fredag 31. juli 2015

Nr. 71: Gud bestemte ingen til fortapelsen, du velger selv å komme ditt ved å unngå å ta imot frelsen i Kristus Jesus!Nr. 71:
Gud bestemte ingen til fortapelsen, du velger selv å komme ditt ved å unngå å ta imot frelsen i Kristus Jesus!

Bilde av Berit og Jan Kåre Christensen som er redaktører og ansvarlige for undervisningsbloggen her

 

Visste du at det ut ifra Skriften kan fremmes et solid bibelsk argument mot ideen om helvete? Mange ikke-kristne har forkastet ideen om helvete, men det kommer kanskje som en overraskelse at et voksende antall bibel-troende kristne også forkaster ideen, ikke på tross av Skriften, men på grunn av den. Dette korte studiet er kun ment å skulle stille noen spørsmål og tilveiebringe korte svar. For videre studie vennligst følg lenkene ved slutten av denne artikkelen.

Et åpent og fordomsfritt studie av Bibelen, inklusive mange nøkkelord fra gresk og hebraisk, samt kirkehistorie vil avdekke en del overraskende ting.
Visste du for eksempel at….

”Helvete” er ikke en Gammeltestamentlig Doktrine:
         
Populær myte: Helvete er en etablert Bibelsk doktrine som er gjennomgående i Bibelen fra begynnelse til slutt. Dette er ikke sant! To tredjedeler av Bibelen (Det Gamle Testamentet) nevner ikke helvete i det hele tatt. (”Sheol”, det gammeltestamentlige ordet som noen ganger oversettes med helvete, betyr pr. definisjon kun ”grav”, og det er hvor alle i GT endte opp når de døde – god eller ond, jøde eller hedning.) Av den grunn finner du ikke helveteskonseptet i GT.

Tenk deg om…
Hvis helvete er virkelig, hvorfor gav ikke Gud tydelig advarsel mot å havne der i selve starten av Bibelen? Gud sa at straffen for å spise av treet med kunnskapen om godt og ondt var død—ikke ”evig liv” i ild og svovel.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor ble ikke Kain advart om dette, eller Sodoma og Gomorra, eller noen av de som begikk de tidligste nedskrevne synder.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor advarte ikke Moses om denne skjebnen i De Ti Bud eller Moseloven som består av over 600 lover, påbud og advarsler? Loven redegjorde simpelthen for velsignelser og forbannelser i dette livet.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor er dets røtter i hedensk religionspraksis i stedet for Bibelen? Mange av de nasjonene som omringet Israel i GT trodde på Helvetes-lignende straff i livet etter døden fordi de tjente blodtørstige og onde guder, mens Israel simpelthen lærte graven (sheol) og et håp om oppstandelse fra de døde. Hvis helvete er virkelig, hvorfor ble åpenbaring om dette først gitt til hedningenasjoner, og ikke Guds eget paktsfolk? Forventet Gud at Israel skulle lære om livet etter døden fra hedenske ikke-jøder? Hvis det er tilfellet, hvorfor advarte Han gjentatte ganger mot å ta etter dem og lære deres veier?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor fortalte Gud jødene at å brenne sine barn levende til den falske guden Molok, (i Gehenna-dalen) var så avskyelig i Hans øyne. Gud sa at noe slikt ”aldri har vært i mine tanker” (Jer. 32:35). Hvordan kunne Gud si noe slikt til Israel hvis Han planlegger å brenne størsteparten av Sitt eget skaperverk levende i et åndelig og evigvarende Gehenna som Han selv har skapt?

**FAKTA: King James – bibelen oversetter feilaktig ordet ”Sheol” til helvete totalt 31 ganger i GT, og legger på den måten grunnlaget for denne doktrinen i NT så vel som i størsteparten av bibeloversettelsene som etterfulgte KJV. Likevel har de fleste nye oversettelsene helt fjernet helvete fra GT slik som ærlig og bedre (bibel)studie krever. Den jødiske versjonen av GT (Tanakh) innehar ikke helvetes-konseptet i det hele tatt. Viktigheten av dette faktum kan ikke overses. Hvis en doktrine ikke forekommer i såkornsform i Loven, Profetene eller Salmene, kan den ikke med rette undervises som en tungtveiende bibelsk doktrine, hvis den kan undervises som bibelsk i det hele tatt.

Helvete er ikke en Nytestamentlig Doktrine:
Populær myte: Jesus snakket mer om helvete enn Han gjorde om Himmelen. Dette er ikke sant! Jesus advarte jødene mange ganger om nær foreståendeødeleggelse, både nasjonalt og individuelt. Han benyttet seg av flere forskjellige begreper for å omtale straff/ødeleggelse, noen av disse ble av bibeloversettere feilaktig oversatt til det samme ordet, helvete. Vi fornekter absolutt ikke at Gud kommer til å dømme hele verden, og vi ønsker heller ikke å ta lett på Hans dommer. Vi utfordrer troen om at Hans dom over synd og vantro er evig pine/helvete og uendelig separasjon fra Gud. Jesus brukte så klart mye av Sin tjeneste på å advare mennesker om å omvende seg eller høste konsekvensene (av sin synd), særlig ”Gehenna,” men kan det være at vi leser mer inn i Hans advarsler enn Han opprinnelig hadde som hensikt?

