lørdag 29. november 2014

No. 21: Jesu Kristi blod renser fra all synd, slik at Gud kan se i nåde til oss!

No. 21:
Jesu Kristi blod renser fra all synd, slik at Gud kan se i nåde til oss!Uten Jesu blod hadde vi mennesker vært fortapt, og alle som en blitt tilintetgjort etter dommen foran den hvite trone. Men så står det om en forskjell, og forskjellen er om en har sitt navn skrevet i Livets bok hos Lammet. Men hvordan få sitt navn skrevet i den boka, hva må til? Her gir skriften svar:

Joh. Åpenb. 7. 14 Og jeg sa til ham: Herre! du vet det. Og han sa til mig: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.

Jesus taler med Maria som ikke fikk røre ved ham, hvorfor? Han skulle dra rett opp til sin Far med sitt blod, og da var det først etter dette at noen fikk lov å komme i kontakt med ham, ikke før.
 

Etter han hadde vært innforbi sin Far, da fikk de røre ved ham, selv hans sårmerker: Joh.e. 20. 26 Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.» 27 Så sier han til Tomas: «Kom med fingeren din, se her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende!»
 

Eneste måten å bli hvit på og akseptabel innforbi Gud er gjennom og ved Jesu blod. Skriften sier; «de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod». Da er vi også verdige Gud, ikke uten blod, men gjennom blodet. Da skal selv Jesus vedkjenne seg oss, for evig og alltid.

Joh. Åpenb. 3. 5 Den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet hans for min Far og hans engler.

Hvorfor er blodet nødvendig?

11.)  For vårt blod alle som en er besmittet, bedervet og ødelagt gjennom syndefallet.
22.)  Jesu blod er motsatt, det er ubesmittet, fullkomment og like hellig som Gud selv da Gud Fader er Jesu Far og opphav.
33.)  Det er kun ved dette blodet at vi kan stå innforbi Gud, uten blodet er vi under Guds dom og vrede da han ikke kan tåle noe som ikke er i vater og balanse med seg selv!

Hva gjør blodet med oss?

11.)  Det renser oss, først og fremst vår samvittighet.
22.)  Blodet fjerner Satans ånd i våre hjerter slik at Guds ånd kommer til, de bytter plass.
33.)  Blodet gjør at vi har en stadig kontakt og samfunn med Gud.
44.)  Den dagen vi går ut av tiden eller Jesus kommer igjen, så vil alle blodstenkte sjeler bli med til himmelen, kun de.
55.)  Blodet gjør oss alle troende «like» innforbi Gud. Slik at vi som troende ikke er noen som er stor, større og størst. Men vi er alle like.

Blodets betydning innforbi Gud

11.)  Gud ser Jesus blod, og er tilfredsstilt, for evig og alltid.
22.)  Gud ser på oss mennesker som alle «store» syndere da vi alle er bærere av Adams blod i våre kropper.
33.)  Det er kun ved Jes blod at Gud akseptere, godkjenner og «liker» oss, Gud har ingen «gromgutter» eller «gromjenter». Vi er alle herlige for ham hvis Jesu blod er over og i vårt liv.

Hva Jesu blod ikke kan gjøre

11.)  Frelse de som ikke vil.
22.)  Frelse de som tror på Jesus men lever i synd som f.eks. gjengifte, homoseksualitet og andre synder.
33.)  Jesu blod frelser kun mennesker, ikke engler, falne engler, demoner eller andre skapninger. Jesus døde som et menneske, og det er kun mennesker som Jesu blod frelser.

Jesu blod har også skap balanse i hele universet, da det etter syndefallet var i ubalanse og disharmoni.

Sluttkommentar:
Blodet har også mange andre sider, og vinklinger. Men fremfor alt, det er Jesu blod – ikke noe annet – som gjør oss akseptable og verdige for Gud. Og det gjør at vi ikke bare en gang – men hele tiden har et uavbrutt samfunn og delaktighet i Gud selv.

1 Joh. b. 1. 7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.

Legg merke til ordet: «blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd».
Dette er ikke noe statisk, som er engangsopplevelse. Det er stadigvek og hele tiden. Dette blodet er også vår garantisten i evigheten for det blodet er nå oppbevart foran Faderen ved nådetroene og det vil være for alltid. Kan du skjønne vårt sikker og vidunderlig det er?

Hebr. 9. 11 Men Kristus er kommet som øversteprest for alt det gode vi nå har. Han har gått igjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si: som ikke tilhører denne skapte verden. 12 Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle og kjøpte oss fri for evig. 13 Blodet av bukker og okser og asken av en kvige gjør hellig og ren i det ytre når det blir stenket på dem som er blitt urene. 14 Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. For Kristus har i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud.

Det tabernaklet som var i GT var ikke det fullkomne tabernaklet, eller med de fullkomne prestene eller ofringene. Det var kun skygger og etterligninger etter det himmelske. Og det var kun midlertidig, men det himmelske er for evig og alltid. Det var i dette «tabernaklet» Jesus bar frem sitt eget blod. Derfor fikk ikke Maria røre ham, etter oppstandelsen for det var dette som sto igjen i selve frelsesverket, det aller viktigste. At blodet skulle bli bært innforbi Faderen.

Joh. e. 20. 16 «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk: «Rabbuni» – det betyr mester. 17 Jesus sier til henne: «Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til Far. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.»

Dette var rett etter oppstandelsen tidlig søndags morgen. Jesus hadde ikke enda vært innforbi Faderen med sitt blod – det aller viktigste som har skjedd i hele tilværelsen – at Jesus bar det blodet fremforbi Faderen. Fikk aksept, det ble godkjent og han gjennom dette blodet tilveiebragte ikke bare en frelse som i GT var for 1 år om gangen. Men denne frelse og dette blodet var så fullkomment, det er for evig og alltid. For dette livet, og det som kommer.

Er det noe større og mer betydningsfullt en Jesu blod? Nei, dette blodet er selv det ultimate, det er unikt. Det er ikke noe som kan sammenlignes til fulle med dette. Derfor var alt i GT bare skyggebilder, og hadde til hensikt å påminne at synden ikke var slettet ut.

Derfor måtte de gjenta det hvert eneste år, og etter de forordningene Gud selv hadde vist Moses. Da det var et skyggebilde for hva som var i himmelen og hva som skulle komme. Dette gjorde Jesus for oss alle etter sin død og oppstandelse, bar frem sitt eget blod, og vi lever etter Golgata.

Men dypest sett så ble ikke vår frelse tilveiebragt hverken på Golgata, eller i Getsemane hage. Men i den himmelske helligdom der Jesus bar frem sitt eget blod, og Faderen sa; «Dette er fullkomment, uskyldig, hellig og rent. Dette godtar jeg»! Vet ikke om han brukte de ordene, men det var i og med dette blodet vi alle har fått del i denne herlige og evigvarende frelse gjennom Jesus Kristus.

1 Pet. 1. 18 Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene, 19 det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte.

Ved Sin uskyldige lidelse har Jesus (fullkomment) betalt hele vår (synde)skyld, og Han har tatt bort den evige døden og forbannelsen (slik at den som tror på Jesus, ikke behøver dø på grunn av sine synder). Dette Kristi blod roper kontinuerlig, uten opphør: ”Far, far!  Nåde, nåde! Tilgi, tilgi!”. På grunn av dette Jesu blod får vi del i Guds sanne nåde, vi får motta syndenes forlatelse, (Kristi) rettferdighet og frelse.

Den gylne nådedrakt

Dette (Jesu) blod er den gyllne nådedrakt (som skjuler vår synd, slik at den ikke tilregnes oss). Når vi er ikledd denne drakt, kan vi (frimodig) stige frem for Gud. For Gud kan ikke, og Han vil heller ikke holde oss som noe annet, enn slik han holder Sin (egen) kjære Sønn; full av rettferdighet, hellighet og uskyldighet.

Kristi uskyldige blod inneholder også en slik kraft at den frelser, frikjøper, tvetter og renser oss fra alle synder og fra forbannelsen. Alle som er bestenket og tvettet (ren) i dette blod, kan trygt og frimodig stige frem for Gud, påkalle Hans hjelp, og med full forvissning og uten å tvile være sikke på at han blir bønnhørt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar