og hellenistisk lære om tre Guder i èn Gud.

Dette var som sagt en lære som var helt motstridene til Jødenes og Israel tro, som trodde utelukkende på èn Gud, Faderen, ingen andre.

Shema

Shema (Hør) er en kjent jødisk bønn, som innledes med ordene «Hør, Israel! Adonaj (Herren) er vår Gud, Adonai er én». Shema er strengt tatt ikke en vanlig bønn, men en bekjennelse av Guds enhet og det jødiske folkets plikt til å overholde Guds lov. Den oppfattes derfor ofte som jødedommens trosbekjennelse.

Shema er en gammel bønn som var en del av liturgien i tempelet i Jerusalem. Bønnen er satt sammen av tre bibelske skriftsteder (5. Mosebok 6, 4–9 og 11, 13–21 samt 4. Mosebok 15, 37–41). Bønnens andre linje, en innskutt lovprisning til Gud, står ikke i bibelteksten, men kommer fra tempeltjenesten. Bønnen innledes og avsluttes med spesielle velsignelser.

Resitasjonen av Shema Israel er fremdeles en viktig del av synagogens liturgi. Hele bønnen bes (resiteres) i forbindelse med morgen- og kveldsgudstjenesten, og innledningsordene leses også ved flere andre anledninger. Å resitere Shema morgen og kveld  regnes som en plikt pålagt i bibelteksten selv (5. Mosebok 6, 4–9).

Bønnen kan bes i et bønnefellesskap, minyan, eller alene i hjemmet. Shema skal bes tydelig og med innlevelse. Det første verset regnes som spesielt viktig, og mange ortodokse jøder lukker og dekker til øynene mens de sier disse ordene. Askenasiske og sefardiske jøder har ulike tradisjoner for hvorvidt bønnen skal fremsies høyt eller stille og for hvorvidt man skal stå eller sitte.

Plikten til å be den fulle Shema to ganger om dagen overholdes i stor grad blant ortodokse menn, mens den overholdes i varierende grad innenfor de ikke-ortodokse retningene. Den første linjen av Shema resiteres tradisjonelt også før man legger seg om kvelden. Shema inngår også i bønnene jøder ber på dødsleiet. Den var også en viktig bønn for jødiske martyrer opp gjennom tidene.

I henhold til jødisk religiøs lov, halakha, er kvinner fritatt fra påbudet om å resitere den fulle Shema fordi dette er en tidsbestemt forpliktelse. I tradisjonell og ortodoks jødedom er kvinner fritatt fra slike forpliktelser. Ifølge rabbinsk tradisjon bør kvinner likevel lære denne bønnen, eller i alle fall kunne fremsi den viktige innledningen. Mange ortodokse kvinner ber i dag likevel den fulle Shema.

Innenfor både reformjødedom, konservativ jødedom og rekonstruksjonisme kan kvinner nå delta på like linje med menn i gjennomføringen av gudstjenesten i synagogen. De ber da også den fulle Shema. I reformjødiske menigheter er det vanlig å utelate de delene av Shema som ikke er i overensstemmelse med reformjødedommens tro og praksis (delen som omhandler straff og den som omhandler bønneremmer), men både innledningen og avslutningen er den samme.

Sluttkommentar:

Jesus og de første kristne trodde ikke på flerguderier de heller. Hør bare her.

Jakob 2.19 Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det – og skjelver! Good news: at det er bare en eneste Gud.

5.Mosebok 6.  4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.

De onde åndene skjelver ikke ved troen på en treenig Gud fordi det var flerguderi som var en av de alvorligste syndene i Israel. Men ved å gjøre rangen til Gud stridig. Gud sier om seg selv i Jesaja 44.  6 Så sier Herren,

        Israels konge og forløser,

        Herren, Allhærs Gud:

        Jeg er den første, og jeg er den siste,

        foruten meg er det ingen Gud.

Videre i 43. 10 Men dere er mine vitner, sier Herren,

        og min tjener som jeg har utvalgt,

        for at dere skal kjenne meg og tro på meg

        og innse at jeg er Gud.

        Før meg er ingen gud blitt til,

        og etter meg skal ingen komme.

At de aller fleste kristne ber og tror på en treenig Gud som etter bibelens eget vitnesbyrd ikke er gud er tragisk og katastrofalt. Gud er èn. Det er ingen ved siden av ham. Vi finner ingen plasser i Guds ord at det er 3 sidestilte Guddomsperson, langt mindre å tilbe og ære dem. Kun Gud skal æres, da som Fader, skaper og han som var villig og i stand til å skape en gjenløsning for oss.

Når vi leser i Jesaja 14 og Esekiel 28 når Satan og ca. 1\3 av englehæren ville gjøre Gud og hans trone stridig, ble de styrtet ut og får aldri muligheten til å prøve å gjøre det igjen. Vi leser også om det samme i Åpenbaringen flere steder, bl.a. det 12 Kap.

I Jesaja 14. 14 Jeg vil stige opp over de høye skyer

        og gjøre meg lik Den Høyeste.» Står det om Satan at han ville gjøre Guds trone stridig og bli Gud lik, derfor ble han kastet ut med sine allierte. Når Satan og de onde åndsmakter tenker og vet om dette, da skjelver de. Ingen kan gjøre Guds troene stridig. Selv ikke den falske treenighetslæren med 3 sidestilte Guder. Faderen er og forblir den eneste sanne Gud og han fra evighet til evighet, han er opphøyet over alt. Fra ham kommer alt og han er opprettholder av alt liv og lys.

Jesus som hans første skapning gjorde ikke hans trone stridig. Derfor Sier Jesus om seg selv i Joh.14. 28 Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg.

Jesus gjorde aldri Guds trone stridig, Faderen er større en jeg sa han.

Det samme møter vi i Fil.2. 6 Han var i Guds skikkelse

          og så det ikke som et rov

            å være Gud lik,

     7 men ga avkall på sitt eget,

          tok på seg tjenerskikkelse

            og ble mennesker lik.

          Da han sto fram som menneske,
     8 fornedret han seg selv

            og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

     9 Derfor har også Gud

          opphøyet ham til det høyeste

            og gitt ham navnet over alle navn
        
    10 I Jesu navn skal derfor

          hvert kne bøye seg,

            i himmelen, på jorden og under jorden,

    11 og hver tunge skal bekjenne

          at Jesus Kristus er Herre,

            Gud vår Far til ære!
Jesus var annerledes, han gjorde ikke Guds troene stridig derfor har også Gud høyt opphøyet ham.
Vi leser i Daniel skulle ble den 3. i rike i Daniel 5. 13 Så ble Daniel ført fram for kongen, og kongen sa til ham: «Du er altså Daniel, en av de bortførte judeere, som min far, kongen, brakte hit fra Juda! 14 Jeg har hørt om deg at gudenes ånd er i deg, og at du har vist deg å ha opplysning, innsikt og usedvanlig visdom. 15 Nå er vismennene og åndemanerne ført inn til meg for å lese denne skriften og tyde den for meg. Men de er ikke i stand til å si meg hva den betyr. 16 Men jeg har hørt om deg at du kan gi tydninger og løse vanskelige spørsmål. Kan du nå lese skriften og si meg hva den betyr, skal du bli kledd i purpur og få gullkjede om halsen og herske som tredjemann i riket.»

Hvorfor skulle ikke han bli 2. mann? Fordi Kongen regjerte i sammen med Sønnen. Det sier også historien. Det er akkurat det samme vi møter i Guds ord. Jesus satte seg ved Faderens side. Hebr.1.1. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene.  2 Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.  3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.  4 Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres.

Jesus er ikke fra evighet som Faderen, men han er den førstefødte. Den første som ble skapt. Kol.1. 15 Han er den usynlige Guds bilde,

          den førstefødte før alt det skapte. Videre i v. 

    17 Han er før alt,

          og i ham blir alt holdt sammen. Det står rett ut at han er den som er før alt. Mika 5.1. Men du, Betlehem, Efrata,

        den ringeste blant ættene i Juda!

        Fra deg lar jeg komme en mann

        som skal være hersker over Israel.

        Han har sitt opphav i gammel tid,

        han er fra eldgamle dager.

Her møter vi det igjen at Jesus har sitt opphav og tilblivelse fra eldgamle dager, ikke fra evighet som Gud Faderen.
Men Jesus var lydig og hengitt til sin oppgave og gjerning her på jorden. Joh.5. 30  Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. 4. 34 Men Jesus sa til dem: «Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk.

Faderen gjorde er legeme til Jesus for å utføre forløsningsverket. Hebr.10.  5 Derfor sier Kristus når han kommer inn i verden:

           Slaktoffer og offergave ville du ikke ha,

           men en kropp gjorde du i stand til meg;
     6 brennoffer og syndoffer har du ingen glede av

     7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg

           for å gjøre din vilje, Gud.

           I bokrullen er det skrevet om meg.

Jesus omtaler også Faderen som sin Gud og Far. Joh.20. 17 Jesus sier til henne: «Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til Far. Men gå til mine søsken og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.»

Men Jesus sier også om seg og Faderen følgende i Joh.10. 30 Jeg og Far er ett.

De er ett i vilje, hensikt og mening. Men Jesus satte seg ikke på Faderens trone men på høyre side da han er underordnet Faderen. Hebr.1.  3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

Når Jesus har regjert i 1000 år og dommen har vært innfor den hvite trone vil han overgi all makt tilbake til Faderen

1.Kor.15. 24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fiende som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.
Vil avslutte med et ord av Paulus som setter alt på plass. Da må vi forkaste både Jesus alene bevegelsen, treenighetslæren og mange andre ubibelsk og falske lærer. Da det ikke stemmer med Guds ord.

1.Kor.8. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer.

     6 Men for oss er det én Gud, vår Far.

          Alt er fra ham, og til ham er vi skapt.

          Og det er én Herre, Jesus Kristus.

          Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.

mandag 18. desember 2017

Nr. 114: Det var troen alene som frelste røveren på korset – men for oss andre er det ikke slik!Nr. 114:
Det var troen alene som frelste røveren på korset – men for oss andre er det ikke slik!

Bilde av hånden til Jesus og røveren på korset. Jesus hadde bare gjort godt hele sitt liv, mens røveren bare ondt. Der på korset fant røveren frelse og døde salig!
For de fleste andre som kommer til tro, er kristenlivet å arbeide på sin frelse det «normale»! Å tro noe annet, da er en forledet i sin tro.
Lukas 23. 39 En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa: Er ikke du Messias? Frels dig selv og oss! 40 Men den andre svarte og irettesatte ham og sa: Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom? 41 Og vi med rette; for vi får igjen hvad våre gjerninger har forskyldt; men denne har ikke gjort noget galt. 42 Og han sa: Jesus! kom mig i hu når du kommer i ditt rike! 43 Og han sa til ham: Sannelig sier jeg dig: Idag skal du være med mig i Paradis.

Denne røveren på korset – fikk en mulighet – en gang til å bli frelst!

Vi andre får stort sett mange muligheter til både å bli frelst og leve som en troende. Da forventes og fordres det noe helt annet. Det er klart at Gud er nådig og det er nok ikke bare denne ene røveren på korset som har fått en mulighet en gang. Det er nok til sammen mange, ikke få som har blitt frelst og tatt sin tilflukt til Kristus og Gud i de siste dager og stunder av sitt liv!

Men dette er ikke «normen», men unntaket. For de aller fleste kommer kallet flere ganger og vandringen med Herren kan bli lang. Ikke kort som for røveren på korset, men gjennom mange år og også tiår!

Da å mene og påstå at det er kun troen alene som frelser – når Gud krever frukt av våre liv – blir ikke noe annet en absurd, løgn og ubibelsk.

Gud har ment at liv og gjerninger følges ad, at vi bærer frukt, frukter som er omvendelsen verdig. Vi er ikke lengre mørkets og Djevelens barn, men Guds barn. Vi er lysets barn og er plassert i Guds elskede Sønns rike!

Luther ville ha fjernet Jakobs brev, da han ikke skjønte hva Jakob formidlet og forkynte, derfor liver faktisk den protestantiske kristne med at faktisk gjerninger hører med til et rett og sunt kristenliv.

Jakob 2. 14 Hvad nytter det, mine brødre, om en sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15 Om en bror eller søster er naken og fattes føde for dagen, 16 og nogen av eder sier til dem: Gå bort i fred, varm eder og mett eder! men I ikke gir dem det som legemet trenger, hvad nytter det? 17 Således og med troen: har den ikke gjerninger, er den død i sig selv. 18 Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis mig din tro uten gjerninger, og jeg vil vise dig min tro av mine gjerninger! 19 Du tror at Gud er én; du gjør vel; djevlene tror det også og skjelver. 20 Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig? 21 Abraham, vår far, blev ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? 22 Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene, 23 og Skriften blev opfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn. 24 I ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene. 25 I like måte Rahab, skjøgen; blev hun ikke rettferdiggjort ved gjerninger, da hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei? 26 For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger.

Kristendommen består av to elementer, bekjennelse og adferdsregler.
Etter hvert som samfunnet rundt ikke aksepterer adferdsreglene, blir de opphevet av religionen. Dette er dessverre en kjensgjerning!
Verden er vi som troende kalt å påvirke med våre gode gjerninger, dette er hva skriften sier og lærer.

Matt. 5. 16 La således eders lys skinne for menneskene, forat de kan se eders gode gjerninger og prise eders Fader i himmelen!

Titus 3. 8 Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, forat de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene.

Vi blir med andre ord frelst – for å gjøre gode gjerninger!

Dette med at ikke gjerninger og adferdsregler tilhører det nye livet er ikke noe annet enn løgn, og en avledningsmanøver fra den Onde!

Den som tror på Gud, hva skal han gjøre sier skriften? «legge vinn på å gjøre gode gjerninger.»

Med andre ord, dette er helt vesentlig for den frelste og lykkelig nye troende.

Hvis vi ikke bærer frukt, vil vi bli avskåret fra frelsen lærer skriften. Med andre ord, etter omvendelsen. Hvis vi ikke lever i samsvar med Guds ord vil Gud «avsette» oss som arvinger – Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger!

Hele skriften gir et samlet vitnesbyrd at det er både ved tro, og ved gjerninger – gode gjerninger vi blir frelst. Det er full mulig å leve i synd etter frelsen, gjøre synd til døden. Og på den måten gå fortapt.
Hvis en stjeler, lever med en person av samme kjønn som seg selv. Eller etter en skilsmisse gifter seg på nytt. Driver med underslag eller lyver daglig. Da er en kommet ut eller inn i forhold som i ytterste konsekvens vil ta deg ikke til Himmelen, men til fortapelsen!

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. 11 Og således var det med somme av eder; men I har latt eder avtvette, I er blitt helliget, I er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

Her ser vi at et vanhellig liv etter frelsen – gjør at vi mister frelsen!

Sluttkommentar:

Den gamle læresetningen som har mye av Kalvinismen i seg holder bare ikke:
«Engang frelst – alltid frest!»

Frelse er noe kontinuerlig, som vi må leve i hver dag. Der vi trenger ny nåde hver dag, men samtidig er det et levesett som gjør at vi i ytterste konsekvens kan miste frelsen. Vi må rett og slett arbeid daglig på vår frelse, og gå videre med Gud for å bli bevart!

Fra mine bibelkommentarer Filipenserbrevet 2. 12 Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres frelse med frykt og beven!

Paulus omtaler menigheten som en Far snakker til sitt barn når det skal begynne å stå på egne ben og klare seg selv. En er tilstede men også borte. Nå er det egentlig opp til barnet – som her menigheten – å vise hva den vil og evner. Forutsetningen er der, men videre vei og retning avgjør og bestemmer en selv.

13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje.

Men Paulus kommer med en kjensgjerning som han hadde erfart selv; det er Gud som gjør en i stand til å tjene og elske ham. Vi skal ta våre bestemmelser og ha våre mål, men alt dette står Gud bak. Det er i ham vi lever, beveger, rører og er til.

14 Gjør alt uten misnøye og innvendinger,

Kommer ikke det hele fra hjerte og en ønsker det selv, da gjør en det av misnøye og en har innvendinger mot å gjøre Guds vilje. Å tjene Herren er med glede, hvis en gjør noe for en må er det døde gjerninger sier Skriften.

15 så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden

Denne verdens barn trives i mørke og med synd. For en troende trives en men å være motsatsen, ved å leve som et Lysets barn noe som en også er. Vi leser i Bergprekenen, der finner vi den samme standarden som Paulus beskriver på de troende. Paulus sier; så dere kan være uklanderlige og rene.

Jesus sier i Matt.5. 48 Vær da fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.

16 og holder fast på livets ord, og jeg skal få den ros på Kristi dag at mitt strev og mitt livsverk ikke har vært forgjeves.

Paulus hadde som mål for alt det han gjorde, Jesu Kristi dag. Dagen vi skal møte Jesus, bli han lik og vil få igjen hva som har skjedd med våre liv som troende, enten godt eller ondt. Skal vi få noe igjen den dagen er det avhengig av hvordan vi stiller oss ovenfor Guds ord og innretter vårt liv, ved å leve deretter.

fredag 8. desember 2017

Nr. 113: Når alle andre veier stenger seg, og det ikke er noen utganger, så står den aller beste veien åpen for oss troende, der er bønn til Gud i Jesu navn!


Nr. 113:

Når alle andre veier stenger seg, og det ikke er noen utganger, så står den aller beste veien åpen for oss troende, der er bønn til Gud i Jesu navn!


Bilde av min kone Berit Christensen har stått med hele veien.Det er derfor Torp og alle angriper meg, at de er misunnelig på meg over å ha et velfungerende ekteskap.

Jeg er blitt utsatt for tidenes justismord. Men vi lar oss ikke knekke, eller gi etter. Da Guds nåde er så uendelige mye større enn selv menneskets galskap og mennesket ondskap.
Vi har ikke nådd frem med vår argumentasjon når det gjelder saken mellom meg og Jan Aage Torp.

Dette er ikke noe nytt for en Jesu Kristi etterfølger, å live nederlag og bli forsmådd i denne verden. Men hva skal vi da gjøre? Be, fremfor alt be!Vi synger i en sang.

När alt vad vi ägt utav mod synes svika

När kraften är tömd, fastän dag ej är slut

När vi ha nått botten av tillgångar ägna

Vår Fader då endast begynt att ge ut!Tar med hele sangen her, siden den er så utrolig god. Den er skrevet av Annie Johnson FlintHan ger mera nåd då min börda blir större

när arbetet växer, mer kraft han mig ger

med ökade trångmål hans kärlek fördubblas

när prövningar möter, sin frid han mig gerHans kärlek är gränslös

Hans nåd är oändlig

Hans kraft ingen människa utforskat än

Ty av sina eviga väldiga skatter

Han giver och giver och giver igenNär allt vad jag ägt utav mod syntes svika

när kraften är tömd fastän dag ej är slut

när jag har nått botten av tillgångar egna

vår fader då endast begynt att ge utHans kärlek är gränslös

Hans nåd är oändlig

Hans kraft ingen människa utforskat än

Ty av sina eviga väldiga skatter

Han giver och giver och giver igenO, Jesus för dig vill jag öppna mitt hjärta

i tro, ta emot, av de skatter du ger

och sedan ge ut ty ju mera jag giver

så strömmar välsignelsens flod ännu merHans kärlek är gränslös

Hans nåd är oändlig

Hans kraft ingen människa utforskat än

Ty av sina eviga väldiga skatter

Han giver och giver och giver igjenDet som er viktig nå, det er at både jeg og vi alle, ikler oss Guds fulle rustning, ber og fortsetter vårt arbeid og tjeneste for Gud.
Her fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 6. 10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!Så er det som Paulus hopper over fra den menneskelig og naturlige delen til den åndelige. Men alt dette går i sammen. Guds ord oppfordrer oss til å bli sterke og være overvinner. Det blir vi ved å være lydig mot Guds org hans ord og ikle oss hans veldige kraft. Selv i GT var det mektige løfter på det å være lydig som vi finner bl.a. i 5. Mosebok 28, hvor mye mer i den nye pakt!11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep.Her skal vi ikle oss Guds fulle rustning. Hva det er og innbefatter kommer i de neste versene. Vi skal ikke bare ikle oss noen deler av rustningen, men hele rustningen. Men det er så mange troende som aldri kommer ut eller går ut i åndskampen at dette er noe de ikke klarer helt å forholde seg til. Det er først når en har vært i kamper at en skjønner hvor viktig og livsnødvendig dette er. Har du vært i kamp og lid nederlag, så vil en gjøre alt en kan for å ikke lide nederlag i neste fight!12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.De egentlige motstandere er onde ånder som står under ledelse av Djevelen. Det er onde åndsmakter av forskjellige størrelsesordener og posisjoner. Det er demoniske verdensherskere som opererer i dette mørke som verden befinner seg i. Det er en kamp mot” ondskapens åndehær i himmelrommet”. Det vil si at de tilhører åndeverden, og dermed er de uhyggelig farlige og lumske. Satan opptrer på mange forskjellige måter, både som en lysets engel (2 Kor 11,14) og som en brølende løve (1 Pet 5,8). Han er farligst når han opptrer som en lysets engel, forkledd som en budbringer av evangeliet.

Guds ord sier om de siste tider:” Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennmerket i sin egen samvittighet” 1 Tim 4,1-2. Vranglæren har følgelig sin opprinnelse i onde åndsmakter, og vranglærene er påvirket av, eller under innflytelse av onde åndsmakter. Derfor kan vi si at det ikke er en kamp mot mennesker i og for seg, men Djevelen og de onde åndsmakter bruker eller misbruker mennesker i sin kamp mot Gud og de kristne.

Guds ord legger ikke skjul på at vi har en uhyggelig motstander som sammen med forferdelige onde åndsmakter vil gjøre alt som er mulig for å forføre Guds barn. Men vi skal vite at Jesus avvæpnet de onde åndsmakter da han seiret på Golgata (Kol 2,15). Selv om Djevelen og hans åndehær er beseiret, så er ikke dommen eksekvert ennå. Derfor har de ennå en tid til å forføre og friste oss mennesker, men dommen over dem er allerede avsagt.

Men det er også forskjellige åndsmakter vi står ovenfor. Vi kan dele dem inn.

1.) Makter og myndigheter.

2.) Verdens herskere i dette mørke.

3.) Ondskapens åndehær i himmelrommet.

Her møter vi tre forskjellige områder av fiendehærer som vil nedkjempe og forstyrre oss. To av hemmeligheten til å vinne seier er å kjenne oss selv og vår egen slagkraft. Og kjenne fienden og hans slagkraft.

1.) Her møter vi menneskene “Face to Face”. Hvorfor vil ikke massemedia og alt annet skrive og forholde seg saklig og objektiv til oss troende og objektivt? Satan står bak.

2.) Det er en Ånd som bibelen beskriver som Satans Ånd, Antikrist`s Ånd, den Ånd som er virksom i vantroens barn som virker og regjerer i denne verden. Motsatsen til Guds Ånd kan vi si.

3.) Her er demonene og de falne Englene. Demoner er gjerne “små” menn på 1\2 m hvis en skulle se dem synlig for øyet. De falne Englene er over demonene igjen og kan tom formere seg leser vi i 1. Mosebok 6. De har antagelsesvis vært med på å regjere denne verden før i sammen med Lucifer. Vi leser flere plasser i skriften at demonene innfiltrert og besatte menneskene. Mens de falne Englene gikk så langt som å ha samleie med kvinner og fikk barn med dem, de hadde muligheter til å forplante seg. Men de er åndsvesener som kan være både synlig og usynlig for det blote øye!

1. Mosebok 6. 4 På den tiden, og siden også, var det kjemper på jorden. For gudesønnene levde sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid, de navngjetne.

Menneskejentene føder kjemper, de er Gudesønnene har andre genetiske betingelser som er sterkere og annerledes enn menneskene etter syndefallet.

Kong David utryddet dem som overlevde vannflommen, og i dag er de ånds personer og ikke kjøtt og blod,

2. Samuels bok 21. 18 Siden kom det til ny strid med filisterne, ved Gob. Der felte Sibbekai av Husja-ætten en mann som hette Saf og var en etterkommer av Rafa. 19 Enda en gang kom det til slag med filisterne ved Gob. Elkanan, sønn av Ja’are-Orgim fra Betlehem, felte da Goliat fra Gat, som hadde et spydskaft så tykt som en vevbom. 20 Siden kom det til slag ved Gat. Der var det en kjempestor mann som hadde seks fingrer på hver hånd og seks tær på hver fot, tjuefire fingrer og tær i alt. Han hørte også til Rafa-ætten. 21 Mannen hånte Israel. Men Jonatan, sønn av Davids bror Sjima, slo ham i hjel. 22 Disse fire hørte til Rafa-ætten i Gat. David og mennene hans felte dem.

23. 21 Han felte også en kjempestor egypter. Egypteren hadde et spyd i hånden, men Benaja gikk imot ham med en stav, rev spydet ut av hånden på egypteren og drepte ham med hans eget spyd.

Det er først ved slutten av den store trengsel at disse åndelige størrelsene vil åpenbare sitt sanne jeg for alle mennesker. Inntil da er vi deres største motstandere og de er våre vanskeligste og største motstandere. Men Jeus har beseiret dem på korset en gang for alltid. Det er godt og betryggende å vite.

Vil også ta med at Satan er veldig opptatt av dette derfor har han satt ut løgner som ikke er sanne om dette. Se her: Ifølge ZetaTalk hadde Davids oldemor blitt voldtatt eller misbrukt som sex-slave av en anunnaki-soldat, og hadde så gitt fødsel til en hybrid (Davids bestemor). Det var altså anunnaki-blod i Davids årer, og som barn hadde han av moren lært å hate gigantene. Dette er bare en gigantisk bløff!

Her fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 2. 15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

Satan og demonene hadde has på våre liv. Vi var i mørke og trivdes i mørke og var Satans eiendom. Men de ble avvæpnet og stilt frem som løgnere, anklagere og uten reel makt. Satan og demonen hadde fått herjet lenge og grundig nok. Men ikke lengre, nå var de beseiret. Seieren er fullkommen. Gud Fader er tilfredsstilt gjennom Jesu verk på Golgata. Vi har fått syndene tilgitt og Gud kan ta oss til nåde og adoptere oss inn i sin familie som hans egne barn. Og Satan og demonen har ingen reel makt lengre, de lever på lånt tid! Jesus nullstilte loven for oss TROENDE. Den gjelder ikke lengre for oss, kun nåden i Kristus Jesus.13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.Derfor oppfordrer apostelen de troende til å ta Guds fulle rustning på slik at de kan gjøre motstand på den onde dag (v. 13). Dagene er forskjellige. Noen dager ser vi tilbake med glede, andre vil vi helst glemme. Dagene som kommer vet vi ikke noe om, men erfaringsmessig vil noen være gode andre onde. Vi skal merke oss at Djevelen er strateg og finner gjerne en dag da vi føler alt er vanskelig og tungt, da kommer han med sin list og fristelser for å prøve å føre oss til fall.

Særlig onde dager for Guds folk er forfølgelsestider. I vår tid er det mange i verden som blir forfulgt for sin kristne tro, og verden opplever flere martyrer enn noen gang i historien. Forfølgelesetiden vil kulminere ved Antikrist komme og den store trengsel. Derfor er det viktig at vi tar på oss Guds fulle rustning, så vi kan bli stående.14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje,Apostelen bruker den romerske soldats rustning som bilde på den kamp vi står i. Det synes også som om han bruker den samme rekkefølge som soldaten brukte for å ta på seg denne rustning.

”Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje” (v. 14). Først nevnes beltet og brynjen. Belte skulle holde de lange klærne opp slik at en var klar både til å bevege seg og klar til kamp. Brynjen skulle dekke og beskytte de vitale organ som hjerte og lunger. Når det tales om ”sannhetens belte”, så menes det at en skal være sannferdig og oppriktig i sin ferd, både i ord og gjerning. En kristen har jo tatt i mot sannheten, Jesus, derfor må han også i sitt liv avspeile denne sannhet ved å være sannferdig og ærlig i all sin ferd. Bare da er han i stand til å gå i kampen. Men han må også bli iført ”rettferdighetens brynje”. Her må det være tale om den objektive rettferdighet, det vil si den tilregnede rettferdighet som Gud tilregner en synder som tar sin tilflukt til Jesus Kristus. Den skal være et vern mot samvittighetens og Satans anklager. Derfor er det viktig at en kristen, som er tilregnet Jesu Kristi rettferdighet, lever som rettferdig i alle livets situasjoner og forhold og likedan lever et sannferdig og ærlig liv blant alle mennesker. Sannhetens belte er å stole på sannheten og alltid la den råde i liv og lære.

Joh.e. 8. 32 Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» 36 Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Rettferdighetens brynje er at liv og lære stemmer overens. Det er når vi lever som vi preker at vi er sterke.

1. Kor. 9. 23 Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det.

    24 Vet dere ikke at de som er med i et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare én vinner seiersprisen. Løp da slik at dere vinner den! 25 En idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner, vi for å vinne en krans som aldri visner. 26 Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål, og jeg er ikke lik en bokser som slår i løse luften. 27 Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet.15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.Videre nevner apostelen fottøyet og sier: ”Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir” (v. 5). Fottøyet er viktig i kampen. Den romerske soldat hadde ombundet føttene med sandaler eller sko. Disse var ofte beslått med nagler for at han skulle få godt feste. Her sammenlignes fottøyet med fredens evangelium. Evangeliet gir fred med Gud og fred i hjerte i en god samvittighet. Denne fred er igjen en frukt av troens rettferdighet. Derfor skulle de kristne alltid være beredt til å forkynne evangeliet hvor de enn kom