Tenk deg om…
Hvis helvete er virkelig, hvorfor var mesteparten av advarslene med hentydning til straff/Gehenna rettet mot Israel, særlig mot Herrens egne disipler så vel som Fariseerne? Den første store ansamling av referanser til Gehenna finner vi i Bergprekenen (Matt 5:22, 29, 30), Jesus sin fantastiske preken til Sine disipler hvor Han advarte at man stod i fare for Gehenna for noe slikt som å kalle noen for en idiot. Dette er et langt stykke unna vår moderne evangeliske tolkning som sier at å ikke ”akseptere Jesus som din frelser” er det som sender noen til helvete. Er det mulig at vi misforstår den symbolikken Jesus opprinnelig hadde som hensikt å formidle?

Hvis helvete er virkelig, tar vi ikke vers ut av sin sammenheng når vi advarer ikke-jødiske syndere, som ikke er en del av den Mosaiske pakten Gud gjorde med nasjonen Israel, om konsekvenser for synd som ikke har noe å gjøre med dem fordi de ikke er under den pakten?

Siden helvetes-konseptet ikke eksisterer i GT, hvordan kunne Jesus og Hans disipler undervise at frelse var å bli reddet fra et sted som ikke en gang fantes i deres Skrifter. Og hvis Han introduserte temaet for første gang, hvorfor gjorde Han det så nonchalant, som om tilhørerne Hans allerede forstod hva Han snakket om?

Hvis Helvete er virkelig, siden norske bibeloversettelser bruker ordet Helvete for det greske ordet Gehenna i NT, hvorfor ble ikke dette samme stedet (Gehenna) oversatt til Helvete de mange stedene hvor det forekommer i den hebraiske formen ”ga ben Hinnom” i GT?

Hvis jødene ikke forstod ”Gehenna” som et symbol på evigvarende tortur, men heller som et sted for skam, skitt og skjending (hvor Israel deltok i de verste former for avgudsdyrkelse), hvorfor tillegger moderne teologi mer til ordet enn den opprinnelige betydningen gjorde? Undervisningen om Gehenna har utviklet seg i jødisk lære til å inkludere straff i etter-livet, men selv for jødene betyr Gehenna helt til denne dag fortsatt ikke ”endeløs” straff.

Hvis helvete er virkelig, hvordan kunne apostelen Paulus (som var spesielt utnevntav Gud til å forkynne Evangeliet til nasjonene) si at han hadde erklært hele Guds råd (Apg 20:27), når han faktisk aldri advarte om ”helvete” i noen av sine brev? Hvis helvete er virkelig, ville ikke Paulus, av alle mennesker, advare om dette gjentatte ganger?

Hvis helvete er virkelig så har synd og død ved Adam hatt en mye større effekt på verden enn det gjenoppståtte liv ved Kristus. Likevel erklærte Paulus i Romerbrevet 5 at Kristi seier er langt større enn Adams overtredelse. Lytt til Paulus tillit til Kristi verk! Hvis Paulus trodde på evig helvete for størsteparten av menneskene, hvordan kunne han skrive følgende vers?

”Altså: Som ett menneskes (Adams) fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes (Kristus) rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. (Romerbrevet 5:18-19)

”Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.” (1. Kor 15:21-22)

”Dette er et troverdig ord og vel verd å ta imot, det er derfor vi strir og kjemper. For vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er frelser for alle mennesker, særlig for de troende.” (1. Tim 4:9-10) [Bibelselskapet 1978/NT05]

”Det er et troverdig ord og fullt verd å motta. For derfor arbeider vi og lider hån, fordi vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, mest deres som tror.” (1. Tim 4:9-10) [Bibelselskapet 1930]

(Versene over er bare noen få eksempler på de mange versene hvor Paulus skriver om en kommende fremtredende Kristus som langt overgår det tradisjonelle kristne syn. Denne artikkelen er full av mange flere NT-referanser av Paulus som viser hans syn på Kristus den triumferende, ubegrensede, allmektige, uovervinnelige og seirende.)

Hvis helvete er virkelig, hvordan har det seg at den eneste gangen Paulus i det hele tatt nevner ”helvete” i noen av sine brev, så er det for å erklære Kristi seier over det? (1. Kor 15:55).  Den første ”Død” i dette verset er [gk.] thanatos som konkret betyr ”død” fysisk eller metaforisk, mens den andre ”Død” i dette samme verset er [gk.] Hades som konkret betyr ”det usette,” mv. ”graven.” Interessant å merke seg at akkurat her har KJV-oversetterne oversatt ”hades” med ”grav” selv om Strongs Bibelordbok forteller oss at hades betyr helvete. Andre steder brukes helvete for ”hades.”

Hvis helvete er virkelig, hvorfor nevnes det ikke en eneste gang i noen av de evangelistiske prekenene i ’Apostlenes Gjerninger’, som ble nedtegnet av de tidlige apostlene?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor sier noen av de beste bibellærde og bibelundervisere at det ikke finnes i de greske eller hebraiske manuskriptene? (William Barclay, John A.T. Robinson, Lightfoot, Westcott, F.W. Farrar, Marvin Vincent etc.)

Hvis helvete er virkelig, hvorfor kommer selve ordet fra det teutoniske ordet ”Hele,” som er navnet på gudinnen i underverdenen ”Helvete” funnet i nordeuropeisk mytologi?

Teutonerne ble av greske og romerske forfattere omtalt som et germansk stammefolk. Beskrivelsen av dette eldgamle mytologiske stedet bærer i dag veldig få likheter til det moderne kristne synet på Helvete. Slå opp i et hvilket som helst leksikon eller ordbok for opprinnelsen av ordet.

**FAKTA: De apokryfiske bøkene fra den intertestamentale perioden hadde en enorm innvirkning på jødene på Jesu tid. Det er fra disse bøkene, særlig Enoks bok, at mange av de jødiske mytene og fablene vedrørende helvete, himmelen, demoner og engler og mange andre fabler først ble en del av jødedommen og videre der ifra ble en del av kristendommen. Mytene og fablene fra disse bøkene kom fra hedenske innflytelser, nemlig Zoroastrianisme, under og etter Israels fangenskap i Babylon. Faktisk ligner Zoroastrianisme på mange måte mer på moderne kristendom enn oldtidens jødedom gjør!

Hvis helvete er virkelig, hvorfor advarte Paulus Timoteus gjentatte ganger om å styre unna jødiske myter og fabler som var med på å inspirere mange i den tidlige kirken? I stedet for å bekrefte slike doktriner, erklærer Paulus disse å være profane fabler (1. Tim 1, Tit 1:14).

Helvete Motsier Messias Gjerning:
Populær myte: Jesus kom for å redde synderen fra hans potensielle bestemmelsessted som er uendelig helvete. Ikke helt riktig! Helvete var aldri et sted som jødene håpte å bli reddet fra, siden de ikke en gang trodde på det! Men, de trengte å bli reddet fra syndene sine og konsekvensene av dem, nemlig død. Jesus kom som Den Salvede for å oppfylle all Guds plan for jorden – at gjennom Ham kunne komme frelse, utfrielse fra synd, fred, Guds Kongedømme og alt det Gud hadde lovet i Det Gamle Testamentets Skrifter. Det er mye som kan sies her, men for korthets skyld begrenser vi oss til noen få nøkkelvers. Vær vennlig å ta deg tid til å slå opp de versene det blir referert til.

Tenk deg om…
Hvis helvete er virkelig, hvorfor lover Salme 22 (en av de mest profetiske avsnittene i Skriften vedrørende Messias) at pga korset skal ”alle jordens ender komme det i hu og vende om til Herren, og alle folkenes slekter skal tilbe for ditt åsyn. For riket hører Herren til, og han hersker over folkene. Alle jordens rikmenn skal ete og tilbe; for hans åsyn skal alle de bøye seg som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i live.” (Salme 22:28-30)

Hvis helvete er virkelig, vil det si at Jesus mislyktes i sitt oppdrag? Han sa: ”for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.” (Joh 12:47)

Hvis helvete er virkelig, og de fleste ender opp der, løy Jesus da Han sa at hvis Han ble løftet opp fra jorden (korsfestet) skulle Han dra (”trekke” er det originale greske ordet her; ”helkyo”) alle til seg? (Joh 12:32)

Hvis helvete er virkelig og evigvarende, hvordan kan Skriftene da snakke om å samle alt i Kristus? (Ef 1:10)

Hvis helvete er virkelig, hvordan kan alt bli underlagt Kristus? (1. Kor 15:28, Fil 3:21, Heb 2:8)

Hvis helvete er virkelig og evigvarende, hvordan kan det være seg at Skriftene lover at hvert kne vil bøye seg og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre? (Jes 45:23, Rom 14:11, Fil 2:10)

Hvis helvete er virkelig og Gud sendte Jesus for å redde folk fra det, kan vi virkelig si at ved Ham [Jesus] har Herrens vilje fremgang, siden ifølge tradisjonell teologi blir kun et fåtall noen gang frelst? (Jes 53:10 og 55:11)

Hvis helvete er virkelig, og djevelen er den som narrer folk inn i å ende opp der, er ikke han da til syvende og sist vinneren i krigen om sjeler? For ihht til tradisjonell tolkning av Bibelen kommer flere mennesker til å ende opp i helvete enn i himmelen? Hvis det er tilfellet, hvordan kan vi da kalle Satan den beseirede fiende og Kristus for seierherre?

Hvis helvete er virkelig og mesteparten av menneskeheten kommer til å forbli i en evigvarende døds-lignende tilstand av pine uten noen sjanse til å omvendes eller unnslippe, hvordan kan vi forstå og fryde oss i det faktum at Jesus gjorde ende på døden og han som har dødens makt (Satan)? (Heb 2:14-15, 1. Joh 3:8, Hos 13:14, 1. Kor 15:55, 1. Kor 15:25 etc.)

Hvis helvete er evigvarende hvordan kan herreveldet blir stort og freden være uten ende?        (Jes 9:7)

**FAKTA: Ordet ”frelst” har utviklet seg innen kristendommen til å bety noe annerledes enn det gjorde for de opprinnelige leserne og hørerne av Skriften. De greske ordene ”sôzo” og ”sôteria” omfavner den brede betydningen av å bli reddet, utfridd, helbredet og frelst fra fare. Disse ordene ble anvendt på en rekke forskjellige måter gjennom Det Nye Testamentet. Det er mye mer til frelsen ved Jesus Kristus enn de fleste kristne vet. Beklageligvis er mye av kirken berøvet for fylden av deres frelse ved at man har omfavnet et begrenset og fremtidsrettet syn på hva den egentlig innebærer—(m.a.o. ”komme til himmelen når man dør”).

Populær myte: ”Evighet” er et tema som går igjen gjennom hele Bibelen, inkludert evigvarende straff. Ikke akkurat helt riktig! Det er ingen som fornekter at Det Nye Testamentet er full av advarsler om dom, og at ordene ”evig” og ”evigvarende” dukker opp ofte i de fleste oversettelser. Et nøye studie av ordene som er oversatt til å bety evig eller evigvarende vil imidlertid bevise at de har blitt feiloversatt. Spørsmålet er ikke om Gud kommer til å straffe synd og opprør eller ikke, men heller hvordan Han gjør det, og for hvilken hensikt og hvor lenge korreksjonen varer.

Tenk deg om…
Hvis helvete er for evig, hvorfor er det hebraiske ordet Olam (som er blitt oversatt til å bety ”evigvarende/evig”) blitt brukt i så mange vers hvor det helt klart ikke betyr evigvarende? Noen eksempler: ”Evig/evigvarende” er brukt om Arons presteskap; Moselovene; fjell og daler; om dørene til det jødiske tempelet; og om hvor lenge bebreidelse og skam skulle være over jødene. Ordet evig/evigvarende er brukt om varigheten til et menneskes jordiske tilværelse; om tiden et barn skulle tilbringe i tempelet; om fortsettelsen av Gehazis spedalskhet; om varigheten av en konges liv; om tiden en tjener skulle forbli hos sin mester; om varigheten til det jødiske tempelet; om tiden David skulle være konge over Israel; om Salomons trone; om steinene som ble satt opp ved Jordan; og om tiden Jona var i fiskens buk. Det burde være innlysende fra sammenhengen at olam kun henviste til en ubestemt periode tid – ikke for evig!

Aion og relaterte ord (aionian og aionios) er de greske motstykkene til olam. Aion betyr ordrett ”tidsalder,” og det er fra dette ordet man får det tilsvarende engelske ordet ”eon.” Aion/age/eon er rett og slett en periode med tid. ”Aionian og aionios” er ord som henviser til tidsaldrene (flertall) eller omhandle, angå, være en del av eller høre til tidsaldrene. Så lenge tid blir målt kan ikke dette omhandle evighet, som er en dimensjon/tilstand atskilt fra tid. Hvis helvete er for evig, hvorfor beskrives det med ord som omhandler tidsaldrene?
Hvis det greske ordet aion og dets avledninger betyr evig slik som noen bibellærere forlanger, hvorfor har det seg slik at datidens greske bruk av ordet, på den tiden Det Nye Testamentet ble skrevet, ikke bar med seg ideen om uendelig evighet? (Verk av Plato, Aristoteles, Homer, Hippokrates og mange andre bruker disse ordene i en begrenset betydning, ikke evig).

Hvis helvete er evig, hvordan forklarer vi at aion/olam ikke betød evig/uendelig for de som opprinnelig hørte og skrev Skriftene?

**FAKTA: Noen vil argumentere med at hvis aionian og beslektede ord ikke betyr evig, så kan ikke Gud være evig fordi dette er ord som også beskriver Ham. Til dette sier vi at bare fordi Gud er beskrevet som tidsaldrenes Gud, så betyr ikke det at Han ikke er den Gud som overgår tidsaldrene. På samme måte; bare fordi Han er kalt Israels Gud, så betyr ikke det at Han ikke er alle andre nasjoners Gud. Videre så er andre greske ord brukt for å henvise til Guds uendelige kraft og liv. De er aptharsia/apthartos, som betyr uforgjengelighet og udødelighet; amarantinos/amarantos som betyr uvisnelig/ikke-visnende; og akatalytos som betyr ”uødeleggbar”. De blir vanligvis oversatt som udødelig eller uforgjengelig. Vær så vennlig å slå opp følgende vers for henvisning: Hebreerne 7:15-16, 1. Peter 1:3-4, 1. Peter 5:4, 1. Timoteus 1:17, 1. Timoteus 6:16, 2. Timoteus 1:10, Romerne 1:23, Romerne 2:7, 1. Korinter 9:25, 1. Korinter 15:42 og 1. Korinter 15:51-54.

Populær myte: ”Ens skjebne er forseglet etter døden.” Hvis dette er sant, hvordan forholder vi oss til følgende skrifter som indikerer det motsatte?

Tenk deg om…
For alle må vi dø og bli som vann som er utøst på jorden og ikke kan samles opp igjen, og Gud tar ikke livet, men tenker ut hva som kan gjøres for at en som er støtt bort, ikke skal være bortstøtt fra Ham. (2. Sam 14:14)

HERREN tar liv og gir liv, han sender mennesker til dødsriket (sheol = det usynelige, ”graven”) og kan føre dem opp derfra. (1. Sam 2:6)

Nå ser dere at det er Meg, og at det er ingen Gud foruten meg. Jeg bringer død og gjør levende, jeg sårer, og jeg leger, og det er ingen som redder av Min hånd. (5. Mos 32:39)
Av dødsrikets (sheols) vold vil Jeg fri dem ut, fra døden vil jeg forløse dem. Død! Hvor er din pest? Dødsrike (sheol)! Hvor er din sott? [I will ransom them from the power of the grave; I will redeem them from death. O Death, I will be your plagues! O Grave, I will be your destruction!] (Hosea 13:14)

For Herren forkaster ikke til evig tid, men om Han bedrøver, så forbarmer han Seg igjen etter Sin rike miskunnhet; for det er ikke av hjertet han plager eller bedrøver menneskenes barn.        (Klag 3:31-33)

Skynd deg å være føyelig mot din motstander så lenge du er med ham på veien, for at ikke motstanderen skal overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til tjeneren, og du bli kastet i fengsel. Sannelig sier jeg deg: Du skal ikke komme ut derfra før du har betalt den siste øre.  (Matt 5:25-26)

Hvis helvete er et virkelig sted uten noen som helst mulighet for unnslippelse, hvorfor forkynte den tidlige kirken at Jesus for ned til helvete (Hades), forkynte for dem og tok fangenskap til fange? (Ef 4:8-9, Sal 68:19, 1. Pet 3:18-20) Vær oppmerksom på at -30, -78, -88 og NT05 ikke gjengir Salme 68:19 riktig. De skriver: ”…bortførte fanger…,” mens flere engelske oversettelser skriver ”…led captivity (fangenskap) captive (fange).” Dette bekreftes av Guds Ord, Bibelforlaget 8. Opplag 2004 som skriver: ”…tok fangenskapet til fange…”

Hvis helvete varer for evig, hvorfor taler Salmisten så selvsikkert igjen og igjen om det å bli reddet fra det (sheol)? (Sal 16:10, 30:3-4, 49:16, 86:13, 116:3-8, 139:8)

Hvis helvete er virkelig, hvordan kan Salomo undervise at menneskets ånd vender tilbake til Gud som gav den? (Pred 12:7)

Hvis graven avgjorde saken for evig, hvorfor praktiserte de tidlige kristne forbønn for de døde? Hvorfor ble de døpt for de døde? (1. Kor 15:29)

”Helvete” var ikke en Doktrine tilhørende Den Tidlige Kirken:

Populær myte: Universalisme ble nylig introdusert til kristendommen på 1800-tallet ettersom kirken ble mer liberal og moderne og begynte å forlate sitt sanne bibelske grunnlag.  Dette er ikke sant! En tro på gjenopprettelse av alt (Apg 3:21) var det gjennom-
gående synet i den tidlige kirken, og blant majoriteten av tidlige kristne. Dette synet har også blitt holdt i hevd blant en minoritet av troende gjennom all kirkehistorie, til og med gjennom Den Mørke Middelalder.

Tenk deg om…
Hvis helvete var virkelig, hvorfor inneholdt den første forholdsvis komplette systematiske erklæringen av kristen doktrine som noen gang ble gitt til verden av Klement av Alexandria, 180 e.Kr., grunnprinsippet om universell frelse?

Hvis helvete var virkelig, hvorfor inneholdt den første komplette presentasjonen av kristendom (Origen, 220 e.Kr.) doktrinen universell frelse?

Hvis helvete var virkelig, hvorfor inneholde verken Apostlenes Trosbekjennelse (Apostles Creed) eller den Nikenske Trosbekjennelse (Nicean Creed), to fundamentale ”doktrinelle erklæringer” for den tidlige kirken, helveteskonseptet?

Hvis helvete var virkelig, hvorfor erkjente kirkeledere så sent som det fjerde århundre e.Kr. at majoriteten av kristne trodde på alle menneskers frelse?

Hvis helvete var virkelig, hvorfor utnevnte den tidlige kirken en åpent uttalt universalist som President av det Andre Kirkeråd av kirken i Konstantinopel i det fjerde århundre? (Gregory Nazianzen, 325-381)

Hvis helvete var virkelig, hvorfor erklærte ikke et eneste Kirkeråd i løpet av de første fem hundre årene Universalisme som kjetteri (falsk lære) tatt i betraktning det faktum at de kom med mange erklæringer om kjetteri mot andre læresetninger.

Hvis helvete var virkelig, hvorfor førte ikke Epiphanius (315-403), omtalt som ”Kjetterhammeren”, opp Universalisme blant de 80 kjetterier han listet opp i sin tid?
Hvis helvete er virkelig, siden de fleste historikere i dag ville erkjent at Origen kanskje var det mest fremragende eksempel på Universalisme i kirken, hvorfor var ikke Universalisme på listen over de mange kjetterier som ble erklært mot ham av Methodius, Eusibius, Pamphilus, Marcellus, Eustathius og Jerome?

Hvis helvete var virkelig og kan finnes i de originale manuskriptene til det som i dag er våre bibler, hvorfor har det seg at det først og fremst var de kirkelederne som enten ikke kunne lese gresk (for eksempel Minucius Felix og Tertullian), eller hatet gresk som var tilfellet med Augustin, som forfektet helvetesdoktrinen? De tidlige kirkelederne som var velkjent med gresk og hebraisk (de opprinnelige bibelske språkene) så universell frelse i de tekstene. De som forfektet helvete fikk dette fra det latinske, ikke fra det originale greske eller hebraiske. Hvem ville mest sannsynlig ha rett—de som kunne lese de originale bibelspråkene eller de som leste en latinsk oversettelse gjort av en mann (Jerome)?
Hvis helvete var virkelig, hvorfor underviste fire av seks teologiske skoler fra 170 e.Kr. til 430 e.Kr. universell frelse mens den eneste som underviste helvete var i Kartago, Afrika, igjen hvor latinsk var undervisningsspråket, ikke gresk?

Hvis helvete var virkelig og universalisme var alvorlig kjetteri, hvorfor har det seg at det ikke var før det sjette århundre at Justinian, en halvveis hedensk keiser, prøvde å gjøre universalisme til kjetteri? Interessant nok vil de fleste historikere erkjenne at Justinians styre var blant de mest grusomme og ubarmhjertige.

*De historiske fakta som er dokumentert i avsnittet over kan alle verifiseres gjennom bøkene ”Universalism, the Prevailing Doctrine of the Early Church for the First 500 years” av J.W. Hanson, og “The History of Opinions on the Scriptural Doctrine of Retribution” av Edward Beecher.

Helvete reflekterer ikke Guds hjerte:

Populær myte: Guds rettferdighet forlanger et sted som helvete hvor de onde skal bli straffet til evig tid for sine synder. Det er ikke sant! Guds rettferdighet forlangte et fullkomment offer for synd, og det var Jesus Kristus. Guds rettferdighet kommer med sikkerhet over hvert eneste menneske, og Gud kan så absolutt ta hånd om vår synd på en alvorlig og fryktfull måte når Han underlegger og samler alle i Kristus, men å straffe mennesker uendelig for forbrytelser som er begått i et kort menneskelig livsløp trosser all logikk og rettferdighet. Hvor rettferdig er det å straffe uendelig for overtredelser som har begrensninger?

Tenk deg om…
Hvis helvete er virkelig og alt ble skapt etter Guds vilje (noen oversettelser: fornøyelse) (Åp 4:11), er det tenkelig at det er Guds vilje (eller at Han vil avlede fornøyelse) av å se de Han skapte bli torturert i det uendelige? Gud sier at Han ikke har behag i den ugudeliges død (Esek 18:23, 33:11)

Hvis helvete er et virkelig sted med endeløs pine, og Gud ikke ville at noen skulle ende opp der, hvorfor drepte ikke bare Gud Adam og Eva og gjorde slutt på en ellers så lang og forferdelig kjedereaksjon av lidelse som ble videreført til deres avkom? Han kunne enkelt og greit ha gjort dette før det i det hele tatt begynte? Skriftene sier jo at alle døde pga Adam (Rom 5:18)

Hvis helvete er virkelig, og hvis Gud elsker Sine fiender nå, kommer Han ikke til å alltid elske dem? Er Gud et foranderlig vesen? (Jak 1:17)

Hvis helvete er virkelig og hvis du hadde tilstrekkelig makt, ville du ikke reddet alle mennesker fra synd? Hvis Gud vil redde alle mennesker, men ikke kan, har Han uendelig makt?

Hvis helvete er virkelig og Gud kan redde alle mennesker, men ikke vil, er Hans godhet og nåde uendelig?

Hvis helvete er virkelig, siden Gud vil at alle mennesker skal komme til sannhets erkjennelse og bli frelst (1. Tim 2:3), betyr det at Guds makt ikke er mektig nok til å gjennomføre Hans vilje?

Hvis helvete er virkelig og Jesus lærer oss at vi skal tilgi sytti ganger syv samtidig som Han selv aldri kommer til å tilby tilgivelse til noen etter at de dør, gjør ikke det Ham til en hykler?
Hvis helvete er virkelig og Guds vrede er over milliarder av milliarder av mennesker for evig, går ikke det i mot Skriften som sier at Han ikke vil være vred for all tid? (Jes 57:16-18)

Hvis helvete er virkelig og Gud kun elsker de som elsker Ham, hvor mye bedre er Han enn synderen (Luk 6:32-33)

Hvis helvete er virkelig, siden noen mennesker får mange sjanser til å ”bli frelst”, noen får kun noen få sjanser og milliarder har aldri engang fått en sjanse, gjør det Gud til en som gjør forskjell på folk? (Rom 2:11, Apg 10:34, Jak 3:17) Når sant skal sies har jo milliarder av mennesker bli født og dødd på denne jorden uten en sjanse til noen gang å høre om navnet Jesus, det ”eneste navnet under himmelen, gitt blant mennesker som en kan bli frelst ved.”

Hvis det er et helvete og alle som har syndet er forutbestemt til å ende opp der (som jo vil si alle) hvis de ikke finner ut hvordan de skal unngå det, blir ikke da også alle aborterte babyer og ikke-kristne barn avskrevet til helvete? (Mens noen trosretninger innen kristendommen lærer en såkalt ”ansvarsalder” [age of accountability], så finnes ikke dette noe sted i Bibelen. Det er kun et forsøk fra noen kristne på å gjøre Gud mer human enn det ”evig pine”-læren gjør Ham.

Hvis helvete er virkelig betyr det at en mors kjærlighet er mer kraftfull og utholdende enn Guds kjærlighet? Kjenner du noen normale foreldre som ville pint flesteparten av sine barn ustanselig? Hvorfor tror vi da at vår Himmelske Far, som er millioner av ganger mer kjærlig enn alle oss til sammen, kan gjøre noe så stygt og ondt?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor vrir menneskesjelen seg i smerte og forferdelse over grusomhetene som finner sted i krig, konsentrasjonsleire, torturkammere og hos diktatorer? Hvordan kan vi dømme disse hendelsene og omstendighetene som gale hvis helvete er virkelig? Helveteskonseptet overgår jo med stor margin disse jordiske pinsler som har sitt opphav i de mest syndige og bestialske sidene ved menneskeheten. Vi sier at Gud sørger over menneskets voldelige handlinger og manglende omtanke for liv, samtidig som vi tror at Han selv fremtvinger de samme prinsippene for all evighet!

Hvis helvete er virkelig, hvordan vil endeløs tortur være til gang for Den Allmektige som er den som tildeler denne straffen? Hvordan vil endeløs lidelse være til gang for de hellige som tilskuere? Hvordan vil endeløs lidelse være til gang for synderen som den lidende?
Hvis helvete er virkelig, hvordan overbeviser trusselen om endeløs tortur oss om at Gud elsker oss og at vi burde elske Ham av hele vårt hjerte, sjel, sinn og styrke?

FAKTA: Mens kirken har blitt vant til å se på Gud som En som ble nødt til å konstruere en storslått straff kalt helvete, og at Han mot sin vilje sender mesteparten av Sin skapelse dit, så er dette konseptet av en Gud som ”gjorde så godt Han kunne” helt imot Skriftens syn på en Gud som er absolutt og suverent allmektig, kraftfull, allvitende og fullkommen seierherre.
Han trengte aldri komme opp med en plan B eller C, for Jesus er lammet som ble slaktet før verdens grunnvoll ble lagt. Det er på tide å gi Ham den æren Han fortjener, for vår Gud er virkelig fantastisk og underfull langt forbi det begrensede og menneskesentrerte synet på Ham.

Kom høyere opp!
Elskede, gjennom hvilken ”linse” er det du tolker Bibelen? Tradisjonelle doktriner lærer oss at vi skal tolke ”seiersskriftene” i lys av ”domsskriftene”, men hva om Gud vil at vi skal se motsatt på det? Hva om vi heller skal tolke ”domsskriftene” i lys av ”seiersskriftene”? Er ikke Kristi seier den største åpenbaringen i Bibelen? Ved å stå på denne høyeste fjelltoppen – det være seg det fullførte verk på korset – får vi en mye bedre og langt mer storslått panoramautsikt av Guds plan gjennom tidsaldrene. Vi avfeier ikke et sett med Skrifter til fordel for et annet, men vi prøver heller å harmonisere dem. For mennesket skal leve av (ved) hvert ord som kommer ut av Guds munn.

På Jesu tid gikk mesteparten av Israel glipp av Guds Ord mens Han var midt iblant dem. De var for opptatt med å begrave seg i bøkene til å oppfatte Ordet Selv da Han kom og vandret i deres midte! Mange jøder var redde for å tro på Jesus fordi majoriteten av deres ledere, (Skriftlærde, Fariseere, Saddukeere, Prester etc.) som kjente skriftene bedre en hva de gjorde, var overbevist om at Han ikke var Messias. Når man går langt nok tilbake ser man at troen på Jesus Kristus i en periode var ansett som kjetteri, og å vedgå tro på Ham var i grunnen det samme som å be om forakt og avvisning. Moderne kristne peker finger mot det gamle Israel uten å innse at vi følger i deres fotspor i dag. De fleste av oss ”spiller med sikre kort” og tar parti med den trosretningen eller bevegelsen vi tilfeldigvis er en del av. Samtidig som det er visdomsfullt å hedre våre åndelige fedre, kan vi aldri tillate dem å ta Den Hellige Ånds plass i det å undervise oss i våre egne liv.

Faktaene som er blitt presentert i denne artikkelen burde i det minste få hver leser som virkelig er sulten på å kjenne Gud til å søke i Skriftene for å se om dette stemmer.

Hvis det som forkynnes her er falsk trengs det å motbevises, og hvis det er riktig kan det ikke overses.

Det er på tide å slutte å hoppe over de delene av Bibelen som ikke passer med vår teologi, og hvis, slik som de religiøse lederne på Jesu tid, vår teologi ikke er stor nok til å romme hele Guds råd så kanskje det er på tide å utvide…så vi ikke atter en gang går glipp av Gud.

Hvis den tradisjonelle læren om helvete er riktig…
Hvordan kan barmhjertigheten triumfere (rose seg mot) over dommen? (Jak 2:13)
Hvordan kan det være sant at ”der hvor synden ble stor, ble nåden enda større?” (Rom 5:20)

Når vil alt kjød komme til Gud? (Sal 65:2-4)

Når vil de fattige på jorden bli hevnet og trøstet av Gud? (Sal 113:7, Sal 140:13, Ordsp 14:31, Ordsp 19:17, Ordsp 31:9, Jes 11:4, Jes 61:1, Jer 22:16 osv.) (Ha i bakhodet at mesteparten av fattige på jorden gjennom historien har ikke hatt en sjanse til å ta i mot Jesus som deres Frelser. Det være seg uansett om Skriftene snakker om fysisk fattigdom eller åndelig fattigdom).

Når vil det skje at: ”Og Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete, margfulle retter, med klaret gammel vin. Og han skal på dette fjell tilintetgjøre det slør som omslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hedningefolkene. Han skal oppsluke døden for evig, og Herren, Israels Gud, skal tørke gråten av alle ansikter, og sitt folks vanære skal han ta bort fra hele jorden; for Herren har talt.” (Jes 25:6-8)

Når og hvordan kommer alle folk/folkeslag/hedningefolk/nasjoner til å prise Ham, komme til Ham, tjene Ham, bli velsignet i Ham og bøye kne for Ham? (Sal 66:1, Sal 72:11, Sal 72:17, Sal 86:9, Sal 102:16, Dan 7:14, Jes 2:2, Jes 11:10, Jes 52:10, Jes 62:10, Jer 3:17, Åp 5:13)

Hvordan kan verden være forlikt med Gud? (1. Kor 5:19, Rom 11:5, Rom 5:10)
Hvordan kunne apostelen Paulus si at målet med Guds kreative plan til slutt skulle være å være ”alt i alle”? (1. kor 15:28)

Hvordan kan det være sant at Gud, som virker alt etter Sin viljes råd, i tidenes fylde ville samle alt til ett i Kristus (Han ville fullføre sin frelsesplan i tidenes fylde: å sammenfatte alt i Kristus; [-05]) (Ef 1:9-11)

Hvordan kan Paulus insistere på at ”For av ham og ved ham og til ham er alle ting” (Rom 11:36)

Hvordan kan den oftest gjentatte bibelske beskrivelsen av Gud være sann? ”Hans nåde varer for evig/til evig tid” (bokstavelig: ”Hans nåde/barmhjertighet varer for tidsaldrene”). Vi kan med sikkerhet si at så lenge det er tidsaldre og mennesker som trenger nåde, så vil Guds nåde vare.

Hvordan og når kan det noen gang forekomme en ”gjenopprettelse av alt? (Apg 3:21)

En siste test
Vi har prøvd helvetesdoktrinen opp mot mange forskjellige bibelske emner og konsepter og funnet ut at den kommer til kort. Når man gransker den i lys av hele Skriftens råd finner man at helvetesdoktrinen er full av hull. Prøv nå denne doktrinen opp mot ditt eget hjerte og se om den kan bli stående. Vær så snill og bruk litt tid i bønn og still deg selv følgende spørsmål:

Hvis det er et helvete og, som ifølge de fleste trosretninger innenfor kristendommen, mesteparten av menneskeheten kommer dit, kunne du virkelig gledet deg over himmelen vel vitende om at moren din, faren din, barna dine eller din beste venn lider evigvarende tortur som ville fått Holocaust til å se ut som en piknik?

Hvis helvete er virkelig, kommer du til å dømme moren din, sønnen din eller andre ikke-troende til helvete? ”Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved dere, er dere da uverdige til å dømme i de minste saker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mer da i jordiske ting! (1. Kor 6:2-3)
Hvis helvete er virkelig og et sted med forferdelig og uendelig pine, kunne du i det hele tatt sendt en hund dit?

Hvis helvete er virkelig og universalisme er kjetteri, hvorfor er det slik at som tror at Gud elsker alle og kommer til å frelse alle finner det mye lettere å elske ade lle mennesker enn dem som tror at flesteparten av menneskene kommer til helvete? (Tenk veldig nøye over akkurat dette.)

Hvis helvete er virkelig, kan duhelt ærlig fryde deg over Guds seier, kjærlighet og visdom vel vitende om at et eller annet sted i Hans fantastiske skapning kommer det alltid til å være et svart, stinkende helvetes-hull proppet fullt av torturerte sjeler som ikke har noen som helst sjanse for å motta utfrielse eller tilgivelse – eller i det hele tatt død? Selv om det kun var én person latt tilbake i en slik tilstand, hvordan kunne hele himmelen fryde seg for all evighet vel vitende om at det fortsatt var en sjel som ikke hadde blitt berørt av Kristi seier og følgelig led alene?

Er det godt å ønske at alle mennesker skal bli frelst? ”For dette er godt og rett for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.” (1. Tim 2:3-4)

    Har du et brennende ønske om at alle mennesker skal blir frelst?
    Er det sant at Gud ”åpner din hånd og metter alt som lever, med det som godt er.”? (Sal 145:16)
    Ber du med iver og nidkjærhet for alle menneskers frelse? (1. tim 2:1)
    Ber du i tro, uten å tvile? (Jak 1:6)
    Er du klar over at ”alt som ikke er av tro, er synd”? (Rom 14:23)
    Ville Gud forlange  av oss at vi ber for alle mennesker, og at vi ber i tro, hvis ikke Hans hensikt er at alle skal bli frelst?
    Hvis du tror at endeløs elendighet, lidelse og sorg er en Guds sannhet, hvorfor skulle du ønske og be om at det kanskje viser seg å være feil?Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar