lørdag 15. november 2014

Nr. 15: Kan vi vite når Jesus kommer?Nr. 15:

Kan vi vite når Jesus kommer?

Både ja og nei!
Vi leser i Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.
Matt. 24. 36 Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.
Bilde av Jesus som menigheten skal møte i skyen før den Antikristelige trengsel på 7 år setes inn. Rett etterpå dette inngår Israel og Antikrist en pakt som vil vare i 3 ½ år. Og de siste 3 ½ vil da være Jakobs trengsel som profeten Jeremias taler om.


Her taler det om at det er kun Faderen som vet når Sønnen kommer igjen for å hente menigheten men så skal allikevel Gud åpenbare alt for sine tjenere, da spesielt Profetene.
Her kan det virke som en motsetning men ingen skal spekulere for mye i dette med tid, men alltid være beredt oppfordrer Guds ord oss til flere plasser.
Fra janchristensen.net bibelkommentarer fra Markus evangeliet.

13. 28 Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær.


Fikentreet er et bilde på Israel. Dommerne 9. 10 Da sa trærne til fikentreet: «Kom du og vær konge over oss!» Er det også et ordspill om diverse trær. Dette er noe av bibelens biled språk.


29 Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at han er nær og står for døren.


Når Israel fikk sitt land igjen som Gud har gitt dem. Etter det så skal det skje at alle andre land som ikke er frie skal oppleve det samme som Jødene. Først Jødene, så hedningene er noe som går igjen i hele Guds ord. Slik også under 1000-årsriket, først blir Jødene dømt og deretter velsignet. Slik også med alle andre hedninger og hedning nasjoner.


30 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer.


Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. Dette som her skjer vil bli komprimert og utviklingen i endetiden vil gå så fort at før en har oppfunnet en ting før neste står på døren og banker. Det som en brukte hundrede og tusener av år for å gå til neste fremskritt vil kun ta en kort tid i endetiden.


31 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.


Det står ikke dette i grunnteksten. Der står det følgende: Himmel og jord skal kunne forgå, men ikke mine ord skal kunne forgå. Det sikreste vi har er og forblir Guds ord.

2. Pet.1. 16 Det var jo ikke oppdiktede sagn vi holdt oss til da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. 17 For han fikk ære og herlighet av Gud Fader den gang røsten lød mot ham fra den høyeste herlighet: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.» 18 Vi hørte selv denne røsten lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell.

19 Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud.


32 Men den dag eller time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.


Den dagen og time kjenner ingen mennesker. Å begynne å angi Jesu åpenbarelse i skyen for å hente menigheten og de videre hendelser er kun Faderen som er den eneste som er fra evighet og som er den sanne og evige Gud. Det er kun han som vet nøyaktig tider for disse begivenheter, selv Sønnen Jesus Kristus vet ikke alt.


33 Vær på vakt og våk! For dere vet ikke når tiden er inne.


Vi må leve som om hver dag er den siste og være rede hver time og stund. Slik levde de første kristne og vi skal leve akkurat slik i dag.

2. Tim.4. 8 Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet.


34 Det er som når en mann skal reise utenlands: Før han drar hjemmefra, overlater han styre og stell til tjenerne og gir hver av dem en oppgave, og pålegger dørvokteren å våke.


Vi alle blir oppfordret til å være tro og fullføre vår tjeneste. Ut i fra det vil vi få belønning både innfor Kristi domstol og hvor mye vi vil bli betrodd å styre og regjere i sammen med Jesus under 1000-årsriket.


35 Våk da! For dere vet ikke når husets herre kommer, enten det blir om kvelden, midt på natten, ved hanegal eller om morgenen.


Vi vet ikke dagen eller timen, men tiden skal vi kjenne og forstå.

Amos 3. 7 For Herren Gud gjør ikke noe

uten at han har åpenbart sitt råd

for sine tjenere profetene.


36 Når han plutselig er der, må han ikke finne dere sovende.


Alle blir oppfordret til ikke å sove. Spesielt nå i endetiden når så mye skjer skal vi være våkne. Den moralske og læremessige utglidningen er stor, derfor vil også det være anstrengende for åndelivet å være en levende troende.
Daniel gjorde det riktige som vi alle trenger og må gjøre. Han søkte Gud og bad og bønnfalt og lovpriste Gud 3 ganger om dagen med vinduene åpne mot Jerusalem.

Vi kan ha en formening om dette, og vi kan påvirke også ved å leve helliget og rent. Men også å utbre evangeliet.
Fra janchristensen.net bibelkommentarer Markus evangeliet:
13. 10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.


Legg merke til ordlyden, her nevner Markus evangeliet. I Matt 24. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Jødene, spesielt de 144.000 som Åpenbaringsboka taler om skal i endetiden forkynne evangeliet om riket – 1000 årsriket. Men vi som troende hedninger men også Jesus troende Jøder har forkynnelsen om evangeliet og korset i sentrum. 1. Kor.1. 18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

Så står det et meget fint og sterkt ord i 2. Pet. 3. 11 Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene fortæres av ild og elementene brenne og smelte. 13 Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

Vi kan fremskynde Herrens dag og Jesu gjenkomst med å leve for Herren. Og da kan vi også sinke Herrens komme med å leve verdslig, kjødelig og for oss selv!

Ja, vi lever i de siste tider. Men ikke bare i de siste tider, men de siste av de siste dager!

Fra pinsefestens dag har vi levd i de siste dager for da sier Peter at Gud skal utgyte av sin Ånd i de siste dager, og det skjedde på Pinsefestens dag.

Skal nevne kort 11 ting eller eksempler på hva som gjør at Jesus kan komme igjen. Og 11 eksempler på ting eller eksempler på hva som gjør at Jesus ikke kan komme igjen. Jeg nevner dette da vi lever i et skjæringspunkt og det er kun Gud Fader, den enste sanne Gud som vet når Jesus kommer igjen. Det sa selv Jesus, Guds sønn, vår frelser og Herre.

Matt. 24. 36 Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.

1.) Israel har fått landet sitt igjen og er der Gud har sagt de skal være i tiden før hans gjenkomst! Selv Jerusalem, deres egen evige hovedstad er i deres egne hender.

2.) Fylden av hedninger kan være kommet inn? Rom. 11. 25 For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet - forat I ikke skal tykkes eder selv kloke - at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn.

3.) Evangeliet kan være forkynt for alle? Markus 13. 10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.

4.) Frafallet er kommet så langt, at Antikrist kan stå frem?

5.) Alle frafalne kirkesamfunn og fremmede religioner “finner” hverandre. Selv pinsevenner går i dag i sammen med både trosbevegelsen og den Katolske Kirka. Vi finner tom Adventistene på vei inn der, utenkelig for noen få år siden men en virkelighet i dag! Kunne du tenke deg dette? Neppe?

6.) De homoseksuller kommer inn og blir akseptert over alt, akkurat som Guds ord har forutsagt.

7.) Det gamle Romerriket reiser seg igjen, nå gjennom EU. Brikkene faller på plass og Nord Afrika blir fri som også skal være med her.

8.) Guds Ånd utgytes over alle, veldige vekkelser mange steder i dag, spesielt i den 3. verden.

9.) Gjennom massemedia, radio, TV, internett etc. er alle folkeslag direkte og indirekte nådd i dag!

10.) Alle profetiene er oppfylt omtrent. Tom at når Israel fikk landet sitt tilbake så ble de resterende landene som var under diktaturet og fremmede åk frie!

11.) Det vil vær en periode mellom Jesu henting av bruden og før den siste årsuka innledes og trer i kraft. Da kan mye falle på plass, som ikke er på plass i dag!

Hva som taler for at Jesus ikke kan komme igjen? Ønsker å nevne 11 punkter slik at du har noe å “tygge” på.

1.) Israel skal være et land uten murer når Gog med sine allierte angriper Israel ved innledningen til den store trengsel, noe det ikke er i dag pga muren mot Palestiner\Araberne. Esekiel 38. 8 Når lang tid er gått, skal du kalles til tjeneste. Og når årene er omme, skal du komme til et land som er bygd opp igjen etter krig og herjing, og hvor folket er ført sammen fra mange folkeslag til Israels fjell, som lenge lå øde. De ble hentet hjem fra folkene, og nå bor de alle trygt.
10 Så sier Herren Gud: Den dagen skal tanker stige opp i ditt sinn; du skal legge onde planer 11 og si: «Jeg vil dra opp mot et land med åpne byer, gå mot fredelige folk som bor trygt. De bor alle på steder som er uten murer og verken har bommer eller porter.
De bor ikke trygt i dag med en veldig mur rundt seg, den må fjernes på en eller annen måte.

2.) Det vil ikke være en periode mellom Jesu henting av bruden og før den siste årsuka innledes.

3.) Evangeliet er ikke forkynt for alle og fylden av hedninger er ikke kommet inn, det må skje før Jesus kommer igjen.

4.) Menigheten skal innta samme plass og ha samme forkynnelse som de første kristne. Herligheten skal være like herlig i den siste som den første menighet\tempel.
Sak. 4. 7 Hvem er vel du, du mektige fjell? Foran Serubabel skal du bli til en slette. Han skal føre toppsteinen fram, mens jubelropene lyder: «Nåde, nåde være med den!»

5.) Det er ingen menighet som forkynner hele Guds råd til frelse. Det indikerer at menigheten ikke er rede for himmelen. Ap.gj. 20. 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

6.) Det skal bli som i Lots dager sa Jesus, Det som preget Sodoma og Gomarra var deres løsslupne moral. Men de var enda lengre borte der en vi er i dag. Der kunne de også drive hor og voldta uten å bli straffet for det, så langt er vi ikke kommet enda. Homoseksuelle voldtok heteroseksuelle uten å bli straffet. De gikk i sannhet etter fremmed kjød.

7.) Lovløsheten er ikke kommet sal langt enda som vi kan se bibelen taler om skal være før Jesus henter menigheten til det Nye Jerusalem og Antikrist står frem.

8.) Det er enda land som ikke er frie og selvstendige, det kan være noe står igjen?

9.) Vi kan ha misforstått bibelens profetier eller deler av dem?

10.) Skal jeg si hva jeg tror, men jeg kan ta feil da jeg er et menneske. Så ligger Jesu gjenkomst en del tiår foran oss, men det vil skje i dette århundre vi nå er inne i. Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene

11.) Verden skal være rede for å ta imot Antikrist.
De frafalne kirker og alle religioner skal være rede for å ta imot den Falske Profet.
Menigheten – de sanne troende – skal være rede for å ta imot Jesus når han kommer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar