torsdag 29. januar 2015

Nr. 48: Herredømme-TeologiNr. 48:
Herredømme-Teologi

Skal troende overta styring av denne verden eller blir grunnen beredt for anti-krist og hans velde.

Aril Edvardsen var den første her i Norge som innførte denne lære. Etterpå så kom mange andre av disse karismatikere som Hans Bratterud, Jan Hanvold, Åge Åleskjær, Kjell Haltorp og hele koblet etter dette med disse falske profeter.
Denne teologien er i forskjellige fasonger og varianter, men det går ut på det samme. At vi som troende skal styre og regjere denne verden, så kommer Kristus Jesus tilbake. Og dommen og andre ting trenger ikke å skje, for Kristus har tatt dommen på seg. Hele evangeliet blir snudd opp ned, og dessverre millioner av mennesker går på limpinnen og lar seg villig bli forført.
Bilde av den nå avdøde Aril Edvardsen som dessverre har gjort mer skade, ødeleggelse og død en noen kan forestille seg her i Norge og verden for øvrig.

 

"Herredømmeteologi"
Er det Guds mening at vi som er kristne skal overta styring med denne jord og sette den i fullkommen stand, slik at når Jesus kommer er alt som i Eden før syndefallet? Eller er dette forløperen til Antikrist? Av Jon Tore Lie


               "For mitt rike er ikke av denne verden."

I deler av den karismatiske bevegelse har vi gjennom de senere år sett fremveksten av en type teologi som vi kan kalle herredømmeteologi.
Selv om den ikke tydelig presenteres som en egen lære, så har mye undervisning, litteratur og lovsanger hatt understrømninger av denne nye og, etter min mening, ubibelske lære.

1. Hva er herredømmeteologi?
Innholdet i denne læren kan kort sammenfattes på denne måten: Da Adam syndet, mistet han det herredømmet Gud hadde gitt ham. Men nå ser vi at Kirken/Menigheten vokser fram til en mektig organisasjon som ved Guds hjelp vil ta herredømme over jorden igjen. Dette herredømmet gjenopprettes i våre dager gjennom de sanne kristne som har en spesiell salvelse fra den Hellige Ånd. I praksis skjer dette gjennom store og omfattende vekkelser og ved at de sanne kristne tar kontroll over media, skole og politikk.
Når så den seirende kirke har opprettet paradisiske tilstander, kan Jesus komme tilbake.

2. Hvor kommer herredømmeteologien fra?

I Joels bok kap2. 1-11 leser vi om en mektig hær som stormer frem. Det beskrives av profeten som en hær av soldater som inntar landet som ligger foran dem (v.3-5). Intet kan stoppe dem (v.8), og folkeslag skjelver (v.6). Det er en armé med høy disiplin (v.8a) og som virker uovervinnelig og ustoppelig (v.8b, 9). Til og med himmel og jord påvirkes av denne fryktinngytende hær (v.10).
I de sammenhenger hvor herredømmeteologi forkynnes blir denne armé tolket som en profeti som peker fram mot en menighet som i de siste dager blir reist opp av Gud. Og denne oppreiste/salvede menighet blir man gjennom den karismatiske bevegelse en del av. Paul Cain sier at denne armé vil bli så mektig at "ingen demon, ikke noe menneskeskapt system, ingen fiende vil kunne stoppe, hindre eller motstå dem"1

Jonathan David skriver i sin bok "Apostoliske strategier som forvandler nasjonene" på side 35: "Jesu menighet vil bli det tydeligste eksemplet på hans rikes herredømme og autoritet....Nå vil vi få se en generasjon storme fram som har blitt gjemt under hans hule hånd. De vil innta jorden som sin arvedel...De vil bære en apostolisk salvelse for å innta by etter by.(min utheving)
Overskriften på side 62 lyder:"En regjerende territorial menighet." Og under punkt C. sier David: Den (menigheten) utøver territorial kontroll over regionen. En regjerende menighet utøver denne territoriale kontrollen og innflytelsen over hele regionen, og blir inngangsporten for at Gud og hans englehær kan nå inn i den byen og regionen.2
Hele denne boken har som tema at menigheten med apostoliske ledere i spissen
skal innta byer og land. Bare man lærer seg de rette strategier er det intet som kan stoppe dem.

Et av de mest påfallende trekk ved denne læren er at det hevdes at det i de siste tider vil stå frem apostler som vil gjøre større ting en det Peter, Paulus og til og med Jesus gjorde. Bob Jones sier at "Gud har spart det beste til denne generasjon gjennom blodlinjene til denne generasjon som vil være ledere i endetidsarmeen."3

Paul Cain sier det slik: "Det har aldri levd noen profet eller apostel som kommer opp mot disse individer i Herrens store hær i disse siste dager. Ingen, verken Elias, Peter, Paulus eller noen andre, har hatt den kraft som skal hvile over denne store hær". Og videre hevder Jones at "salvelsen over endetidsprofetene vil være ti ganger større en det Moses hadde."4
Det hevdes at tegn og under vil følge de kristne i disse siste tider. Den sørkoreanske pastoren Che Ahn som ble salvet og innsatt til apostolisk tjeneste i November -98 sier "Ta imot fornyelsen. Se hva Gud gjør og følg ham. Gi hele ditt liv til det. Når skal vi gi oss? Når skyggen vår helbreder de syke!"(min utheving)5

"Alle syke vil bli helbredet, døde vil stå opp og nasjoner vil vende seg til Gud på en dag." hevder Cain. Og han fortsetter: "Fotballarenaer vil være fylt av tusener av mennesker ... De har ikke spist og de taler under den veldige kraften...Så du det på nyhetene? Så du de som svevde? Så du de som stod i en låst stilling i 24 timer og sang lovsanger og tilba Gud?.. Det ser ut som om hele verden vender seg til Gud." (min utheving)6

Kenneth Hagin sier det slik: "Ja, synd, sykdom og lidelser, åndelig død, fattigdom og alt annet som er fra djevelen hersket en gang over oss. Men nå, takk til Gud , hersker vi over de. For dette er dager av Herredømme ("Dominion")"7

David Yongi Cho sier: "Vår verden får i dag oppleve Kristi herredømme gjennom menighetens utøvelse av autoritet, og da særlig i forbønn. ...På denne måten kan denne verden bli underlagt Guds rikes kontroll slik at det blir synlig." (min utheving)8

John Arnott fra Toronto Airport Christian Friendship sier at:" Toronto-bevegelsen er kanskje det siste store scenario som leder til den største innhøstning som verden har sett og som fører til Jesu komme."9

John Kilpatrick, som er pastor i Pensecola menigheten Brownsville assembly of God, sier at vekkelsen der "kommer til å bli en nasjonal oppvåkning." Og han truer alle som kritiserer denne vekkelsen og kaller dem djevler.10

I Norge og Sverige ser vi flere eksempler på en slik "herredømmetenkning":

Den videregående skolen på Levende Ord i Bergen skriver i en artikkel om åpningen av skolen i -97 følgende: "Vi tror det kommer elever ut fra denne skolen som har den samme ånd som Daniel, og er kvalifisert for høye posisjoner i samfunnet. ... Alle skal jo ikke bli statsminister. Vi må inn i alle områder av samfunnet,...." (min utheving)11

Leder i "Ungdom i Oppdrag" (UIO) Alf Magnus skriver i Magazinet hva som er målet med menigheters virksomhet. Etter å ha slått fast hvor stort det moralske forfall er i samfunnet hevder han: "Før syndefallet skjedde Guds vilje uinnskrenket og den tilstanden skal gjenopprettes. Den enkelte og menigheten er en base for utbredelsen av Guds rike, og da er målet at gudsrikets tanker skal gjennomsyre alle arenaer i samfunnet (min utheving ). Når man praktiserer gudsrikets prinsipper, vil man oppleve velsignelse selv om man ikke er troende" sier UiO-lederen. 12

Kjell Søberg skriver : "Vårt løftesland er at vi sammen med Jesus skal få hele jorden til arvedel. Men ...løfteslandet er okkupert av åndsmakter inntil Guds tid kommer, da de drives ut av de hellige som er salvet av Guds ånd... Svaret på en ulovlig okkupasjon er krigen ledet av guds ånd: bestemt, uavbrutt, aldri-gi-opp-krig. Hvordan skal vi ellers komme inn i de okkuperte områder som vi er rettmessige arvinger til?"13

"Vi må bli voldsomme for Gud og bruke åndelig vold som en positiv kraft," sier Roberts Liardon og han fortsetter "Vi kommer til å innvadere alt. Vi kommer til å styre verden, og det er slik det burde være". (min utheving).14

I 1984 deltok Pat Robertson på et TV-seminar der Robert Tilton uttalte "...Da Gud utfridde Israels barn, ble de nedlesset med sølv og gull... Han har gitt oss makt til å skape rikdom, og vi ser allerede at det skjer, og jeg tror at i disse siste dager kommer ikke den troende til å være i baksetet på bussen lenger! Vi er Guds rettferdighet!"15 Robertson har som kjent senere stilt som presidentkandidat i det kommende valget i Amerika. Og gjennom sin "Christian Coalition" har han samlet store mengder karismatiske kristne, 70 millioner i følge si egen Web-side, og med et budsjett på 21millioner dollar16. 1 Pat Robertson  "Det skjulte riket" Thomas Nelson Publishers. 1988  organisert ved Datec Design, Kvinesdal
1 Ibid s199

3. Hvilke konsekvenser får den for medlemmene?

Gjennom denne forkynnelsen dannes et bilde av en seirende menighet som består av åndelige supermennesker. Et tragisk og ekstremt eksempel på dette er beskrevet i avisen "Dagen" mandag 3. April i år: Det ble i -86 dannet en "Hellig Ånd bevegelse" i Uganda av en healer ved navn Alice Lakwena. Hun fikk sine tilhengere til å gå mot hovedstaden Kampala for å ta makten i landet. Gud ville sørge for at de nådde sitt mål forkynte hun. Resultatet var at mange ble drept av regjeringssoldater.
Selv om vi ikke ser like dramatiske konsekvenser av en slik teologi her i Norge, er ikke problemet hos oss av den grunn bagatellmessig: Tydeligst ser vi det gjennom den "nå-er-det-like-før-det-bryter-løs-teologi som stadig forkynnes gjennom kurs, konferanser, lovsangsmøter, bønnemøter, cellegrupper og husfelleskap. Stadig gjentas det at store mengder av mennesker snart vil strømme til våre kirker. Ved å hevde at det har startet vekkelse andre steder i verden, at tusener er blitt frelst og at det nå er vår tur, bygges det opp store forventninger til at dette er Guds vilje og at det derfor vil gå i oppfyllelse. Mange av profetiene er fremsatt i store møter, ofte i forbindelse med besøk av predikanter fra Amerika, og utgitt både i bladform og på kassetter. Profetiene har på den måten nådd en masse mennesker.
En alvorlig konsekvens av alt dette er de psykiske problemene mennesker kan få når de etter å ha bygget opp store forventninger om noe som skal skje, opplever det motsatte. Det kan for eksempel dreie seg om bitterhet mot Gud og mennesker som man føler har sviktet en, skyldfølelse for selv å hindret vekkelsen i å bryte ut, forsøk på å "glatte over" det man har vært igjennom ved bruk av benektelse og fortrengning, eller depresjon fordi man ikke finner noen vei ut av "uføret". De kan også ty til den "løsningen" på dette dilemmaet som tilbys nettopp fra de som stod for forkynnelsen: "Vekkelsen har faktisk startet, nå må bare menigheten ta den ut", eller: "Vekkelsen allerede er en realitet men kan bare sees med troens øyne". I virkeligheten dreier det seg om et vrangforestillinger som i "beste fall" fører til at man skammer seg over at man ikke er nok troende, i verste fall bringer en inn i psykosens verden.  Predikanten Dick Reuben fra den såkalte vekkelsen i Pensacola sier i flg. avisen "Norge i Dag" på Hedemarkstoppen at "Gud vil ha vekkelse men vi holder igjen. Problemet ligger hos oss, ikke hos Gud"17 (Min utheving)
 Jeg synes selv dette også minner om den "knipen" Jehovas Vitner kom i da de før 1914 forkynte Jesu tilbakekomst i 1914, men så i etterhånd måte "presisere" at det dreiet seg om en usynlig tilbakekomst.


4. Kritikk av herredømmeteologien.

a)     Falsk enhet.

For at man skal nå målet med herredømme over jorden, er det en forutsetning at forskjellige retninger og organisasjoner innenfor kristenheten møtes og blir forent. I den forbindelse viser man gjerne til Jesu yppersteprestlige bønn i Joh. 17 der han ber om at alle troende må være ett. Dette oppleves som rett og godt av mange kristne. Men er det en organisatorisk og synlig enhet han mener?
Det som vi har i kraft av troen på Jesus er en åndelig og usynlig enhet. Dvs. at Gud har sin menighet på jorden på tvers av alle retninger og innenfor alle bevegelser. Alle mennesker som med et oppriktig og ydmykt hjerte, og med den tro de har, søker frelse og tilgivelse hos Gud, blir et likeverdig medlem i Guds store familie (jf. Rom. 2), uansett hva slags organisasjon de  måtte tilhøre, og hva organisasjonen de tilhører lærer. Dette innebærer at en organisasjon som måtte forkynne den "rene" sannhet i seg selv ikke kan være noen garanti for at alle medlemmene tilhører Guds usynelige menighet. Det innebærer også at det i mange (eller kanskje til og med alle) menigheter som gir seg ut for å være kristne, men som av "folk flest" ikke oppfattes å tilhøre "det gode selskap", finnes fullverdige medlemmer at Guds usynlige menighet!
Det finnes heller ikke noe grunnlag ut fra skriften å hevde at Gud  på spesielle måter utvelger, velsigner, frelser eller åpenbarer seg for organisasjoner.  Nei, frelsen kommer til det enkelte menneske som søker Gud for tilgivelse for sine synder og blir født på ny. Frelse er ikke avhengig av at man tilhører et bestemt trossamfunn eller menighet men at man tror på Jesus. Det er en farlig villfarelse dersom man tror at min menighet/organisasjon er det som vil bringe meg til himmelen.
Gud vil heller aldri ta for seg en gruppe mennesker, en by eller et land og frelse innbyggerne mot deres vilje.

Det aldri har vært noe poeng for Gud å skape et organisatorisk, verdensdekkende og synlig fellesskap. I NT snakkes det bare om lokale menigheter som er "de kristne som bor sammen i et gitt område" og at ulike menigheter, og de enkelte kristne innen den enkelte menighet, må regne med ulike former for uenigheter (læremessige motsetninger, personlige motsetninger etc) der det ligger en utfordring i det å kunne  "akseptere hverandre", "tåle hverandre" og "refse hverandre". Det som skjer i dag i tilknytning til den karismatiske bevegelse er at man går inn for en "verdensomspennende enhet". En slik enhet er ikke bare ubibelsk. I tillegg maskerer den faktiske motsetninger mellom kristne.
Jesus forkynte at hans rike ikke var av denne verden. Det jødiske folk ville gjøre ham til sin leder men det var ikke derfor han var kommet. Når dette gikk opp for folket vendte de seg mot ham. Kirken kan ikke ta Jesu plass. Først når han kommer igjen vil fredsriket kunne opprettes.
Resultatet av en slik ubibelsk enhet kan ikke bli annet en "splid og uorden". Venner står mot hverandre og familier har blitt delt. Dette har vært frukten bl.a. av Toronto-bevegelsen. Det er derfor en fare for at man bygger en falsk enhet dersom man ikke går tilbake til utgangspunktet for uenighet og tar et oppgjør med ubibelsk lære og praksis, slik at det som skiller de troende kan komme frem i lyset og ikke holdes skult.

b) Bibelen forkynner trengsel i de siste tider.

Ingenting i Guds ord tilsier at de siste tider vil være en tid der det vil være misjon og fremgang for evangeliet. Og det er ingenting i Bibelen som tyder på at endetiden vil være preget av at mange mennesker blir frelst. I Matt 24,37 sier Jesus:" Som det var i Noahs dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer."  1. Mos.6,5 beskriver mennesket i de dager slik: "Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerter var onde dagen lang." Tvert i mot forteller Bibelen om trengsler, frafall og forførelse av Guds folk. Derfor spør Jesus om han vil finne troen på jorden når han kommer igjen. (Luk. 18,8).
d) Jesus kommer overraskende på oss.
Jesus sier han skal komme som en "tyv om natten". Læren om vårt herredømme over denne jord kan gjøre mennesker mindre oppmerksom på de endetidstegn som Guds ord forteller skal komme foran Jesu gjenkomst og opprykkelsen. Dette kan være nærmere i tid enn vi aner. Derfor er det viktig å huske mesterens formaning om at vi må våke og be og "se til at ingen forfører oss".
d) Feil fokus.
Herredømmeteologien innebærer en helt ny måte og se vår jordiske tilværelse på. Den bygger på at vi må ta kontroll over vår tilværelse her på jorden og forandre den til det bedre før Jesus kan komme. Det kan føre til at vårt fokus blir rettet mot det å forandre samfunnet i stedet for å rette vår oppmerksomhet mot Jesus og hans komme og det å møte mennesker med kjærlighet.
e) Viljefrihet
Ved å henvise til at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst blir vi innbilt at vi gjennom intens bønn kan tvinge fram en vekkelse som mer eller mindre skal "velte" over alle mennesker. Dermed blir det ikke lenger snakk om Guds suverene inngripen, men et resultat av menneskelige anstrengelser. For bønn er ikke et maktmiddel vi kan bruke til å tvinge eller manipulere Gud til å gjøre det vi vil, uansett hvor gode hensikter vi måtte ha.
På denne måten glemmer vi at et menneskes frelse er avhengig av at man gjør et selvstendig valg basert på en erkjennelse og en akseptering av Jesu forsoning på Golgata. Og uten at et menneske går inn i en slik prosess, men i stedet bygger på en overfladisk vekkelsesbølge, blir troen bygget på sandgrunn. Det er derfor helt avgjørende at en trosbeslutning (med eller uten en etterfølgende "vekkelsesbølge") skjer på grunnlag av en forkynnelse av Guds ord der mennesker får presentert det evangeliske budskapet på en klar og tydelig måte. Å la seg "rive med" uten å tenke igjennom konsekvensene på forhånd er også noe Jesus advarer mot (Luk. 14, 25-35).
f) Det er et sterkt preg av elite-tenking i denne forkynnelsen.
Gjennom "oss" (den karismatiske bevegelse) skal det komme en verdensomfattende vekkelse. Ved å skille mellom 1. klasse-kristne og 2. klasse-kristne, legges det opp til klasseskille i Guds menighet, noe som bryter med bibelens prinsipp om at vi alle er likeverdige brødre og søstere.
g) Supermennesker
Dersom en forkynnelse fokuserer på at vi tilhører en kirke som "seirer" på alle områder så skaper dette et feil bilde av hva bibelen sier om hvordan våre liv skal være. Jesus forteller om tolleren som gikk bort rettferdig etter å ha slått seg for brystet og bekjent sin synd. Fariseeren med løftede hender var ikke rettferdig, for han hadde tro på seg selv. Og Paulus roste seg ikke av sin styrke og kraft men av sin svakhet.
I sterk kontrast til dette står ledere fra Trosbevegelsen som hevder at vi er Guder og
små messiaser. Benny Hinn sier for eksempel at "Kristen betyr salvet og derfor er du en liten Messias som vandrer på jorden."18 Morris Cerullo har frekkhet nok til å hevde at "Når du ser på meg ser du ikke Morris, du ser på Gud du ser på Jesus"19
Når man leser Joel Kap.2 v.1 og 11 ser vi at den armê som beskrives ikke er menigheten, men en hær som Gud sender ut når han skal holde dom over folkene.
h) Vi forlanger av Gud
Jo mer man hører på forkynnere i den karismatiske bevegelse, jo tydeligere blir det at mange av dem krever Guds rike og dets velsignelser her og nå. De oppfordrer sine tilhengere å gjøre krav på det som rettmessig tilhører dem. Det være seg penger, helse, autoritet eller andre ting som mennesker har det med å ønske for seg selv her på jorden.
Benny Hinn sier det slik "Jeg blir syk av å høre om gater av gull i himmelen. Hører jeg det en gang til så kommer jeg til å kaste opp. Jeg vil ha det NÅ!"20
De første kristne var ikke preget av at de eide mye og hadde stor innflytelse men av fattigdom forfølgelse og drap. Men de stolte på Gud og hans løfter.

i) Løftene oppfylles ikke
For mange falske profeter vil stå frem og føre mange vill sier bibelen. Ja forførelsen vil være en fare selv for de utvalgte.(Matt 24)
For mer en 2000 år siden advarte profeten Jeremia mot falske profeter. Gjennom ham talte Gud og advarte folket. Jeremia 23. 15-32 er vel verdt å lese. Når Guds folk tok i mot falske profeter gikk det dem ille. Og advarslene taler og til oss i dag.
Er Gud plutselig begynt å lyve, har vi misforstått budskapet eller er disse profeter falske? Ser vi hva Guds ord sier i 5.Mos 18,22 er det siste som er tilfelle. Der står det :"Når en profet taler i herrens navn, og det han sier ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det ikke et ord fra Herren. Det er profeten selv som har vert frekk nok til å tale og da skal du ikke være redd ham."
j) Falske ånder
Kristendom gjennom disse bevegelser er ikke et spørsmål om å høre sunn bibelundervisning og bygge sin tro på å det, men å åpne for fenomener med okkulte innslag og farlige psykologiske effekter. John Arnott prøver å berolige sine tilhengere ved å be dem ikke "Drømme om at de blir forført"21, mens Bibelen sier oss i 1.Joh.4,1:"Prøv åndene om de er fra Gud. For det er gått mange falske profeter ut i verden"

k) Dårlig frukt

Etter mange år med karismatisk bevegelse, profetier om vekkelse, Toronto-møter osv. ser det ut til at det åndelige og moralske forfall i samfunnet likevel øker. Til tross for at Gud angivelig de senere år har kommet med sin ånd på en ny og sterk måte, så har kristendommens innflytelse minket.
Latteren fra Toronto-møtene har stilnet, men har verden blitt et bedre sted? Vi hører tall blir nevnt: "20 000 tusen har blitt frelst som en følge av vekkelsen i Toronto!" 22
l) De kristne blir møtt med avsky
I stedet for at denne bølgen har ført til at kristendommen har fått en større innflytelse her i Norge, har den tvert i mot etterlatt seg en rekke mennesker med åndelige og psykiske problemer som belaster det offentlige hjelpeapparatet og som på ingen måte er noe "godt vitnesbyrd". Ufrelste mennesker jeg møter ser med avsky på forsamlinger der de har opplevd manipulerende ledere som skaper suggererende effekter for å bringe menigheten til ekstatiske nivåer.
Nyhetsinnslag fra Toronto-møter fikk mange til å utbryte at:" De kristne er blitt gale".

m) Loviskhet.

Gud gav menneskene de 10 bud og vi greier ikke å holde dem. Det siste vi trenger er nye regler og krav som skal kunne forandre denne klode til paradis.
Mannsbevegelsen "Promise keepers" har i boken "syv løfter for en mann som holder ord" lansert 7 nye bud som menn over hele verden forplikter seg til å holde. Dette skal så i neste omgang få konsekvenser for samfunnet rundt oss. En navlebeskuende tilværelse der man kjemper mot sin syndige natur og går på nederlag etter nederlag er det sannsynlige resultat av en slik lære.

n)Israel frarøves løftene.
Guds løfter til Abraham, Isac og Jakob er nevnt flere ganger i det gamle testamentet og  gjentatt i det nye testamentet. Men herredømmeteologi erstatter menigheten med Israel. Når man hevder at Jesus regjerer ved menigheten i dag, så frarøver man Israel det løfte de har om at Jesus en gang skal regjere som Jødenes konge.(Luk 1,33 Sak 12,10)

Den kjente amerikanske skribenten Dave Hunt skriver:
"Gjennomrettet paradis.
Da Adam og Eva ble kastet ut av Edens hage for sitt opprør, ble livets tre voktet av det flammende sverd som er Guds straffedom. Mennesket flyktet fra dette sverdet, for det ville bringe evig død. Verden har bøyd seg unna og klaget over at en slik dom er for hard, og til og med nektet for at det er reelt. Men det er ingen vei utenom dommen. Mennesket må bli født på nytt og bli og bli født inn i Guds familie.
En gang ble en fullkommen ren og syndfri person, som er både menneske og Gud,
ført frem for sverdet og fikk stukket det gjennom hjertet for vår skyld.
Blodet hans kvelte flammen og gav tilgang til livets tre. Han er Veien, Sannheten og Livet for alle som tror at han tok Guds straffedom på seg i deres sted.
Utrolig nok har verden forkastet ham og stukket sitt eget sverd av hat og stolthet gjennom hans hjerte. For å akseptere hans offer må man innse sin synd, se at guds straff var rettferdig, og dessuten at gjenopprettelsen til samfunn med Gud bare kommer som en gave av nåde ved Jesu død i vårt sted. Stolthet har hindret mennesker adgang til Gud og frarøvet dem Guds nåde, tilgivelse og det evige livet han tilbyr.
Konger og prester, religiøse og humanistiske guruer, miljøvernere,  antropologer, psykologer, sosiologer, revolusjonære, og politiske leder av alle farger har tilbudt sin løsning. Det er, har de lovet, en vei utenom dommen. Paradis kan opprettes dersom vi alle samarbeider, elsker hverandre deler likt og ikke minst følger dem. Men selvforbedrings oppleggene deres har sviktet. Det er ondskap kamuflert som godhet og verdens lidelse har økt.
Gud er tålmodig, men hans dom kommer til sist. Ondskapen var så stor i Noahs dager at Gud til sist renset jorden med en flom. Ondskapen i Sodoma og Gomorra skapte en slik stank at Gud utslettet dem med ild...
Gud er ikke spottet. Hans tålmodighet begynner å bli tynnslitt. Millioner av barn er drept i mors mage, ekteskapet er latterliggjort, sex, vitenskap og nytelse er tilbedt.
Alle typer perversiteter blir akseptert og brakt inn for Guds ansikt. Dommen må falle over en verden som kanskje er ondere en den var på Noahs og Lots tid.
Hvor nært er Jesu komme?
Paradis vil gjenopprettes. Et nytt univers vil bli skapt. Men den rensende dommen må komme først. Den rettferdige harme og velfortjente straff kan ikke vente mye lenger. Priset være Gud! Han har lovet at opprykkelsen kommer før Guds vrede og hevn utøses over denne verden. Vi må være veldig nært denne vidunderlige begivenhet, og dessverre, den skrekk den vil være for vantro mennesker. "235. Hvordan bør kristne forholde seg til herredømmeteologien?
Mennesker løper frem til en plattform i et begeistret møte hvor man blir suggerert inn i massehysteri og hypnoselignende transer. Kan man si at de er frelst? Hva, eller hvem har de egentlig tatt i mot? Når man har fått dette "kicket" er man da frelst? I verste fall kan dette være å lure mennesker!
Mange av de moderne vekkelsesmøter inneholder mye lovsang, vitnesbyrd, manifestasjoner av forskjellig art, og av og til underholdning slik som i UiOs "impact tour" der muskelmenn og folkedans ble brukt for å trekke folk . Men uten at evangeliet forkynnes klart og tydelig kan ikke mennesker lære å kjenne den Jesus de tar i mot. "Impact tour" har og lansert en essens av herredømmeteologien når de skriver på plakatene sine "Its your world. Take it!"
Gjennom de nye karismatiske bevegelser som Toronto og Pensecola har et nytt syn på den hellige ånd blitt akseptert av mange frelste. Man snakker om en fornyelse og en forfriskning av ånden. Og at DHÅ besøker oss på en ny kraftfull måte, og at dette skaper manifestasjoner og helbredelser. Men hvorfor har Gud holdt dette tilbake i alle disse år? Har de kristne bedt og fastet for lite? Er det i så fall de troendes ansvar at mange har gått fortapt?
Vårt ønske er ikke å være negativ eller kritikksyk men å se fakta i øynene og være på vakt mot farene.
Det ser ut til at man glemmer at vi som troende har  DHÅ boende i oss. Han kommer ikke igjen og igjen, men er hos oss hele tiden. Vi er fylt av Guds Ånd og trenger ikke reise verken til Toronto eller Pensacola for å motta den! Så gå ikke over bekken etter vann: Gud har allerede i Kristus velsignet deg med all Åndens velsignelse i himmelen (Ef. 1,3). La deg heller ikke friste til å være med på "store ting", men rett i stedet oppmerksomheten mot hvordan du på en enkel måte kan praktisere din kristne tro i hverdagen: "Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og  vandre ydmykt med din Gud." (Mika 6,8)

Mitt råd er: "La dere ikke så lett bli drevet fra vett og sans" (2.Tess. 2,2).
Og: "Vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt: Jeg slipper deg aldri og svikter deg ikke" (Hebr. 13,5).I et av sine møter med fariseerne sier Jesus." Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: Se her er det eller der er det. For guds rike er iblant dere" Luk. 17,20-21. (noen oversettelser bruker ordet "inne i" i stedet for iblant. Her har man nok valgt feil betydning av det greske ordet entos , da det ikke kunne være inne i fariseerne som forkastet Jesus.)
Ja, i hjertet til troende gjenfødte mennesker, regjerer Jesus som Konge!

6. Forberedelse for Antikrist?

I boken "Innta byene for Gud" skriver John Dawson på side 51."Den verdensomspennende storbykulturen, de store handelsspråkene og de internasjonale kommunikasjons- og transportsystemene bereder grunnen for en åpenbaring av Jesus som vil påvirke hvert eneste menneske på jorden. Det faktum at Bibelen forutsier at antikristens ånd vil benytte seg av de samme muligheter skal ikke bekymre oss." (min utheving)24
Det burde i høyeste grad bekymre oss! I Illustrert bibelleksikon leser vi om "Antikrist": "Dette navn er benyttet 4 steder i det nye testamente, alle steder hos Johannes: 1.Joh.2 18-22; 4,3 og  2. Joh 7. Det er sammensatt av anti og Kristus. Motsetningen til Kristus fremgår av anti, som her må ha sin sterkeste betydning av imot. Da selve ordet også betyr istedenfor, er det likevel mulig at det finnes en dobbel betydning i navnet, han er både Mot-Kristus og en falsk Kristus, Kristi motsetning og Kristi etterligner." (min understreking)25
Og når vi leser 2.Tess. kap. 2 ser det ut som at den lovløse vil være en direkte trussel mot de troende og at han vil hylles av dem og forføre dem.(v.9)
Disse bevegelser er ikke enkeltstående og uavhengige, men en del av en større forførelse som pågår over hele verden og som truer de fleste kristne menigheter over hele verden i dag. Ser vi gjennom herredømmeteologien i dag begynnelsen på en verdensomspennende religiøs bevegelse som vil brukes av en fremtidig person som viser seg å være antikrist?

Gjennom falske tegn og under, falske profeter, okkult religiøs aktivitet og et falskt evangelium blir mange kristne forført. Vil de bli igjen når kristne opprykkes for å møte den sanne Jesus, glad for å være kvitt negative og kritikksyke mennesker? Skal da den jordiske antikrist, han som mennesker tror er den egentlige Kristus, stå frem og motta tilbedelse fra alle? Og skal de føle at de aldri har hatt det så godt?
Bibelen sier oss at før Jesus kommer vil den Lovløse stå frem å hevde at han er Messias, og at han har til hensikt å regjere over jorden. Ingen ting vil passe ham bedre enn å kunne arbeide gjennom en verdensomspennende organisasjon som gir seg ut for å være en sann kristen organisasjon. Dermed vil mange kristne akseptere denne personen som Kristus. Kan det tenkes at herredømmeteologien i virkeligheten kommer til å være et skritt i retning av å lage en slikt grunnlag for den Lovløse? I så fall, har vi kristne all god grunn til å advare mot dette og vende det ryggen.

Avslutning:

Til tross for alle påståtte profetier om hvor fantastisk alt skal bli på denne jord, så er det et faktum at vi alle blir syke, eldre, får rynker og til slutt dør. Dette er resultatet av vi lever på en jord som på grunn av syndefallet er skilt fra Gud. Og det rammer alle, troende og ikke troende.  Og det vil forbli slik til Jesus kommer igjen. Dette må ikke fylle oss med en apatisk holdning, men oppmuntre oss til å bringe evangeliet ut til mennesker som lever uten Jesus.
Og hva som enn måtte ramme oss, så har vi et håp:  At vi en dag skal få leve i himmelen i paradisiske tilstander sammen med Jesus!

Jesus sier :"Meg er gitt all makt i himmel og på jord" (Mat. 28, 18)
Fredsriket vil ikke bli opprettet før Jesus kommer igjen. Dersom vi tror at mennesker vil være i stand til å gjøre dette, så prøver vi å erstatte Jesus: Da er det ikke han som kan, men vi. Om vi er i stedet for Kristus er vi også mot Kristus, eller på gresk "Antî Christos".
Vårt håp er ikke en endetids vekkelse eller vårt herredømme over denne jord, men en oppstandelse til evig liv, der alt er nytt og vi "står opp i kraft" 1. Kor.15.43

1 Hank Hanegraaff "Countrefeit Revival" Word publishing 1997 s.234
2 Jonathan David "Apostoliske strategier som forvandler Nasjonene" Logos forlag 1999
3 H. Hanegraaff s.150
4 Ibid. s160
5 Bladet "Visjon" nr11/12 -98 s.9
6 H. Hanegraaff  s.158
7 Ibid. s.108
8 Paul Y. Cho "Bønn Nøkkelen til vekkelse" Rhema forlag 1991 s.97
9 Audio-Kasetten "Countrefeit revival" med H.Hanegraaff
10 Samme som note 9
11 Bladet "Flammende ild" nr5 -98 s.24
12 Bladet "Magazinet" 5.Mars 99 s.3
13 Geir Harald Johannessen "Vekkelse eller villfarelse" s.129 Lunde forlag, revidert utgave 1996.
14 Ibid. s.129
15 Ibid. s.130
16 http://www.cc.org/
17 Avisen "Norge I DAG" nr15 2000
18 Fra Videoen "The great Apostasy, the lost sign." The Christian Senteniel. (http://www.cultlink.com/)
19 H. Hanegraaff. "Christianity in Chrisis" s.38  Word Publishing. 1993
20 Videoen "The great apost..."
21 Audio kassetten "Counterfeit revival"
22 Visjon nr.3 -99
23 Dave Hunt "How close are we?" s.308-310  Harvest House Publishers 1993
24 John Dawson "Innta byene for Gud" s.51 Prokla media 1991
25 Illustrert norsk Bibelleksikon, Oslo 1965 Redaktør Thoralf Gilbrant kolonne 272
Annen lit. Dave Hunt "Occult invasion" Harvest House 1998
1


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar