fredag 14. november 2014

Nr. 14: Hva er likhetene og ulikhetene ved den gamle og den nye pakt? Hvor er skille mellom den nye og den gamle pakt?

Nr. 14:


Hva er likhetene og ulikhetene ved den gamle og den nye pakt?
Hvor er skille mellom den nye og den gamle pakt?


Bilde av Moses som egentlig er den «største» representanten for den gamle pakt da han kom med loven. Men Jesus kom med nåden og sannheten.


John

Svar:
John vi har egentlig 3 sett av regler, lover og forordninger vi må forholde oss til.
1.) Loven gitt ved Gud til Moses og det Israelske folket på Sinai berg men som også innbefatter hele GT.
2.) Norske lover som gjelder for alle som bor og er i Norge.
3.) Den nye pakt opprettet av Jesus når han gav sitt liv og blod!
1.) Moseloven var ifølge Bibelen den loven som ble gitt til Moses på Sinaifjellet etter at israelittene hadde forlatt Egypt. Moseloven var grunnlaget for israelittenes religiøse liv. Den dag i dag spiller Moseloven en rolle innen Jødedommen som bruker betegnelsen tora på de 5 Mosebøkene.

Den sentrale delen av Moseloven er De ti bud. I alt består loven av 613 bestemmelser og inneholder bestemmelser om ofre og religiøse seremonier, om rituell renhet og spiseforskrifter, og også om overtredelser og straff. Viktige bestemmelse gikk ut på at man skulle holde sabbaten og omskjærelsen.
2.) Kongeriget Norges Grunnlov, given i Riksforsamlingen pai Eidsvold den 17de mai 1814, som alle i Norge må forholde seg til som borgere av landet.
3.) Den nye pakt med Jesus er navngitt som en ”evig pakt” (Hebr.13:20). Et annet navn for denne uhyre viktige pakt er ”Den Nye Pakt” (Luk.22:20).

Når Bibelen kaller en pakt for ny, må det nødvendigvis foreligge en gammel. Den gamle pakt er en fellesbetegnelse for Moseloven og dens forskrifter (2. Kor.3:14). Bibelen sier i Heb 8:13 at ”Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet. Men det som blir foreldet og gammelt, er nær ved å bli borte”.

Da Gud sendte sin sønn Jesus, oppfylte han hele Torah (Matt.5:17, Joh.19:30) og satt dermed punktum for hele den lov som ble gitt ved Moses (Rom.10:4). Dermed ble grunnlaget lagt for å innstifte en ny og bedre pakt. En pakt lovfestet på bedre løfter (Hebr.8:6). En slik evig pakt ville sluttføre Guds evige hensikt med både menneskene og skaperverket. Den nye pakt skulle blant annet ta bort synd, legge Guds moral ned i hjertene slik at folket vandret i kjærlighet, la alle bli kjent med Gud som Far og å kjøpe fri hele skaperverket fra Satans makt (Jer.31:31-34). Den gamle pakt gjaldt bare jødene (1. Kor.9:20-21), mens den nye pakt skulle gjelde alle de som valgte å tro på Jesus (Lukas 22:20, 1.Joh.2:1-2, Rom.3:25-26, Galaterne 3:17-29). Jesus kom derfor som mellommann for en ny og bedre pakt.
Nå skal vi konsentrere oss om likheten og ulikheten ved den gamle og den nye pakt, jeg lister opp en del her:
Loven viser oss Guds vilje men den krever uten å gi. Loven er det ikke noe feil med men menneske. Og har du bryt et av budene har en brutt alle. Håpløs for menneskene til både å leve og bli frelst for oss mennesker. Lovens egentlige hensikt er å vise at vi er syndere og håpløst fortapt. Loven er ikke opphevet men allikevel fjernet for oss kristne da vi er døde fra loven ved Jesu død og vi sto opp med Jesus for å leve for Gud.
Den nye pakt slår ikke hånden av oss når vi synder og feiler. Men gir oss tilgivelse og gjenopprettelse hele tiden. Den dyktiggjøre og istandsetter oss.
Fra janchristensen.net bibelkommentarer:
Titus 2. 11 For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker.

Her kommer bibelens store hovedsannhet, midt inni hvordan Paulus lærer Titus.
Tenk, Gud har ikke glemt oss. Vi er alle inkludert i Guds frelse og det er ingen som er utelatt. Om en er hvit, gul, rød, svart eller mulatt så elsker Gud oss akkurat like mye og frelsen er akkurat like rik og nødvendig for alle.
12 Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er,
Hva frelser oss? Hva bevarer oss som troende? Hvordan få kristenlivet til å gå på skinner? Skal vi følge loven eller anstrenge oss til det ytterste?
Svaret er det samme på alt, det er nåden som frelser oss, får oss til å leve som sanne troende og en dag skal den ta oss hjem.
Vi evner kun å leve som Gud vil gjennom Jesu Kristi nåde.
Den får oss til å leve; i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er.
13 mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.
Paulus ventet på Jesus og han forventet å møte ham og bli han lik. Det løftet er nær forestående og vi venter også på Jesus skal ta oss hjem og frelse oss fra den Antikristelige vreden.

Etter ca. 7 år med Antikristelig trengsel skal Jesus komme til syne i herligheten med alle de hellige.
14 For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger.
Vi som troende er den første frukt av den kommende skapning. Vi er annerledes og vi skal allerede nå leve og være av den type skapning som skal komme.

Vi skal allerede nå med iver gjøre gode gjerninger da det gode skal seire til slutt.
Mørke skal vike for lyset, hat for kjærlighet og Satan for Gud.
15 Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du tilskynde og vise til rette. La ingen se ned på deg!
Ved vår livsførsel og ved vår troverdige forkynnelse vil ingen se ned på oss men opp på oss. Vi skal ikke vise verdens barn til rette først og fremst, men andre troende som ikke følger Guds ord i liv og lære!
Loven er ikke fjernet men vi er døde fra den og derfor skal vi ikke følge noen av budene som lovbud. Alle budene av de 10 budene kommer som formaninger i NT bortsett fra sabbatsbudet.
Det er noe som er forskjell på Loven og den nye pakts forskrifter og bud.
Det vesentlige i Loven var at vi skulle tekkes Gud gjennom å leve etter de ti bud.
Det vesentlige i den nye pakt er at Gud har tilfredsstill Gud gjennom å bli et synd og sonoffer for alle mennesker.
Under loven kunne en skille og gifte seg men i den nye pakt så er en ikke fri til å gifte seg på nytt uten den andre part har gjentatte ganger drevet hor og ikke ønsker å fortsette ekteskapet. Eller at en er blitt gift som ikke troende og når en av partene blir en kristen og den andre ikke troende ikke ønsker å fortsette ekteskapet så er den troende fri til å gifte seg på nytt, og selvfølgelig hvis den andre dør.
Loven krevde tiende og hellige gaver men i NT gir en av hjerte og det er ikke et påbud men et tilbud å gi tienden!
Loven er egentlige hele GT.
Den nye pakt og dens forkynnelse er dypest sett hele NT.
Det var en overgang fra den nye og den gamle pakt der Døperen Johannes var GT`s siste Profet og Jesus var den nye pakt`s første og største Profet!
Ønsker å avslutte med et avsnitt i fra janchristensen.net bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 1. Loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingene selv slik de virkelig er. År etter år bæres det fram offer som stadig er de samme, men med disse er loven ikke i stand til å gjøre dem som ofrer, fullkomne.
Loven var god, men midlertidig. Vi må aldri se ned på loven for den uttrykker Guds vilje. Men den krever lydighet og forteller kun sannheten, som vi mennesker ikke i oss selv er i stand til å gjøre.
Rom. 7. 12 Så er da loven hellig, og budet er hellig, rett og godt.
Fordi at Gud Fader aldri var 100 % fornøyd krevdes det ustanselig med offer da loven sier at den som synder skal dø.
2 Ellers hadde de vel holdt opp med å ofre? For hvis de som deltar i gudstjenesten, var blitt renset én gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd.
Men det var ikke bare Gud Fader som ikke var tilfredsstilt, men de som levde under loven likeså. Selv Ypperstepresten som gikk inn i det aller helligste en gang om året kunne ikke være 100 % sikker om han kom ut igjen levende, derfor bandt man en snor rundt foten for å kunne trekke han ut, i tilfelle han døde under Guds dom.
3 Men ofrene er hvert år en påminning om synd.
Men allikevel så har dette sine positive sider. Det forteller at menneske er syndere som trenger frelse. At vi er klar over våre behov er første skritt i riktige retning.
4 For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder.
Så kommer dette som er innlysende: blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Hadde de det kunnet så hadde synden blitt fjernet da loven var i funksjon i ca. 1400 år og det ble ofret millioner og til sammen milliarder med dyr, spesielt under høytidene i Israel.
5 Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden:
Slaktoffer og gave ville du ikke ha,
men et legeme gjorde du i stand til meg;
Vi leser at han måtte også bli som en av oss for å kunne frelse og forløse oss.
Joh. e. 1. 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.
6 brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om.
Det var aldri Faderens fullkomne vilje at dyr skulle dø for at noen mennesker skulle gå fri. Men for at han skulle kunne miskunne og vise nåde til Israels barn så virket det en midlertidig og delvis syndsforlatelse. Men det var først når Sønnen Jesus Kristus at liv og uforgjengelighet ble brakt frem i lyset og vi menneskebarn kunne fult ut ta del i frelsen og en fullkommen syndenes forlatelse.
7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg
for å gjøre din vilje, Gud.
I bokrullen er det skrevet om meg.
Jesus gjorde Guds vilje til punkt og prikke. Men han hadde også de nødvendige forutsetninger for å kunne gjøre det helt og fullt. Det var alt for ham.
Joh. e. 4. 34 Men Jesus sa til dem: «Min mat er å gjøre det han vil som har sendt meg, og fullføre hans verk.
8 Først sier han: «Slaktoffer og gaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og brydde du deg ikke om,» enda det er slike offer som bæres fram etter loven.
Hadde loven brakt fullendelse, evig salighet og frelse hadde loven vært god nok og slaktoffer, gaver, brennoffer og syndoffer vært i stand til å frelse. Hadde det ikke vært noen mening med at Herren Jesus kom.
9 Deretter sier han: «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.» Han opphever altså det som først er nevnt, for å la det andre gjelde.
Ved Jesu inntreden i verden skjer det et bytte. Alt det loven står for blir byttet ut med nåden og livet i Kristus Jesus. I Galaterbrevet det fjerde kapitel sier Paulus så sterkt når han skriver. At han sammenligner loven med trellkvinnen og hva skulle en gjøre med henne? Gal. 4. 30 Men hva sier Skriften? Jag ut trellkvinnen og sønnen hennes! For trellkvinnens sønn skal ikke dele arven med den frie kvinnens sønn. 31 Altså, brødre, er vi ikke barn av trellkvinnen, men av den frie kvinnen.
10 I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle.
Dette skriftstedet her er veldig kraftfullt. Loven står ved lag for den selvrettferdige og det ugudelige menneske. Men vi dør bort fra alt og Jesus både frelser og helliger oss helt igjennom. Da erfarer vi hva Paulus skriver i Gal. 2. 20 Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg.
11 Alle andre prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offer, som likevel aldri kan ta bort synder.
Dette som Jesus hadde tilveiebrakt var mange i menigheten i Jerusalem i ferd med å miste synet av. Husk at Gudstjeneste forordningene var intakt i Jerusalem og det hadde en tiltreknings kraft for kjødet og det gamle menneske selv om det ikke lengre hadde verdi og mening lengre!
12 Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid.
Tenk i kontrast til Ypperste presten og hele det gamle offersystem som aldri kom i mål. Jesus har kommet i mål og han har vunnet for alle. Det eneste vi kan og skal er å tro og takke. Det er nok for Gud da han ikke regner med oss men med sin elskede Sønn Jesus.
13 Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter.
Nå blir vi løftet inn i at Jesu seier inkluderer alle ting i livet. Men også fremtiden til verden er i hans hånd. Det er ingenting som ikke er inkludert i hans frelse og forløsning for oss mennesker og resten av Guds skapning.
Daniel 2. 44 Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet. 45 Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig.»
14 For med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne.
Jesus døde ikke bare for synden men også synderen. Velsignelsen ved å lyde Gud som hele GT er fylt opp av bl.a. 5. Mosebok 28 blir den NT kristne fylt ut til del både i dette livet og det kommende. Det ultimate livet er livet i Kristus som begynner fra den dagen en tar imot Jesus og blir forsterket når en blir døpt i Ånden og som skal vare i evigheters evighet, uendelig!
15 Også Den Hellige Ånd vitner for oss om dette. For først sier Herren:
Selv Gud og Kristus vitnet for oss om dette i GT gjennom sine profeter om hva som ville og skulle komme. Det som skjedde både gjennom Jesus og de første kristne var alt profetert på forhånd og løftene og mulighetene er også for oss i dag.
16 Slik er den pakten jeg vil slutte
med dem i de dager som kommer.

Og deretter sier han:
Jeg vil gi mine lovbud i deres hjerter
og skrive dem i deres sinn.
I og med det ble opprettet en ny og bedre pakt skal vi ikke holde så mye som en tøddel av den gamle pakt og loven som dypest sett er de fem Mosebøkene.
17 Og deres synder og all deres urett
vil jeg ikke minnes mer.
I den nye pakt flytter Gud selv inn med sin Ånd og herlighet. Han legger mer og mer av seg selv inn i oss slik at Kristus i all sin herlighet og fylde lever, trives og bor i våre liv.
18 Men der det er tilgivelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd.
Når Jesus har fjernet synden vil det være nonsens og et hån imot ham på noen som helst måte å gå tilbake til Jødedommen og Loven. Ikke på et eneste punkt!
19 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen.
Vi synger i en sang: Her trives min sjel så usigelig vel. Når vi har fått slike forretter som den gamle pakt aldri var i nærheten av å ha for alle troende. I den gamle pakt fikk kun noen få troende del i den Hellige Ånd. Men nå har alle troende den iboende Kristus og hans Ånd. Og vi alle har frimodighet å komme innforbi den levende Gud med absolutt alt i Jesu blod og Jesu Navn.
20 Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme.
Jesus var den første som gikk inn og siden da har adgangen vært åpen for alle troende. Gud gjør ikke forskjell på noen og han er uendelig raus mot alle sine barn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar